Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

EPBD II - 15.04.2015

EPBD II - 15.04.2015

   
Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT
   
   
Datum: 15.4.2015
Čas : 16.00 – 18.00 hod.
Místo: ČVUT, Stavební fakulta
   
Přítomni: prof. Kabele, Ing. Vaverka, M. Báčová, Ing. Trnka st., Ing. Šubrt, Ing. Šafránek, Ing. Sytařová, Ing. Škarpa
Omluveni: Ing. Křeček, prof. Hrdlička, Ing. Petlach, prof. Materna, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola
Host:  
   
Program jednání:
   
1.prof. Kabelepřivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.
  Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 12.3.2015:
   
  14/2014 – trvá
  18/2014 – trvá
  19/2014 – trvá
  20/2014 – trvá
  24/2014 – trvá, rozpracováno
  1/2015 – splněno
  2/2015 – trvá
  3/2015 – trvá
   
2.prof. KabeleKonference Nová zelená úsporám v roce 2015 ve spolupráci s MŽP a SFŽP
  
 • tisková konference svůj účel splnila; za účasti cca 300 osob a 4-5 novinářů vyvolala velký zájem
 členové PS
 • se sjednotili v názoru, že bude vhodné podobné akce pořádat častěji
 Ing. Vaverka
 • navrhuje, aby se na danou tematiku ještě do prázdnin uskutečnily minimálně tři semináře (Praha, Ostrava, Brno); je nutné oslovit OK, aby poskytly návrh možných termínů
3.prof. KabeleVýjezdní zasedání pracovní skupiny ČKAIT pro EPBD II
  
 • Ing. Šafránek účast a podrobnosti projednal s Martinem Jindrákem, který výjezdní zasedání PS vítá a poskytne odbornou podporu
 členové PS
 • navrhují odpolední setkání (14.00-16.00 hod.) na 29. 6. anebo 2. 7. (Ing. Šafránek přesný datum projedná s panem Jindrákem)
4.Ing. VaverkaAutorizace techniků ve specializaci energetické auditorství
  
 • připravil návrh dopisu předsedy ČKAIT pro jednání s ministrem průmyslu a obchodu; bude odeslán po uskutečnění organizačních změn v rámci MPO – následně bude domluvena schůzka s náměstkem Kolibou
5.Prof. KabelePříprava seminářů k budovám s téměř nulovou spotřebou energie pro členy ČKAIT na druhé pololetí 2015
  
 • pí Báčová oslovila dopisem oblastní kanceláře ve věci návrhu vhodného termínu pro konání semináře; navržený harmonogram přepošle členům PS k odsouhlasení
 Ing. Trnka
 • navrhuje, aby bylo v rámci přednášek poukázáno i na zdravotní důsledky zateplených budov
 členové PS
 • souhlasí s návrhem prof. Kabele, aby byly přednášky financované z rozpočtu PS
6.Různé 
 prof. Kabele
 • informoval o návštěvě zástupce České komory lehkých obvodových plášťů Ing. Jana Bedřicha, který by rád zjistil stanovisko ČKAIT k jimi zpracovanému „větracímu konceptu“ a s tím související pravidla správní praxe
 členové PS
 • se shodují v názoru, že předmětnou problematiku by měli řešit odborníci a ne obchodníci; tato komora sdružuje výrobce oken a jejich zájmem je, aby neměli reklamace
  
 • navrhují Ing. Bedřicha pozvat na příští jednání, vyslechnout si jeho výklad a seznámit jej s přístupem ČKAIT k dané problematice
   
 prof. Kabele
 • vyslovil požadavek Společnosti pro TPS, aby se jedno číslo časopisu Stavebnictví monotematicky zaměřilo na problematiku vnitřního prostředí budov
 Ing. Trnka
 • návrh vítá; je nutné připravit podklady a doručit redakční radě; o případném monotematickém zaměření se rozhodne na základě množství obdržených příspěvků
7. Stávající a nové úkoly
 14/2014Informace o legislativě energetické náročnosti ve státech V4 zveřejnit na stránkách Komory. Příslušným orgánům států V4 budou rozeslány dopisy s informacemi ohledně české legislativy a požádány o reciproční odpověď.
  Zodp.: pí Báčová, termín: po zveřejnění novely 406/2000Sb. ve Sbírce
 18/2014Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR).
  Zodp.: Ing. Trnka, prof. Hrdlička, termín: rok 2015
 19/2014Zpracovat tabulku emisních údajů provozovatelů znečištění - následně zveřejnit na webových stránkách Komory. Požadovanou strukturu údajů zašle prof. Kabele pí Báčové, která zjistí možnost získání údajů dle platných zákonných možností.
  Zodp.: prof Kabele, pí Báčová, termín: rok 2015
 20/2014Připravit podstatné návrhy změn ustanovení vyhlášky č. 78/2013 Sb.
  Zodp.: členové PS, termín: 24. 4. 2015
 24/2014Připravit cyklus nových seminářů pro oblastní kanceláře ČKAIT.
  Zodp.: členové PS, termín: podzim rok 2015
 2/2015Příprava výjezdního zasedání PS EPBD II.
  Zodp.: prof. Kabele, Ing. Šafránek, termín: červen 2015
 3/2015Příprava dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
  Zodp.: Ing. Vaverka, termín: květen 2015
 4/2015Pozvat Ing. Bedřicha na jednání PS, členům PS rozeslat materiály, které prof. Kabele od něj obdržel .
  Zodp.: Ing. Klepáčková. termín: 17.4.2015
 5/2015Připravit monotematické číslo Stavebnictví, které bude zaměřeno na vnitřní prostředí budov.
  Zodp.: prof Kabele, Ing. Trnka, termín: rok 2015
8. Závěr
 prof. KabelePoděkoval za účast, a jednání ukončil.
  Další termín jednání PS byl stanoven na úterý 26.5.2015, 15.00 hod. na StF ČVUT.
   
 Zapsala:Ing. Klepáčková
 Schválil:prof. Kabele