Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT vyzývá inženýry a techniky v oboru pozemní stavby k pomoci jižní Moravě

ČKAIT vyzývá inženýry a techniky v oboru pozemní stavby k pomoci jižní Moravě

Vyzýváme autorizované inženýry a techniky z oboru pozemní stavby, aby uvolnili své kapacity a zapojili se do pomoci městům a obcím postiženým tornádem na jižní Moravě a Lounsku.

Podle dosavadních zjištění je poškozeno 1200 budov, z toho je k demolici určeno nyní 150 staveb. Počet domů určených k demolici se může ještě zvýšit.

Statní fond podpory investic vyhlásil program Živel podle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., na obnovu obydlí. Lidé z postižených obcí mohou od 3. 7. 2021 žádat 2 miliony korun jako nevratnou dotaci a až 3 miliony korun na úvěr. Před čerpáním podpory musí žadatel doložit předpokládaný rozpočet opravy nebo výstavbu nového domu. Lidé budou muset prokázat výši potřebných nákladů.

V případě obnovy obydlí vzniká příjemci nárok již před čerpáním podpory na uvolnění zálohové dotace do výše 0,5 mil. Kč. Zálohová dotace je určena výhradně na pokrytí nákladů na demolici, je-li demolice součástí obnovy obydlí, dále na přípravu projektové dokumentace výstavby nového obydlí nebo na přípravu položkového rozpočtu výstavby. Náklady na zpracování projektové dokumentace poškozených domů jsou tedy uznatelným nákladem, který majitelé poškozených domů mohou pokrýt z dotačních prostředků z fondu Živel nebo náhrady škod v rámci pojištění nemovitosti případně jiných dotačních prostředků.

Autorizovaní inženýři a technici zpracují podklady nezbytné pro čerpání dotace.

Autorizovaní inženýři a technici v oboru pozemní stavby (ČKAIT) i architekti (ČKA) by měli majitelům poškozených staveb navrhnout vhodné opravy – případně majitelům domů určených k demolici zpracovat kompletní projektovou dokumentaci nového domu, a to samozřejmě s ohledem na současné stavebně technické předpisy a požadavky. Součástí poskytovaných musí být i zpracování předpokládaného rozpočtu, případně vyřízení stavebního povolení a další potřebné kroky, například spolupráce při vyhledání vhodné stavební firmy nebo v případě realizací svépomocí zajištění zákonem požadovaného stavebního dozoru.

Pro získání dotace v případě výstavby nového obydlí musí žadatel doložit:

  • projektovou dokumentaci výstavby nového obydlí;
  • položkový rozpočet výstavby;
  • pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, ohlášení stavby s vyznačením převzetí příslušným stavebním úřadem, souhlas s provedením ohlášené stavby;
  • smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel;
  • souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu (pouze pokud se jedná o stavbu v záplavovém území);
  • doklad o zřízení stavebně-montážního pojištění nového obydlí pro případ živelní pohromy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Fondu.

Prozatím v postiženém území operuje několik desítek autorizovaných statiků, kteří nyní zjišťují stupeň poškození jednotlivých budov. Jejich práce je/bude hrazena z prostředků Integrovaného záchranného systému viz pokyn ze dne 26. 6. 2021: „HZS JMK žádáme o využití statiků z poskytnuté databáze, s úkolem – povolávat cestou velitelů zásahu se zapracování do Zprávy o zásahu a následným proplácením cestou Krajského úřadu JMK dle § 29 zákona o IZS“Ing. Radek Šedivý, MPA – vedoucí stálé pracovní skupiny Krizový štáb Jihomoravského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

Komora v otevřeném prohlášení z 2. 7. 2021 apelovala na majitele soukromých domů, aby nepodceňovali nebezpečí plynoucí z důvodu urychlení záchranných, odklízecích, demoličních nebo opravných prací. Mohlo by být přijato nesprávné rozhodnutí o stavu budovy nebo provedeny nevhodné zásahy do konstrukcí. Před zahájením oprav by měl stavbu vždy prohlédnout autorizovaný statik a případně doporučit postup prací a způsob zajištění stavby, aby nedocházelo k následným zraněním a úrazům. Vedení Komory apeluje na koordinaci dalších kroků týkajících se zjišťování stavu poškozených budov a následného návrhu nezbytných oprav, demolic i výstavby nových domů.


V případě zájmu o pomoc v postižených oblastech se zaregistrujte do níže uvedeného formuláře. Přehled přihlášených členů ČKAIT budeme posílat postiženým obcím.

Cílem je nabídnout takovou službu, která pomůže majitelům co nejrychleji, a přitom stavebně-technicky správně, realizovat obnovu jejich obydlí z dotačních prostředků. Úkolem je tedy navrhnout nejvhodnější řešení, a to s ohledem na jejich současné potřeby, stavebně technické předpisy a celkový finanční rozpočet, který mohou nyní získat v rámci programu Živel.

Do rubriky Rozsah služeb napište, co můžete nabídnout nebo zajistit, a to s ohledem na výše uvedené a rozsah Vaší autorizace.

V rubrice Reference můžete uvést stručně Vaše předchozí zkušenosti s ohledem na výše uvedené zadání.


Děkujeme Vám za ochotu.

Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT


Formulář – nabídka volných kapacit AO v oboru pozemní stavby02. 07. 2021