Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

EPBD II - 29.06.2015

EPBD II - 29.06.2015

   
Zápis z jednání pracovní skupiny pro EPBD II při ČKAIT
   
Datum: 29.6.2015
Čas : 11.00 – 16.00 hod.
Místo: ZŠ Jenišovice, Atrea, s.r.o., Jablonec nad Nisou
   
Přítomni: prof. Kabele, Ing. Vaverka, Ing. Trnka st., Ing. Šafránek, doc. Bílek, Ing. Mathauserová, Ing. arch. Smola, M. Báčová, Ing. Sytařová, Ing. Škarpa
Omluveni: prof. Hrdlička, Ing. Petlach, prof. Materna, Ing. Šubrt
Host: Ing. Hnízdil
   
Program jednání:
   
1.prof. Kabelepřivítal členy pracovní skupiny a zahájil její jednání.
  Kontrola zadaných úkolů ze zápisu 29.6.2015:
   
  14/2014 – trvá
  18/2014 – trvá
  19/2014 – trvá
  20/2014 – splněno
  24/2014 – trvá, rozpracováno
  2/2015 – splněno
  3/2015 – trvá
  5/2015 – trvá
  6/2015 – trvá
  7/2015 – trvá
2.Ing. ŠafránekVýjezdní zasedání PS
  
  • dojednal návštěvu ZŠ Jenišovice a provozní prostory fy Atrea s.r.o.
  1. prohlídka ZŠ Jenišovice byla zaměřena na stavební úpravy školy (zateplení a vzduchotechnika). S průběhem kompletní rekonstrukce ZŠ účastníky seznámil Ing. Zdeněk Zikán, zaměstnanec fy Atrea s.r.o. Zajímavá přednáška mimo jiné vysvětlila princip rekuperace, funkční schéma větrání provozního systému a úskalí instalace větracího systému. Ředitelka ZŠ, pí Kučerová, promluvila o přístupu učitelského sboru, rodičů i žáků na provedené úpravy. Úspory ekonomických nákladů nakonec předčily neestetičnost větracího potrubí.
  2. v provozních prostorech fy Atrea účastníky provázel a výrobní linky odborně komentoval Ing. Zikán
2.prof. KabeleKoncept větrání – Ing. Bedřich
 Ing. Šubrtemailem zaslal následující zprávu:
  
  • ve věci Konceptu větrání byl ing. Bedřich e-mail kontaktován, kde obdržel informaci, že byl určen jako styčná osoba v této věci. Dále jej informoval, že ČKAIT toto vítá, avšak vyhrazuje si, že jej podpoří pouze pokud půjde o dokument, ke kterému nebude mít ČKAIT žádné připomínky.
  
  • Ing. Šubrt také v e-mailu uvádí, že je vhodné vytvořit minimálně 3 typy vzorového dokumentu:
  A) byt bez plynového spotřebiče či jiného spotřebiče s otevřeným ohněm,
  B) pro byt s plynovým spotřebičem (možná alternativně wawky v pokojích - plynový kotel v předsíni - plynový průtokový ohřívač vody v koupelně),
  C) pro rodinný dům. Z těchto vzorů pak vyplyne co a jak má v něm být uvedeno, dále jej lze vhodnými poznámkami v textu rozšířit tak, aby bylo zároveň vysvětleno, proč musí „koncept větrání“ vzniknout.
  Ing. Bedřich zatím z důvodu své dovolené nereagoval.
4.Ing. VaverkaAutorizace techniků ve specializaci energetické auditorství
  
  • připravil návrh dopisu předsedy ČKAIT pro jednání s ministrem průmyslu a obchodu; bude odeslán po uskutečnění organizačních změn v rámci MPO – následně bude domluvena schůzka s náměstkem Kolibou
 prof. Kabele
  • z důvodu výhrad pana Ing. Havlišty k výsledku rozhodnutí představenstva ohledně autorizovaných techniků, kteří mohou požádat o specializaci energetické auditorství navrhuje, aby na příští jednání PS byl Ing. Havlišta pozván osobně
5.Prof. KabelePříprava seminářů k budovám s téměř nulovou spotřebou energie pro členy ČKAIT na druhé pololetí 2015
  
