Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena Inženýrské komory

Vyberte stavbu, pro kterou chcete hlasovat zaškrtnutím políčka "Dát hlas". Dále vyplňte kontrolní kód pod seznamem staveb a klikněte na tlačítko "Odeslat hlas".

Rozhledna Kelčský Javorník

Rozhledna Kelčský Javorník
COMMODUM, spol. s r. o. - Ing. Tomáš Mikuláštík, č.č. 1301333
Nekomerční objekt tvoří ocelová konstrukce s centrálním stožárem a vřetenovým schodištěm, opláštěná 12 prohnutými lamelami z modřínového dřeva na betonovém základě. Schodiště má 156 schodů, 11 segmentových podest je vytvořeno ze žárově pozinkovaných profilů spojujících centrální sloup s dřevěnými lamelami. Letecké překážkové značení je napájeno ze solárních článků.

Pěší propojení U Ježíška - Mikulášská

Pěší propojení U Ježíška - Mikulášská
Irena Naarová, projektování - dopravní stavby - Irena Naarová, č.č. 0201537
Návrh řešení územní v blízkosti památkově chráněných objektů Mikulášského hřbitova a kostela U Ježíška. Prostor byl neudržovaný a neosvětlený. Návrh je tvořen kombinací jezdeckých a terénních vyrovnávacích schodů, je ohraničen 2 portály, původním u kostela a navrženým z oceli, který st. portál parafrázuje a zároveň určuje i tvarové a barevné pojetí ostatních prvků jako jsou svítidla, zábradlí atd.

Plzeň - Culture Station

Plzeň - Culture Station
VPÚ DECO PLZEŇ a. s. - Alice Netrvalová Dipl. tech, č.č. 0202017
Přestavbou stávajícího nádražního objektu z r. 1907 na multifunkční kulturní zařízení došlo ke kompletnímu vybourání stávajících nosných zdí a stropů, vybudování nových nosných konstrukcí a vnitřních dispozic pro 2 multifunkční sály vč. potřebného příslušenství. Stávající tvar a vzhled secesní budovy vč. rozhodujících interiérových prvků byl plně respektován.

Bolt Tower, Ostrava - Vítkovice

Bolt Tower, Ostrava - Vítkovice
EXCON, a.s. - Ing. Vladimír Janata, CSc., č.č. 0001044
Na vysoké peci č. 1 v Ostravě - Vítkovicích, na které byl ukončen provoz, byla vybudována vyhlídková trasa s výtahem, svážnicí a pohyblivou membránou nad exteriérovým hledištěm. Kromě několika vnějších plošin byl zpřístupněn i vnitřek pece. V roce 2015 byla doplněna kruhová prosklená nástavba na vrcholu rámové konstrukce vysoké pece, ve které jsou umístěny kavárna, výstavní prostor a klub. Originální způsob spojení nástavby s rámovou konstrukcí, vyvěšením na soustavě táhel, přinesl významný ekonomický i estetický efekt, který dotváří také vnější vyvěšené schodiště mnohaúhelníkového tvaru.

Obnova kláštera premonstrátů Teplá

Obnova kláštera premonstrátů Teplá
AED project, a.s. - Ing. Aleš Marek, č.č. 0007955
Obnova části kláštera premonstrátů v Teplé měla za cíl vnesením nové náplně do chátrajícího objektu, při použití nových technologií a respektování práce starých mistrů obnovit bývalé centrum kultury a vzdělanosti v regionu. Konstrukční řešení vychází z tradic, které respektuje a na ně. Moderní technologická a provozní zařízení využívají pro objekt v maximální dostupné míře obnovitelných zdrojů a přirozených procesů.

ÚV Plav - doplnění technologie

ÚV  Plav - doplnění technologie
Sweco Hydroprojekt, a. s., divize Č. Budějovice - Ing. Jan Ctibor, č.č. 0100665
Železobetonová konstrukce nádrží a přislušenství pro filtraci aktivním uhlím, vestavěná do stávajících prostor bývalého objektu ozonizace na úpravně vody Plav. Jedná se o pět nádrží ve dvou dilatačních celcích, každá nádrž o objemu ca. 265 m3. Nádrže jsou umístěny na stěnových nosnících ve výšce 2,2 m nad podlahou objektu ozonizace. Součástí zakázky je potrubí prací vody DN 600 dimenzované pro přetlak 110 kPa.

Rybí přechod na slepém rameni Blanice v Heřmani

Rybí přechod na slepém rameni Blanice v Heřmani
- Ing. Jana Máchová, č.č. 0101441
Rybí přechod na revitalizovaném toku staré Blanice v Heřmani.

Rizikový železniční přejezd na sil. III/1425 Přechovice

Rizikový železniční přejezd na sil. III/1425 Přechovice
ZESA s.r.o. - Ing. Radek Lukeš, č.č. 0101537
Zvýšení bezpečnosti provozu na stávajícím železničním přejezdu a sousední křižovatce silnic I. a III. třídy, osazení drážního zabezpečovacího zařízení na žel. přejezdu a světelného signalizačního zařízení na křižovatce silnic, koordinace jejich provozu a funkce, oprava navazujícího úseku sil. III. třídy.