Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost práce, Požární ochrana - seminář

Bezpečnost práce, Požární ochrana - seminář

BOZP na staveništi. Požární ochrana - seminář

Program:

 • 13.00 - 14.00 hodin: organizace a zajištění BOZP a základní povinnosti vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, dokumentace BOZP, poskytování OOPP, Kategorizace prací, pracovní úrazy evidence hlášení, zdravotní způsobilost, chemické látky...
 • 14.00 - 15.00 hodin: NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky §3, příloha: Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích §2-8, příloha č.1, 2/I., 3/I., XI., 4 Rizika možného ohrožení bezpečnosti zaměstnanců při práci na staveništích. Rizika možného ohrožení bezpečnosti zaměstnanců při práci na staveništích.
 • 15.00 - 16.30 hodin: oganizace a zajištění PO a základní povinnosti vyplývající z předpisů o PO. Zákon ČNR č. 133/1985 Sb.ve znění pozdějších předpisů (novela). Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.
 • 16.30 - 17.00 hodin: diskuze k prezentovaným tématům

Přednášející: Ing. Miroslav Velísek

Termín: 25. 5. 2022 od 13 hodin

Místo konání : Zlín - přihlášeným bude zaslána pozvánka s upřesněním

Garant: ČKAIT Zlín, 577431318, zlin@ckait.cz

Akreditace CŹV ČKAIT: 1 kreditní bod. 

  Poznámka: Neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

  Pro neautorizované osoby ČKAIT

  • přihlášku zašlete na zlin@ckait.cz
  • poplatek 800 Kč na účet ČKAIT: 109270792/0300   
  • VS: datum konání akce (ddmmrrrr)  
  • do poznámky: OK Zlín + Vaše jméno.
  • více info k účasti viz kontakty garanta akce.
  Termín
  Seznam přihlášených osob
  ID Členské číslo Autorizovaná osoba
  1 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník