Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Cena Inženýrské komory

Vyberte stavbu, pro kterou chcete hlasovat zaškrtnutím políčka "Dát hlas". Dále vyplňte kontrolní kód pod seznamem staveb a klikněte na tlačítko "Odeslat hlas".

Intenzifikace ČOV Kamenice

Intenzifikace ČOV Kamenice
Metrostav a.s., D6 - Ing. Ondrej Kybast
Rozšíření stávající ČOV Kamenice z 4tis. na 7,5 tis. EO. Přípojka elektro, Stavební část, Technologická část, Propojovací potrubí, Komunikace, Oplocení, Sadové úpravy. Kvalitně provedená, esteticky vkusná a vysoce funkční ekologická stavba.

„Orbita - Kotelna Park Radlice III. Etapa“

„Orbita - Kotelna Park Radlice III. Etapa“
Deltaplan spol. s r.o. - Ing. Petr Blažka
Stavební úpravy a dostavba objektu komína na polyfunkční dům (byty, kanceláře). Projekt využívá stávající již nevyužívaný 120 m vysoký železobetonový komín v Praze Radlicích. Dům nabízí 5 bytových jednotek s jedinečným 360 stupňovým výhledem na Prahu. Jednotlivá podlaží jsou konstrukčně provedena jako příhradová deska s primárními radiálními příhradovými vazníky, které jsou podpírány nosnými ocelovými sloupy. Celá ocelová konstrukce spočívá na novém železobetonovém kruhovém pilíři (vně komínového tělesa), který je opřen o stávající základ komínu zesílený pilíři tryskové injektáže.

Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách

Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách
PONTIKA s.r.o. - Ing. Jan Procházka
Nosná konstrukce je visutá o jednom poli rozpětí 62,36 m. Nosná lana jsou zavěšena ve dvou svislých rovinách, V každé rovině se lano skládá ze tří lanových úseků. Střední visutá lana jsou uchycena pomocí čepů a vidlice pod hlavami dozadu nakloněných pylonů. Tamtéž ale dozadu jsou uchycena krajní zpětná lana, která jsou dole zakotvena do kotevích bloků. Rozpětí lanového systému je 6,5m + 67,5m + 6,5m. Vždy jedna z vidlic je rektifikovatelná. Šířka lávky je 3,0 m. Nosná kontrukce je ocelová montovaná na staveništi z dílů délky 17 m. Převážná část konstrukce lávky je situována nad hladinou Q100 za pomoci výrazného zakružení nivelety lávky, současně jsou ale minimalisovány násypy na předmostí. Nosná konstrukce působí dojmem lehkosti a je stabilisována ve svislé rovině předpjatými lany sledujícími obloukovou niveletu lávky. Lana vyvozují přitěžující radialní síly a zvyšují tak tuhost lanového systému.

Demolice a výstavba nové výrobní haly FK system - povrchové úpravy, s.r.o.

Demolice a výstavba nové výrobní haly FK system - povrchové úpravy, s.r.o.
- Ing. Petr Konvalina
Jedná se o novostavbu výrobního areálu společnosti FK - systém povrchové úpravy, s.r.o. zabývající se mořením a pasivací ocelových konstrukcí. Jedná se o největší technologii moření kovů ve střední Evropě. Výstavba čtyřlodního halového objektu, byla realizována na pozemcích v areálu bývalé Lachemy v Brně-Řečkovicích. Samotné výstavbě nejdříve předcházela demolice tří stávajících "likusových" objektů, které se nacházely na části nově zastavěné plochy. Jednotlivé haly jsou k sobě přistavěny a tvoří tak jeden celek, konstrukčně a provozně jsou však odděleny v rámci jednotlivých činností.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I
PK OSSENDORF s. r. o. - Ing. David Berger
Předmětem stavby je úsek severozápadního segmentu velkého městského okruhu v Brně (VMO). Jedná se o úsek silnice I/42 délky 1,8 km, původně vedený ve dvoupruhovém uspořádání mezi mimoúrovňovými křižovatkami Hlínky a Kníiničská. Nezbytnost realizace předmětné stavby byla dána nedostatečnými parametry komunikace v daném úseku, který se stal, po zprovoznění úseku VMO Dobrovského, posledním nekapacitním úsek v celém severozápadním segmentu VMO. Tento stav je navíc umocněn absencí trasy „brněnské“ D43.

Slovenská strela Kopřivnice

Slovenská strela Kopřivnice
projektant - ATRIS s.r.o. - Ing. Ladislav Zahradníček
Jedná se o novostavbu pavilonu, který má sloužit jako depo a výstavní prostor pro národní kulturní památku - železniční motorový vůz Slovenská strela.

Obnova elektroinstalace bytových domů MČ Brno - Vinohrady, 3. etapa

Obnova elektroinstalace bytových domů MČ Brno - Vinohrady, 3. etapa
EL77 s.r.o. - Bc. Martin Olbrecht
Jedná se o obnovu elektroinstalace společných prostor v panelových domech. Dokumentace byla zpracována dle platné legislativy, na základě PBŘ, které schválilo HZS. HZS zároveň provedlo závěrečnou kontrolu díla vč. kladného stanoviska. Jsou zde instalovány požárně bezpečné pruhy např. kovové lišty, bezhalogenové kabely a vodiče. Dále nouzové osvětlení a nouzové vypínání. Dílo v max. míře zabezpečuje bezpečný provoz ale i bezpečí v případě požáru nebo evakuace obyvatel z domu, což právě u těchto typů oprav není vždy zvykem a následkem toho dochází k nepříjemným událostem v bytových domech viz. publikované články v médiích.

Obec Nivnice - Podporované bydlení pro seniory

Obec Nivnice - Podporované bydlení pro seniory
- Ing. Pavel Velecký
Stavba je navržena pro bydlení občanů s vybaveností velikosti bytů 1+KK/13 bytových jednotek a společenská místnost pro volnočasové aktivity všech nájemníků, Projekt bydlení je navržen bezbariérově všech bytů, kdy každý z bytů má vybavenost pro samostatné potřeby nájemníka, tedy kuchyně a sociální zázemí. Stavba byla navržena v maximální snaze aplikovat konstrukce objektu s environmentálními skladbami,

Novostavba rodinného domu Uherský Brod

Novostavba rodinného domu Uherský Brod
STAVBYTOMALA s.r.o. - Ing. Miroslav Polášek
Hlavní koncepcí domu je dialog dvou hmot, zaoblené části s obytnými místnostmi a prosklené společenské části s ložnicí. Výsledný celek působící jako jedna dlouhá linka naplno využivá potenciál pozemku a zdůrazňuje jeho tvar a velikost. Všechny místnosti jsou orientovány na jihozápad do zahrady. Chodba je vedena podél severní stěny, která je částečně zapuštěná do terénu. Ze všech místností se dá vyjít na terasu krytou přesahem střechy.

Silnice III/01873: Hrachovec u Valašského Meziříčí, most ev. č. 01873-1

Silnice III/01873: Hrachovec u Valašského Meziříčí, most ev. č. 01873-1
- Ing. Radim Dostál
Rekonstrukcí zavěšeného silničního mostu byla významně zvýšena jeho zatížitelnost. Most byl postaven v roce 1992 a rekonstruován v roce 2019. Při rekonstrukci byla provedena sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce a výměna příslušenství. Dopnutí závěsů bylo provedeno vložením podložek stanovených tlouštěk mezi rektifikační matici a distanční desku. Zatížitelnost mostu se více než trojnásobně zvýšila s minimálními finančními náklady a bez zásahu do statického systému konstrukce.

Parkoviště a občanská vybavenost na parc. č. 1032/3 VK.Ú. Rožnov pod Radhoštěm

Parkoviště a občanská vybavenost na parc. č. 1032/3 VK.Ú. Rožnov pod Radhoštěm
MSS-PROJEKT s.r.o. - Ing. Martin Mynařík
Novostavba parkoviště pro 233 osobních vozidel. Součástí stavby byla přístupová komunikace, odvodnění, oplocení, osvětlení, veřejné wc, vegetační úpravy a zabezpečení areálu.

Energocentrum VS5, ulice Budovatelská, Zlín

Energocentrum VS5, ulice Budovatelská, Zlín
A4 Conti s.r.o. - Ing. Jiří Stříteský
Projektová dokumentace řeší návrh stavebních úprav a rozšíření využití stávající budovy výměníkové stanice společnosti Teplo Zlín a.s. Stávající objekt, který je součástí provozovaného systému centrálního zásobování teplem (CZT), bude využit pro instalaci nových technologií, což přináší rozšíření a zefektivnění podnikalelských aktivit vlastníka. Projekt předpokládá realizaci tří etap stavebních úprav, které představují: 1. Rekonstrukce slavební části budovy 2. Instalace fotovoltaické elektrármy (FVE) 3. Zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily (DoSt)

Rezidence Bartošova čtvrť, Zlín

Rezidence Bartošova čtvrť, Zlín
FORMICA s.r.o. - Ing. Petr Hrnčiřík
Novostavby dvou pětipodlažních bytových domů A, B – každý s jedním podzemním podlažím určeným pro parkování 26 osobních vozidel, s celkovým počtem 59 bytů a 120 obyvatel v každém domě – jsou situovány ve východním okraji Zlína, v oblíbené městské části Bartošova čtvrť. Oba domy jsou navrženy v souladu s prostorovou regulací jako pětipodlažní s jedním podzemním podlažím určeným pro parkování osobních vozidel a pro domovní a technickou vybavenost.

