Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

EPBD II - 27.11.2012

EPBD II - 27.11.2012

   
Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT
   
   
Datum: 27.11.2012
Čas : 14.00 – 16.00 hod.
Místo: StF, místnost A 231
   
Přítomni: prof. Kabele, Ing. arch. Smola, prof. Hrdlička, Ing. Trnka st., Ing. Vaverka, M. Báčová, doc. Bílek, Ing. Sytařová, Ing. Šafránek, Ing.arch. Mareš, Ing. Šubrt, Ing. arch. Bezpalec
Omluveni: Ing. Křeček, prof. Materna, Ing. Škarpa, Ing. Petlach, Ing.arch. Mareš, Ing. Šubrt, Ing. arch. Bezpalec
   
   
   
Program jednání:  
   
1.prof. Kabelepřivítal členy pracovní skupiny, a zahájil její jednání. Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 16.10.2012:
   
  1/2011 – trvá (Ing. Vaverka)
  16/2011 – převedeno do úkolu č. 25/2012 (Ing.arch. Smola)
  6/2012 – trvá (pí. Báčová)
  8/2012 – trvá (Ing.arch. Bezpalec, Ing.arch. Mareš)
  14/2012 – trvá (prof. Materna)
  15/2012 – splněno částečně publikací „Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě“ (Ing.arch. Smola)
  18/2012 – splněno – postup navržen v úkolu 27/2012 (Ing. Vaverka)
  20/2012 – splněno
  21/2012 – trvá (prof. Materna, Ing. Vaverka)
  22/2012 – splněno
  23/2012 – trvá (pí Báčová)
  24/2012 – úkol zrušen z důvodu zaneprázdněnosti Ing. Jiráska
2.prof. KabeleNovela vyhlášky č.148/2007Sb., o energetické účinnosti budov
 prof. Kabele
 • informoval členy pracovní skupiny o skutečnosti, že pracovní skupina Ing. Jiráska svou činnost ukončila, ale je možnost ty nejdůležitější nedostatky vyhlášky připomenout
   
  Následovala diskuse všech zúčastněných s názory:
   
  
 • vyhláška neakceptuje ustanovení evropské směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
  
 • dle provedených auditů zpracovaných projektů je zřejmé, že projekty byly v mnoha případech zpracované velmi špatně; je nutné, aby energetičtí specialisté byli vysoce kvalifikovaní odborníci
  
 • snaha, aby se i energetičtí auditoři dělili – specializovali, nebyla vyslyšena
  
 • bylo kritizováno, že tato pracovní skupina se nepodílí na koncepci bytové výstavby do roku 2020
  
 • pracovní skupina EPBD II měla za cíl mapovat postup novely vyhlášky, v mezích možností měnit její ustanovení a poskytnout autorizovaným osobám kvalitní školení a informace ohledně nově schválených předpisů
  
 • nejvážnější nedostatky v novele vyhlášky je chybějící průměrný součinitel prostupu tepla a ve skutečnosti, že vyhlášce chybí principiální technický přístup
  
 • bylo by vhodné zpracovat cenové zhodnocení energetické náročnosti budov po technické stránce za účasti rozpočtáře
   
3.prof. KabeleVzdělávání členů ČKAIT v oblasti energetické náročnosti budov
 prof. Kabele
 • poděkoval pí Báčové za zpracování harmonogramu seminářů
  
 • k připomínce Ing. Šubrta poznamenal, že tepelné mosty jsou řešeny v části 2. semináře a v případě nutnosti a zájmů bude možnost uspořádat seminář zvlášť na tepelné mosty, řízené větrání a vzduchotěsnost
  
 • navrhuje, aby se skupina přednášejících sešla ještě před 28.2.2013 – podrobnější rozpracování osnovy přednášky
  
 • je nutné oslovit ČKA, zda se budou personálně i finančně na zabezpečení seminářů podílet
   
4. Stávající a nové úkoly
 1/2011zorganizovat setkání pracovních skupin (stavební fyzika) ČKAIT a SKSI
  Zodp: Ing. Vaverka
 6/2012sledování návrhových nástrojů (BIM) – ohledně článku oslovit p. Jaroslava Pašminku z ČRpŠB
  Zodp.: pí Báčová
 8/2012možnost společného postupu obou Komor v oblasti vzdělání svých členů týkající se EPBD II, projednat na úrovni vedení ČKA
  Zodp.: Ing. arch. Bezpalec, Ing.arch. Mareš
 14/2012stanovit odměny pro přednášející na seminářích k energetické náročnosti budov
  Zodp.: prof. Materna
 15/2012připravit návrh novely vyhlášky o dokumentaci staveb; navrhnout a definovat detaily staveb (budov) v projektové dokumentaci, potřebné pro posouzení budov s téměř nulovou spotřebou energie a vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu
  Zodp.: Ing. arch. Smola
 21/2012připravit seznam modelových objektů
  Zodp.: prof. Materna, Ing. Vaverka
 23/2012formulovat otázky k problémovým ustanovením zákona o hospodaření en.
  Zodp.: pí Báčová
 25/2012se systémem certifikace LEED seznámit AO zorganizováním semináře na půdě pražské oblasti ČKAIT
  Zodp: Ing. arch. Smola, Ing. Klepáčková
 26/2012emailem požádat zástupce ČKA o informaci ohledně plnění úkolu č. 8/2012
  Zodp: Ing. Klepáčková
 27/2012s názory pana doc. Bílka seznámit představenstvo ČKAIT, připravit dopis adresovaný ministrovi MPO – 14.2.2013
  Zodp: Ing. Vaverka
 28//2012nejvážnější nedostatky novely vyhlášky zaslat přímo Ing. Jiráskovi
  Zodp.: Ing. Šafránek
   
5. Závěr
 prof. Kabelepoděkoval za účast a stanovil termín dalšího jednání na 16.1.2013 od 10.00 hod. – ČVUT StF, Thákurova 7, místnost A 231 a jednání ukončil
   
 Zapsala:Ing. Klepáčková
 Schválil:prof. Kabele