Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ- OHLAŠOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB OD A DO Z - ZÁKON č. 39/2015 Sb. - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ- OHLAŠOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB OD A DO Z - ZÁKON č. 39/2015 Sb. - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Michal Knecht, specialista v oboru stavebnictví
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Ohlašování staveb a jejich povolování
2. Veřejnoprávní smlouva
3. Změny stavby
4. Příslušná ustanovení NOZ
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s problematikou ohlašování a povolování staveb podle stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů s důrazem na praktickou aplikaci, prohloubit jejich dosavadní znalosti a informovat je o aktuálních přístupech, vč. vybraných rozsudků správních soudů v oblasti veřejného stavebního práva.
Výklad bude zaměřen především na problematiku ohlašování staveb a jejich povolování s akcentem na změny provedené tzv. velkou novelou, dále na instituty veřejnoprávní smlouvy, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora a změny stavby před dokončením, vč. společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a rovněž na problematiku společného územního a stavebního řízení. Bude pojednáno také o kategorizaci staveb, ter. úprav, zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení (§ 103 SZ).
Předmětem výkladu budou rovněž příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, dopadající na výše popsanou problematiku. Vybraná judikatura v oblasti veřejného stavebního práva. Výklad bude doplněn o poslední novelu stavebního zákona provedenou zákonem č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a v této souvislosti tedy i zákon stavební. Novela nabyla účinnosti 1. 4. 2015. Diskuse, dotazy. Vaše předběžné dotazy lze zaslat spolu se závaznou přihláškou.