Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Činnost disciplinárních senátů StS v roce 2017

Činnost disciplinárních senátů StS v roce 2017

Vznikem profesních Komor přenesl stát část svých pravomocí také na ČKAIT (dále Komora). Z  autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. vyplývá pro Komoru povinnost garantovat vysokou úroveň činnosti  autorizovaných osob, a to nejen při výkonu vybraných činností. V letech 2011- 2016 bylo disciplinárními senáty Stavovského soudu ČKAIT (dále StS) řešeno celkem 139 žalobních návrhů (nejčastěji v oboru pozemní stavby) v tzv. profesních kauzách  a cca jeden tisíc tzv. neplatičů.
 
Převzetím návrhu Dozorčí rady (dále DR) na zahájení disciplinárního řízení StS, je zahájeno disciplinární řízení, vedené prostřednictvím disciplinárních senátů StS v souladu s interními řády Komory. Nařízené ústní jednání probíhá za účasti disciplinárně obviněné osoby (dále DO) a zástupců DR. Jednání je neveřejné, pořizuje se z něj protokol a končí zpravidla výrokem o prokázané (ne)vině, resp. (ne)uděleném disciplinárním opatření. Následně obdrží DO poštou nebo datovou schránkou písemné vyhotovení Rozhodnutí s podrobným zdůvodněním. Ve stanovené  lhůtě lze prostřednictvím StS podat odvolání proti Rozhodnutí k Představenstvu ČKAIT. Představenstvo může napadené Rozhodnutí pouze zrušit nebo potvrdit, nikoliv však měnit. Stanovisko Představenstva jako kontrolně odvolacího orgánu je konečné a nelze se již proti němu  v rámci Komory dále odvolat. Výkon disciplinárních opatření potom zajišťuje Kancelář Komory.
 
StS v rámci disciplinárního řízení samozřejmě zachovává nestrannost, zároveň se vždy snaží v maximální míře respektovat i stavovské a sociální zájmy DO z řad svých kolegů. V případě, že je v předmětné věci proti DO již vedeno trestní řízení, disciplinární řízení se přerušuje. Pokud se jedná o první pochybení malé závažnosti, disciplinární opatření se většinou, i přes prokázanou vinu, neukládá. Rozsah možných disciplinárních opatření stanoví §20 zákona č.360/1992 Sb. Řešená disciplinární provinění jsou v zásadě dvojího druhu: jednak profesní (odborná, etická), jednak neuhrazení členského příspěvku k 31.březnu kalendářního roku.
 
Je zajímavé, že mezi nejčastěji řešená  pochybení autorizovaných osob stále patří problematika, související s dodatečnou legalizací  menších nepovolených (černých) staveb. Jedná se většinou o technicky či majetkoprávně komplikované kauzy (sousedské spory), kde si některý z účastníků stavebního řízení snaží kompenzovat svoji frustraci stížností, jak jinak, na úkor jediné zúčastněné autorizované osoby - nejčastěji projektanta, ale i osob odpovědných za odborné vedení stavby. Pravděpodobná je také snaha opatřit si zdarma podklady pro  event. pokračování sporu u obecného soudu. Také dokumentace pro dodatečné stavební povolení (DSP) musí formálně splňovat podmínky vyhlášky č.499/2006 Sb., respektovat katastrální hranice, požární a hygienické předpisy, apod. Téměř pravidlem v předmětných případech je absence průzkumů či nedodržení podmínek správců inženýrských sítí. Pochybení DO lze často nalézt  také v přehnané snaze vyhovět nereálným požadavkům klienta za každou cenu nebo ve využití archivních  podkladů bez ověření na staveništi – tedy celkovém podcenění zakázky. Stěžovatelem, ale i samostatným zdrojem nepříjemností, jsou  občas místně příslušné stavební úřady, jejichž činnost však nepřísluší StS hodnotit.
 
Z hlediska četnosti stěžovaných pochybení je dále nutno uvést i nesprávné vedení deníku autorizované osoby (m.j.  chybí stupeň dokumentace) a stavebního deníku, neoprávněné používání razítka (statika, technici), neplacení členských příspěvků a formálně bezesmluvní vztah (ústní objednávka). Při posuzování složitých odborných provinění se rozhodování StS opírá také o vyžádané posudky nezávislých odborníků z řad autorizovaných osob. Odborné pochybení se vyskytuje často v kombinaci s pochybením etickým. Extrémním samostatným případem porušení etiky byla nedávná stížnost vedoucí stavebního úřadu na autorizovaného inženýra, který svoji nespokojenost řešil e-mailem, doslova nabitým nepublikovatelnými výrazy…
 
   Ing. Jan Korbel
                                                                                              předseda Stavovského soudu ČKAIT