Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

EPBD II - 26.05.2015

EPBD II - 26.05.2015

   
Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT
   
Datum: 26.5.2015
Čas : 15.00 – 17.00 hod.
Místo: ČVUT, Stavební fakulta
   
Přítomni: prof. Kabele, Ing. Vaverka, Ing. Trnka st., Ing. Šubrt, Ing. Šafránek, doc. Bílek
Omluveni: prof. Hrdlička, Ing. Petlach, prof. Materna, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, M. Báčová, Ing. Sytařová, Ing. Škarpa
Host: Ing. Bedřich - částečně
   
Program jednání:
   
1.prof. Kabelepřivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.
  Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 15.4.2015:
   
  14/2014 – trvá
  18/2014 – trvá
  19/2014 – trvá
  20/2014 – trvá
  24/2014 – trvá, rozpracováno
  2/2015 – trvá
  3/2015 – trvá
  4/2015 – splněno
  5/2015 - trvá
   
2.prof. KabeleKoncept větrání – Ing. Bedřich
  
 • přivítal zástupce Komory lehkých obvodových plášťů, který přítomné seznámil s návrhem „Konceptu větrání“. Zdůraznil zejména:
  a) není jejich ambice vytvářet nový zákon, ale normu „pravidel správné praxe“, kterou by schvalovala Hospodářská komora ČR
  b) od ČKAIT by rádi získali příslib, aby Komora byla nositelem vzdělávací programu „konceptu“
   
 členové PS
 • vyslovili následující připomínky, dotazy
  a) pokud se dokument vytvoří a schválí, kde bude záruka, že se situace kolem problematiky větrání zlepší, pokud to nebude závazná norma
  b) z určitých momentů se zdá, že výrobci oken by rádi přenesli zodpovědnost na projektanty
  c) je nutné v „konceptu“ pracovat s pojmy, které užívá stavební zákon a prováděcí vyhlášky, vyhýbat se germanizmům
  d) projektant počítá infiltraci vzduchu na bezpečné větrání – při nulovém větrání ovšem výměna vzduchu neexistuje
  e) problém není v jednom prvku systému větrání; má různé prvky ovlivnění
  f) cílovou skupinou vzdělávací procesu by neměli být projektanti – autorizované osoby, ale montážní firmy a uživatelé oken (bytů) pro které by měl být vypracován „manuál na používání oken“ (max. 2A4)
   
 Ing. Bedřich
 • byl sepsán základní „koncept“, ke kterému by se měly vyjádřit různé instituce, mezi nimi i ČKAIT
  
 • cílem není vytvořit universální návrh; otevírá se jenom diskuse k této problematice a proto by rád od Komory připomínky ke konceptu a přikrytí vzdělávací procesu
  
 • poděkoval za slyšení a jednání PS opustil
   
 členové PS
 • se shodují v názoru, že problém s větráním existuje a je ho nutné řešit
  
 • řešení formou „pravidla správní praxe“ je zajímavý nápad, ale tyto pravidla by měly vzniknout na platformě odborníků a ne prodejců oken
  
 • o záštitě Komory nad vzděláváním je ještě nutné jednat
  
 • v první fázi je nutné připomínkovat dokumenty, které členové PS již obdrželi
  
 • kontaktní osobou mezi PS a Ing. Bedřichem bude Ing. Šubrt, který jmenovaného bude nejdříve informovat o závěrech jednání PS
3.prof. KabeleVýjezdní zasedání pracovní skupiny ČKAIT pro EPBD II
  
 • Ing. Šafránek projednal návštěvu ZŠ Jenišovice s Martinem Jindrákem – byl stanoven datum 29.6.2015, předpokládaný čas prohlídky v cca 10.00 hod.; po prohlídce bude následovat jednání pracovní skupiny
 členové PS
 • oznámí do 1.6.2015 účast/neúčast na výjezdném zasedání
4.Ing. VaverkaAutorizace techniků ve specializaci energetické auditorství
  
