Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Anaerobie, léky, drogy, zápach a právní předpisy

Anaerobie, léky, drogy, zápach a právní předpisy

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, státní a veřejná správa, odborná veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, atd.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Karel Plotěný
Přednášející (pracoviště)
Ing. Filip Wanner Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Anaerobní procesy a použití membrán při jejich aplikaci – Ing. Martina Sukopová, Ing. Marek Holba Ph.D.
Anaerobní procesy nabývají stále na významu a postupně nahrazují v některých případech aerobní procesy, a to jak u průmyslových odpadních vod, tak i u vod komunálních. Aerobní procesy jsou všeobecně známé, ale povědomí o anaerobních procesech je nízké, a při tom tyto procesy pracují s daleko menšími nároky na energii a s podstatně menší produkcí odpadů – jsou tedy z hlediska udržitelnosti cennější.

Léčiva, drogy a PPCP ve vodách a možnosti jejich eliminace – Ing. Filip Wanner Ph.D. (VÚV)
Uvedená problematika, i když se to zatím nezdá má podstatně daleko větší vliv na zdraví a ŽP než v současnosti sledované ukazatele pro čištění odpadních vod. Informovanost mezi veřejností je však minimální a často má formu fám, které pak vedou k neracionálním rozhodnutím a to i v legislativě.

Zápach – možnosti jeho řešení v kanalizacích a objektech s produkcí zápachu – Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Michal Došek
ASIO, spol. s r.o má připraveno hned několik technologií určených k odstranění zápachu v malém i ve velkém – jednotlivé způsoby a jejich vhodnost použití budou předmětem příspěvku, který si klade za cíl představit obecné i specifické možnosti a vhodnost jejich použití.

Zacházení s odpadní vodou podle zákona O odpadech – Ing. Karel Plotěný
Po změnách v zákoně O odpadech, pod který nově spadá i nakládání s odpadními vodami v případech, kdy se voda recykluje nebo jinak využívá, je zatím nedostatek informací z praxe, a to jak legislativní, tak i provozní. Cílem je popsat postupy, jak se prakticky vypořádat s tím, že budeme s odpadní vodou nakládat podle zákona O odpadech.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Úkolem semináře je seznámit účastníky s aktuálními problémy v oblasti nakládání s odpadními vodami a jejich řešením po stránce technologické a legislativní.

Zejména bude diskutována problematika aplikace anaerobních (i membránových) procesů pro čištění průmyslových a komunálních vod, problematika speciálního znečištění jako jsou léčiva, drogy a PPCP, budou řešeny problémy se zápachem a nový stav legislativy okolo recyklace odpadních vod spadající nově pod zákon o odpadech.