Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

EPBD II - 16.01.2013

EPBD II - 16.01.2013

   
Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT
   
   
Datum: 16.1.2013
Čas : 10.00 – 12.00 hod.
Místo: StF, místnost A 231
   
Přítomni: prof. Kabele, Ing. arch. Smola, Ing. Trnka st., Ing. Vaverka, M. Báčová, doc. Bílek, Ing. Sytařová, Ing. Šafránek, prof. Materna, Ing. Škarpa, Ing. Petlach
Omluveni: Ing. Křeček, prof. Hrdlička, Ing.arch. Mareš, Ing. Šubrt, Ing.arch. Bezpalec, Ing. Šubrt,
   
   
   
Program jednání:
   
1.prof. Kabelepřivítal členy pracovní skupiny, a zahájil její jednání. Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 27.11.2012:
   
  1/2011 – trvá (Ing. Vaverka)
  6/2012 – trvá (pí. Báčová)
  8/2012 – trvá (Ing.arch. Bezpalec, Ing.arch. Mareš)
  14/2012 – splněno
  15/2012 – trvá (Ing.arch. Smola)
  21/2012 – trvá (prof. Materna, Ing. Vaverka)
  23/2012 – trvá (pí Báčová)
  25/2012 – trvá (Ing.arch. Smola)
  26/2012 – splněno
  27/2012 – trvá (Ing. Vaverka)
  28/2012 - splněno
2.prof. KabeleNovela vyhlášky č.148/2007Sb., o energetické účinnosti budov
 prof. Kabele
 • nejzávažnější témata dnešního jednání by měly být novela vyhlášky a příprava odborných seminářů pro členy ČKAIT
   
  Následovala diskuse všech zúčastněných s názory:
   
  
 • k vyhlášenému dotačnímu programu Zelená úsporám II byl uspořádán SFŽP kulatý stůl s následujícími poznatky zúčastněných :
  
 1. obavy, že program nemá vazbu jednak na novelu zákona o hospodaření energií a ani na novelu stavebního zákona
  
 1. oprávnění na zpracování dokumentace k dotačnímu programu ZÚ II budou mít jenom energetičtí experti jmenovaní MPO ČR
   
  
 • novela zákona 406/2000 Sb. platí od 1.1.2013, prováděcí vyhlášky se projednávají, budou schvalovány ve zkráceném řízení; je předpoklad, že budou platit od 1.2.2013 – nic nebrání v přípravě seminářů ČKAIT
   
  
 • proběhlo závěrečné projednávání TNI v TNK 93; je nutné připomenout, že údaje budou nezávazné
   
  
 • na www.stpcr.cz pod OS06-INHOB – je zveřejněna prezentace Ing. Jiráska - Integrované navrhování a hodnocení budov a další prezentace
   
  
 • je nadále nutné shromažďovat připomínky k novele zákona o hospodaření energií
3.prof. KabeleVzdělávání členů ČKAIT v oblasti energetické náročnosti budov
  
 • je sestaven tým přednášejících a harmonogram seminářů na jednotlivých oblastech Komory
  
 • přednášející obdrží harmonogram od prof. Kabeleho, kde se doplní seznam náhradníků
 Ing.arch. Smola
 • upozornil, že se termín některých seminářů kryje s konferencí ve Volyně (27.-28.2.2013)
 prof. Materna
 • informoval o jednání se zástupci ČKA ohledně spoluúčasti - zatím konečné rozhodnutí z jejich strany nepadlo; je nutné připomenout, že mezitím byly v Praze všechny termíny kapacitně obsazené členy ČKAIT
  
 • odměny přednášejícím budou vyplacené dle ekonomických pravidel ČKAIT: 800,- Kč/ hodinu přednášky + 800,- Kč/hodinu přípravy přednášky
  
 • přednášející budou účtovat středisku vzdělávání a informací, ne oblastním kancelářím
 prof. Kabele
 • navrhuje, aby se základní tým přednášejících (prof. Kabele, Ing. Šafránek, Ing.arch. Smola) sešel na doladění seminářů 13.2.2013 o 14.00 hod. v zasedačce budovy ČKAIT za účasti prof. Materny, pí Báčové a Ing. Janouškové
4. Stávající a nové úkoly
 1/2011zorganizovat setkání pracovních skupin (stavební fyzika) ČKAIT a SKSI
  Zodp: Ing. Vaverka
 6/2012sledování návrhových nástrojů (BIM) – ohledně článku oslovit p. Jaroslava Pašminku z ČRpŠB
  Zodp.: pí Báčová
 8/2012možnost společného postupu obou Komor v oblasti vzdělání svých členů týkající se EPBD II, projednat na úrovni vedení ČKA
  Zodp.: Ing. arch. Bezpalec, Ing.arch. Mareš
 15/2012připravit návrh novely vyhlášky o dokumentaci staveb; navrhnout a definovat detaily staveb (budov) v projektové dokumentaci, potřebné pro posouzení budov s téměř nulovou spotřebou energie a vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu
  Zodp.: Ing. arch. Smola
 21/2012připravit seznam modelových objektů
  Zodp.: prof. Materna, Ing. Vaverka
 23/2012formulovat otázky k problémovým ustanovením zákona o hospodaření en.
  Zodp.: pí Báčová
 25/2012se systémem certifikace LEED seznámit AO zorganizováním semináře na půdě pražské oblasti ČKAIT
  Zodp: Ing. arch. Smola, Ing. Klepáčková
 27/2012s názory pana doc. Bílka seznámit představenstvo ČKAIT, připravit dopis adresovaný ministrovi MPO – 14.2.2013
  Zodp: Ing. Vaverka
 1/2013rozeslat harmonogram seminářů přednášejícím s cílem doplnit náhradníky
  Zodp.: Ing. Klepáčková
   
5. Závěr
 prof. Kabelepoděkoval za účast a jednání ukončil.
  Termin dalšího jednání je navržena středa 6.3.2013 od 16:00 (změna oproti dohodnutému termínu 28.2, 16:00 , který se dostal do kolize s výukou prof.Kabele) zasedaci mistnost ČKAIT Sokolská, Praha 2
   
 Zapsala:Ing. Klepáčková
 Schválil:prof. Kabele