Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

EPBD II - 12.03.2015

EPBD II - 12.03.2015

   
Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT
   
   
Datum: 12.3.2015
Čas : 16.00 – 19.00 hod.
Místo: ČVUT, Stavební fakulta
   
Přítomni: prof. Kabele, Ing. Vaverka, M. Báčová, Ing. Trnka st., Ing. Šubrt, Ing. arch. Smola, Ing. Šafránek, Ing. Sytařová, Ing. Škarpa 
Omluveni: Ing. Křeček, prof. Hrdlička, Ing. Petlach, prof. Materna,
Host: Ing. Iva Duchoňová, Mgr. Soňa Rafajová
   
Program jednání:
   
1.prof. Kabelepřivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.
  Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 17.12.2014:
   
  15/2013 – splněno (Ing. arch. Smola zaslal 12. 3. 2015: Dotazy SÚ kraje 2013-2014 EPBD II)
  3/2014 – splněno (Ing. Šubrt: Článek pro časopis Stavebnictví)
  6/2014 – splněno
  14/2014 – trvá
  18/2014 – trvá
  19/2014 – trvá
  20/2014 – trvá
  21/2014 – splněno
  22/2014 - splněno
  23/2014 – splněno (dopis OK ČKAIT Praha na nám. PhDr. Stropnického ve věci PSP)
  24/2014 – trvá, rozpracováno
2.Ing. Iva DuchoňováPříprava konference Nová zelená úsporám v roce 2015 ve spolupráci s MŽP a SFŽP
 Mgr. Soňa RafajováKonference se uskuteční 14. 4. 2015 v Masarykových kolejích ČVUT Praha. Konferenci bude předcházet tisková konference ČKAIT na stejné téma.
  Přednášející:
  Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí
  Mgr. Leo Steiner, náměstek ředitele SFŽP
  Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu
  Prof. Ing. Alois Materna, ČKAIT
  Ing. Jaroslav Šafránek, ČKAIT
  Ing. arch. Josef Smola, Centrum pasivního domu Brno
  Ing. Zuzana Mathauserová, SZÚ Praha
  Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT Praha
  a zástupci komerčních partnerů
  Tisková konference se uskuteční na stejném místě v 9.oo hod. 14. 4.;
  konference zahájí v 10.oo.
3.prof. KabeleVýjezdní zasedání pracovní skupiny ČKAIT pro EPBD II
  Místo: Škola Mladá Boleslav – řízené větrání (ATREA)
  Termín: cca druhá polovina června – začátek července
  Ing. Šafránek projedná účast a podrobnosti s Martinem Jindrákem
4.Ing. VaverkaAutorizace techniků ve specializaci energetické auditorství
  Informace o jednání představenstva ČKAIT, které schválilo autorizaci techniků ve specializaci energetické auditorství
  Ing. Vaverka připraví návrh dopisu předsedy ČKAIT pro jednání s ministrem průmyslu a obchodu.
5.Prof. KabelePříprava seminářů k budovám s téměř nulovou spotřebou energie pro členy ČKAIT na druhé pololetí 2015
  Semináře budou mít tři tematické okruhy:
  1 Územní požadavky, architektonické řešení (garant Ing. arch. Smola)
  2 Stavební část budov (garant Ing. Šafránek)
  3 Technické zařízení budov (garant prof. Kabele)
  Semináře budou celodenní a uskuteční se ve všech oblastech ČKAIT.
  M. Báčová osloví dopisem oblastní kanceláře ve věci návrhu vhodného termínu pro konání semináře
6. Stávající a nové úkoly
 14/2014Informace o legislativě energetické náročnosti ve státech V4 zveřejnit na stránkách Komory. Vyhodnotit dotazník ČKAIT poskytnutý státům V4.
  Zodp.: pí Báčová, trvá, akce prostřednictvím V4 nebyla úspěšná
 18/2014Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR).
  Zodp.: Ing. Trnka, prof. Hrdlička, termín: rok 2015
 19/2014Zpracovat tabulku emisních údajů provozovatelů znečištění - následně zveřejnit na webových stránkách Komory. Požadovanou strukturu údajů zašle prof. Kabele pí Báčové, která zjistí možnost získání údajů dle platných zákonných možností.
  Zodp.: prof Kabele, pí Báčová, termín: rok 2015
 20/2014Připravit návrhy změn ustanovení vyhlášky č. 78/2013 Sb.
  Zodp.: členové PS, termín: březen 2015
 24/2014Připravit cyklus nových seminářů pro oblastní kanceláře ČKAIT.
  Zodp.: členové PS, termín: rok 2015; rozpracováno, je třeba vyřešit financování
 1/2015Příprava konference Nová zelená úsporám.
  Zodp.: dle textu zápisu, termín: 14.4.2015
 2/2015Příprava výjezdního zasedání PS EPBD II.
  Zodp.: prof. Kabele, Ing. Šafránek, termín: červen 2015
 3/2015Příprava dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
  Zodp.: Ing. Vaverka, termín: květen 2015
7. Závěr
 prof. KabelePoděkoval za účast, a jednání ukončil.
  Další termín jednání PS byl stanoven na středu 15. 4. 2015, 15.00 hod. na StF ČVUT.
   
 Zapsala:Marie Báčová
 Schválil:prof. Kabele