Vinařství ve Velkých Pavlovicích - SO 02 Vinotéka

Vinařství ve Velkých Pavlovicích - SO 02 Vinotéka
- Ing. Jiří Kuňák
Ve stávajícím zemědělském areálu investor požadoval provést objekt výrobní haly pro vinařskou výrobu, včetně samostatného objektu vinotéky. Výrobní hala je dispozičně členěna na administrativní a provozní část haly s podsklepenými prostory, které navazují na podzemní krček, který je spojnicí haly s vinotékou. Stavba vinotéky byla navržena jako organický protipól ke strohé výrobní hale vinařství. Investorem zadaný půdorys čtverce 15x15 m byl za účelem panoramatického výhledu do krajiny zaoblen ve dvou protilehlých rozích. Stavba tak získala na dynamice a kráse organického tvaru. Zastřešení půdorysu mandlovitého tvaru je řešeno střechou z dřevěných panelů s proměnným sklonem, nahrazující tak logicky vzniklou zborcenou plochu. Konstrukce střechy hraje dominantní prostorovou a výtvarnou úlohu. Její tvar evokuje vzletnost jako opojení vínem. Na tvar střechy rozměrově navazují okenní otvory i kladení dlažby.Gradace střechy a oken směřuje návštěvníka k hlavnímu vchodu. Interiér I ze vnímat jako prostor vymezený půvabem vnitřního vizuálního působení konstrukce.

Vodní svět Velké Karlovice

Vodní svět Velké Karlovice
PSG Construction a.s., - Ing. David Blažek
Stavba Vodního světa dokonale zapadá do krajinného rázu Velkých Karlovic a obrazně s ní tvoří jeden funkční celek. Celý objekt je postaven z přírodních materiálů, kterému dominuje kámen a dřevo (sibiřský modřín) v kombinaci s hliníkovým systémem výplní otvorů. Obzvlášť originálním způsobem jsou řešené sauny ve tvaru válců, které jsou umístěny kaskádovitě v těsné blízkosti hlavní budovy a jsou tak architektonickým doplňkem celé stavby. Celý areál je řízen vyspělou technologií zabírající celé podzemní podlaží hlavního objektu.

Rekonstrukce a modernizace Lázeňské kolonády, haly Vincentka a navazujících obj.

Rekonstrukce a modernizace Lázeňské kolonády, haly Vincentka a navazujících obj.
S-projekt plus a.s. - Ing. Jaromír Kudlák
Kulturní památku na Lázeňském náměstí v Luhačovicích tvoří komplex Velké kolonády s pramenem Amandka, haly Vincentka a Malé kolonády s výstavní síní. Objekty urbanisticky dotvářejí prostor východní části náměstí. Dílo brněnského architekta Oskara Pořísky koncipované v duchu pozdního funkcionalismu představuje poslední realizaci modernistického směru meziválečné architektury. Návrh zvítězil v soutěži v r. 1940, realizován byl v letech 1947–1951. Pořískovu strohou architekturu kolonády dekorativně dotváří mozaiková výzdoba od sochaře Stanislava Mikuláštíka a malířů Josefa Kousala a Jana Kobzáně.

Protipovodňová ochrana m. Písek, levý břeh Otavy, síd. Portyč - ústí p. Jiher

Protipovodňová ochrana m. Písek, levý břeh Otavy, síd. Portyč - ústí p. Jiher
VH-TRES spol. s r.o. - Ing. Daniel Vaclík
Předmětem díla byla výstavba protipovodňových bariér ve městě Písek podél řeky Otavy. Samotná stavba je jednou z protipovodňových akcí liniového charakteru, řešící ochranu území před stoletou vodou. Celková délka bariér přesahuje pět set šedesát metrů, výška zdí je v maximu do dvou a půl metru. Výšku samotné bariéry je možné v celém úseku podél řeky Otavy zvýšit celohliníkovou nadstavbou. Součástí protipovodňové bariéry je pět metrů hluboká štětová stěna typu Larsen, která těsní podloží zdi před průsakem vody. Samotná realizace stavby respektovala požadavek na maximální ochranu vzrostlé zeleně v bezprostřední blízkosti výstavby. V rámci akce nebyl pokácen ani jeden zdravý strom pouze z důvodu kolize s navrženou bariérou. Všechny technologické postupy byly maximálně upraveny tak, aby vyhovovalymodernímu trendu v ochraně životního prostředí, speciálně pak na ochranu vzrostlé zeleně v obvodu stavby.

