Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Co je Europass?

Co je Europass?

Europass je první jednotný evropský soubor dokladů o vzdělání a pracovních zkušenostech občanů žijících v EU. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé evropské unii a zlepšuje transparentnost kvalifikací a mobilitu studentů a pracovníků na evropském pracovním trhu.

Evropský parlament a Rada EU přijaly v prosinci minulého roku rozhodnutí o vytvoření takového nástroje, který by volný pohyb osob ( jednoho ze základních práv občanů EU ) měl usnadnit, tedy tzv. Europassu.

Ve všech členských státech EU postupně začínají pracovat národní centra Europassu a ta budou veškerou činnost s ním související zajišťovat, koordinovat a propagovat.

V ČR se uskutečnila 30. března letošního roku zahajující konference Národního centra Europass Česká republika.

Vytvořením tohoto centra byl pověřen Národní ústav odborného vzdělávání. České národní centrum se stane součástí celoevropské sítě národních center Europassu.

Europass je, jak již bylo řečeno na začátku, jednotný soubor dokladů, tedy strukturované portfolio dokumentů, spojených do jediného rámce, srozumitelného v celé EU.

Základním pilířem Europassu je jeho část Europass – životopis ( vyplněný samotným občanem ). Na něj navazují další části: Europass – jazykové portfolio, Europass – dodatek k osvědčení, Europass – dodatek k diplomu a Europass – mobilita.

Europass – životopis je vyplněn podle jednotného formuláře dostupného ve všech jazycích EU. Obsahuje oddíly pro uvedení osobních údajů, jazykových znalostí, praxi, dosaženém vzdělání a odborné přípravě, dále pak údaje o dalších dovednostech dané osoby, s důrazem na technické, organizační a sociální dovednosti a eventuálně další údaje, které lze připojit k Europass – životopisu jako přílohy.

Europass - jazykové portfolio se rovněž vyplňuje do standardního formuláře s popisem jazykových dovedností podle běžných kriterií uznávaných v celé Evropě. Je možné připojit i ukázky vlastních prací v daném jazyce.

Europass - mobilita je dokladem v němž je zaznamenána konkrétní evropská studijní stáž, kterou jeho držitel absolvoval. Dokument vydává vysílající a hostitelská organizace, které se účastní daného projektu.

Europass - dodatek k osvědčení ( v ČR bude vydáván v českém a anglickém jazyce ) je doklad připojený k osvědčení o dosaženém stupni odborného vzdělání, který obsahuje informace o získaných dovednostech a schopnostech, rozsahu povolání, která může držitel vykonávat. Dokument vydávají národní orgány držitelům příslušného osvědčení. V počátečním období bude vydáván NÚOV.

Europass - dodatek k diplomu ( v ČR bude vydáván v českém a anglickém jazyce ) je doklad připojený k vysokoškolskému diplomu, který popisuje zaměření, stupeň vzdělání, obsah a výsledky studia, které absolvoval a úspěšně zakončil držitel diplomu. Dále obsahuje popis kvalifikace, její funkci a údaje o vnitrostátní vysokoškolské vzdělávací soustavě. Dokument vydává každá vysoká škola na požádání studentovi, končícímu studium po 1.1.2005.

Další podrobnější informace lze získat buď na webových stránkách www.europass.cz, nebo na Národním ústavu odborného vzdělávání - Národní centrum Europass ČR, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, Tel.: 274 862 251-6, Fax: 274 863 473, e-mail: europass@nuov.cz a nebo na ČKAIT Sokolská 15, 120 00 Praha 2, Tel.: 227 090 127, Fax.: 227 090 120, e-mail: ckait@ckait.cz

Europass je na počátku ve všech státech EU. Jak se osvědčí záleží na práci Národních center, spolupracujících institucích i na uživatelích samotných. Věřme, že hlavní cíl, pomoc při uplatnění na integrujícím se evropském trhu práce, se podaří naplnit.

Podkladem pro tento článek byla informační příručka Europass – soubor dokumentů pro lepší srozumitelnost kvalifikací a kompetencí vydaná Národním centrem Europass ČR.


V Praze 31. března 2005
Ing. Jiří Plíčka, CSc.
Místopředseda ČKAIT
04. 04. 2005