  • doporučuje, aby garanti přednášek do konce týdne zaslali pí Báčové návrh anotací k obsahu přednášek; následně se tato rozešle na oblasti, aby se mohla zveřejnit v jejich termínových listinách
6.Různé 
 pí Báčová
  • navrhuje, aby se PS EPBD II rozšířila o PS BIM; Komora by se měla snažit podpořit snahu o vydávání norem BIM v češtině a založení národní knihovny BIM
 doc. Bílek, Ing. Šafránek, prof. Kabele
  • tato pracovní skupina by si měla ponechat svou šířku záběru a orientovat se na úkoly týkající se úspory energie a surovin
  
  • návrh bude projednán na Př 17.9.2015
   
 prof. Kabele
  • upozorňuje na problematiku „Ekodesignu“ výrobků spojených se spotřebou energie vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP — Energy related Products). Česká republika implementovala požadavky této směrnice do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Z pohledu Komory bude nutné autorizované osoby na tuto směrnici a převzata nařízení EK upozornit v co nejbližší době. Navrhuje, aby o této problematice byla zmínka již v podzimních seminářích.
7. Stávající a nové úkoly
 14/2014Informace o legislativě energetické náročnosti ve státech V4 zveřejnit na stránkách Komory. Příslušným orgánům států V4 budou rozeslány dopisy s informacemi ohledně české legislativy a požádány o reciproční odpověď.
  Zodp.: pí Báčová, termín: po zveřejnění novely 406/2000Sb. ve Sbírce
 18/2014Zabývat se problematikou možnosti využití tepla z elektráren k teplárenským účelům v místech, kde je centralizované zásobování teplem (zahrnout celou ČR).
  Zodp.: Ing. Trnka, prof. Hrdlička, termín: rok 2015
 19/2014Zpracovat tabulku emisních údajů provozovatelů znečištění - následně zveřejnit na webových stránkách Komory. Požadovanou strukturu údajů zašle prof. Kabele pí Báčové, která zjistí možnost získání údajů dle platných zákonných možností.
  Zodp.: prof Kabele, pí Báčová, termín: rok 2015
 24/2014Připravit cyklus nových seminářů pro oblastní kanceláře ČKAIT.
  a) zpracovat anotace k obsahu přednášek – rozeslat na OK
  b) zaměřit se na přípravu nového obsahu přednášek, neopakovat minulé
  Zodp.: přednášející, termín: 3.7.2015, 19.10.2015 – první seminář
 3/2015Odeslání dopisu na MPO ČR ohledně problematiky techniků v energetickém auditorství.
  Zodp.: Ing. Vaverka, termín: po organizačních změnách na MPO
 5/2015Připravit monotematické číslo Stavebnictví, které bude zaměřeno na vnitřní prostředí budov.
  Zodp.: prof Kabele, Ing. Trnka, termín: rok 2015
 6/2015Organizovat připomínkovací proces ke „Konceptu větrání“; být spojovacím článkem mezi PS a Ing. Bedřichem.
  Zodp.: Ing. Šubrt, termín rok 2015
 7/2015Připravit článek do Z+i 4/2015 s tématikou seznámení autorizovaných osob s činností PS EPBD II.
  Zodp.: prof. Kabele, Ing. Šafránek, termín: 24.8.2015 (uzávěrka čísla)
 8/2015Ing. Havlištu pozvat na příští jednání PS.
  Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 23.9.2015
 9/2015Na Př projednat možnost rozšíření PS i členy pro problematiku BIM.
  Zodp.: prof. Kabele, termín: 17.9.2015
 10/2015Připravit rešerši problematiky „ekodesignu“ dle platné implementované evropské směrnice.
  Zodp.: prof. Kabele, termín: 19.10.2015
   
8. Závěr
 prof. KabelePoděkoval za účast, a jednání ukončil.
  Termín příštího jednání PS byl stanoven na středu 23.9.2015 – StF ČVUT – 15.00 hod.
   
 Zapsala:Ing. Klepáčková
 Schválil:prof. Kabele