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor - ul. Evropská, Cheb, SO101

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor - ul. Evropská, Cheb, SO101
ASIK Projekt s.r.o. - Ing. Jaroslav Hejl
Jedná se výstavbu nové administrativní budovy, které je čtyřpodlažní. Délka objektu je cca 55 m. nosná konstrukce je železobetonová a je navržena skeletová, s vetknutými sloupy do pilotového založení a vyztužena železobetonovými stěnami.

Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřícchův Hradec

Stavební úpravy a přístavba hvězdárny prof. Františka Nušla, Jindřícchův Hradec
- Ing. Milan Špulák
Provedení stavebních úprav stávajícího objektu hvězdárny v Jindřichově Hradci a s tím související provedení přístavby stávajícího objektu. Přístavba ke stávajícímu objektu zahrnuje výstavbu nové vstupní části s potřebným hygienickým zázemím a novým přednáškovým sálem.

Restaurace Solnice, pivovar Solnice

Restaurace Solnice, pivovar Solnice
Ateliér Heritas - Ing. Lubor Gregora
Objekt solnice na Piaristickém náměstí (Restaurace Solnice) je jednou z charakteristických dominant historického jádra královského města České Budějovice. Nachází se v těsné blízkosti bývalého dominikánského kláštera, na jehož původním pozemku byla budova na počátku 30. let 16. století postavena. Svou západní stranou přiléhá k městské hradbě, která se v tomto úseku dochovala do dnešní doby (dokonce včetně ochozu navazujícího na polygonální baštu). Společně s klášterním kostelem a středověkým opevněním spoluvytváří starobyle působící strmý západní štít Solnice oblíbenou a často fotografovanou malebnou siluetu města.

Intenzifikace ČOV Bechyně

Intenzifikace ČOV Bechyně
- Ing. Vlastimil Hrubý
V rámci realizace stavby dojde v důsledku instalace nových strojních zařízení k navýšení instalovaného příkonu ČOV a spotřeby elektrické energie. Jedná se především o vystrojení nových dosazovacích nádrží, dešťové zdrže, posílení kapacity zdrojů vzduchu pro nitrifikační nádrže a doplnění technologického vystrojení souboru kalového hospodářství.

Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi

Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi
HBP s.r.o. - Ing. Hynek Brázda 0101675
Most převádí silnici III/1439 přes koryto Kokotínského potoka. Rekonstrukce spočívala v odstranění stávajícího mostního objektu a jeho nahrazení novým. Stávající nosnou konstrukci tvořila na návodní straně kamenná klenba, na povodní straně byl most rozšířen žlb. klenbou stejných rozměrů. Tl. kleneb byla 400mm, světlost otvoru 5,58m a světlá výška 2,37m (v ose). Stavební výška byla v ose 1,12m. Šířka NK byla 10,44m (každý z typů NK tvořil přibližně polovinu).

Most ev. č. 155-007 Římov

Most ev. č. 155-007 Římov
- Ing. Hynek Brázda 0101675
Most převádí silnici II/155 přes koryto řeky Malše mezi obcemi Římov a Komařice. Mostní objekt je zapsán jako kulturní památka. Jedná se o kolmý, třípolový most s horní mostovkou o délce přemostění 38,14m. Nosná konstrukce je tvořena betonovými klenbami tl. 0,65m (u paty kleneb je kamenné zdivo) s lícovým kamenným zdivem na krajích, vzepětí kleneb je cca 3,5

Hotel Element, Chata Lanovka, Dopravní terminál Lipno

Hotel Element, Chata Lanovka, Dopravní terminál Lipno
- Ing. Václav Lukeš
Jedná se o soubor třech vzájemně provázaných projektů, které se propojují svými funkcemi.

Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby
JIKA-CZ s.r.o. - Ing. Jiří Slánský 0602162
Cílem první etapy byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako komplement – srdce nemocnice, tedy část určená pro intenzivní medicínu. Lůžkovou péči pak zajistí pavilon J s kapacitou až 150 lůžek.Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem a slouží spádové oblasti pro více jak 200 tisíc obyvatel.

Mateřská škola Doubek, Pardubice

Mateřská škola Doubek, Pardubice
- Ing. Tomáš Stopka
Novostavba mateřské školy v rozvíjející se rezidenční lokalitě města Pardubice. Novostavba nahradila původní mateřskou školu v nevyhovujících prostorách a navýšila kapacitu na 75 dětí.

Rodinný dům č. p. 630 včetně víceúčelového objektu s garáží v obci Ratiboř

Rodinný dům č. p. 630 včetně víceúčelového objektu s garáží v obci Ratiboř
MSS-PROJEKT s.r.o. - Ing. Martin Mynařík
Jedná se o jednopodlažní objekt rodinného domu a dvoupodlažní víceúčelový objekt s garáží a další navazující stavební a inženýrské objekty.