 • připravil návrh dopisu předsedy ČKAIT pro jednání s ministrem průmyslu a obchodu; bude odeslán po uskutečnění organizačních změn v rámci MPO – následně bude domluvena schůzka s náměstkem Kolibou
 prof. Kabele
 • Př na svém jednání dne 22.5.2015 přehodnotilo rozsah specializace energetické auditorství a schválilo následující text:
  O specializaci energetické auditorství mohou požádat autorizovaní technici v oboru technologická zařízení staveb, nebo technika prostředí staveb. Dále o specializaci energetické auditorství mohou požádat autorizovaní technici v oboru pozemní stavby, kteří mají platné oprávnění energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění zákona č. 318/2012 Sb.
5.Prof. KabelePříprava seminářů k budovám s téměř nulovou spotřebou energie pro členy ČKAIT na druhé pololetí 2015
  
 • nepřítomná pí Báčová připravila harmonogram cyklu podzimních seminářů (příloha zápisu)
  
 • z průvodního dopisu vyplývají následující požadavky
  a) sdělení připomínek a námitek k časovému harmonogramu
  b) zpracování anotací k obsahu přednášek
  c) sdělení jména přednášejících v jednotlivých OK
  d) zaměřit se na nový obsah přednášek, neopakovat minulé (požadavek Ing. Janouškové vyslovené na jednání vedoucích středisek)
6.Různé 
 prof. Kabele
 • pí Báčová v průvodním dopisu kladně zhodnotila skvělé přednášky Ing. Urbana a Martina Jindráka na semináři v Dubňanech 22.5.2015 na téma vady a poruchy staveb nízkoenergetických budov. Zejména Ing. Urban přesně popsal a podložil výpočty, jak dosáhnout budovy s téměř nulovou spotřebou energie
   
 Ing. Klepáčková
 • tlumočila požadavek redakční rady Z+i, aby PS prezentovala svou činnost v jednom z připravovaných čísel
7. Stávající a nové úkoly
 14/2014Informace o legislativě energetické náročnosti ve státech V4 zveřejnit na stránkách Komory. Příslušným orgánům států V4 budou rozeslány dopisy s informacemi ohledně české legislativy a požádány o reciproční odpověď.
  Zodp.: pí Báčová, termín: po zveřejnění novely 406/2000Sb. Ve Sbírce
 18/2014Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR).
  Zodp.: Ing. Trnka, prof. Hrdlička, termín: rok 2015
 19/2014Zpracovat tabulku emisních údajů provozovatelů znečištění - následně zveřejnit na webových stránkách Komory. Požadovanou strukturu údajů zašle prof. Kabele pí Báčové, která zjistí možnost získání údajů dle platných zákonných možností.
  Zodp.: prof Kabele, pí Báčová, termín: rok 2015
 20/2014Připravit a dopracovat podstatné návrhy změn ustanovení vyhlášky č. 78/2013 Sb., následně odeslat na MPO ČR.
  Zodp.: prof. Kabele, Ing. Šafránek, Ing. Šubrt, Ing. Klepáčková, termín: 29. 5. 2015, 4.6.2015
 24/2014Připravit cyklus nových seminářů pro oblastní kanceláře ČKAIT.
  a) sdělení připomínek a námitek k časovému harmonogramu
  b) zpracování anotací k obsahu přednášek
  c) sdělení jména přednášejících v jednotlivých OK
  d) zaměřit se na nový obsah přednášek, neopakovat minulé
  Zodp.: přednášející, termín: 30.6.2015
 2/2015Příprava výjezdního zasedání PS EPBD II.
  Zodp.: prof. Kabele, Ing. Šafránek, termín: 29.6.2015
 3/2015Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
  Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO
 5/2015Připravit monotematické číslo Stavebnictví, které bude zaměřeno na vnitřní prostředí budov.
  Zodp.: prof Kabele, Ing. Trnka, termín: rok 2015
 6/2015Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
  Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2015
 7/2015Připravit článek do Z+i 4/2015 s tématikou seznámení autorizovaných osob s činností PS EPBD II.
  Zodp.: prof. Kabele, Ing. Šafránek, termín: 24.8.2015 (uzávěrka čísla)
8. Závěr
 prof. KabelePoděkoval za účast, a jednání ukončil.
  Termín výjezdního jednání PS byl stanoven na pondělí 29.6.2015 – ZŠ Jenišovice
   
 Zapsala:Ing. Klepáčková
 Schválil:prof. Kabele