Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČSN ISO 12494

ČSN ISO 12494

  1. Použití ČSN ISO 12494 pro stanovení zatížení konstrukcí námrazou.

    Odpověď: Pro navrhování zatížení konstrukcí námrazou v ČR se používá ČSN ISO 12494 a národní mapa námraz (viz národní příloha). Pokud budou zapotřebí pro určitou oblast podrobnější informace o zatížení námrazou, je potřebné se obrátit na ČHMÚ. Hmotnosti námrazy v mapě jsou pro jednotlivé třídy námrazy stanoveny pro referenční tyč 30 mm (objemová tíha námrazy se zde neuvádí). Příslušné tabulky v normě pak uvádějí pro jednotlivé třídy námrazy tvary a hmotnosti námrazy, a to podle velikosti nosných prvků.

  2. Součinitel aerodynamického odporu v ČSN ISO 12494 a jeho definice.

    Odpověď: Součinitel aerodynamického odporu Ci není v ISO 12494 ani v ISO 4354 pro zatížení větrem definován (ISO 4354 nebyla u nás zavedena). Obvykle se tento součinitel definuje jako 2F/(ρv2A), kde F je síla odporu, ρ hustota vzduchu, v rychlost větru a A referenční plocha. Součinitel aerodynamického odporu lze určit experimentálně. Z příslušných tabulek v ISO 12494, kapitola 8, lze spočítat poměr mezi C0 pro konstrukci bez námrazy a Ci pro konstrukci s námrazou, který ukazuje míru zvýšení zatížení větrem na konstrukci s námrazou.