Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Návrh a posouzení spřažených betonových konstrukcí

Návrh a posouzení spřažených betonových konstrukcí

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO oboru Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce, Pozemní stavby
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc., IDEA RS, s. r. o.
Hlavní odborné téma – program akce
Hlavní odborné téma – program akce:
1. Betonové a předpjaté nosníky se spřaženou betonovou deskou
2. Statická analýza účinků vnějších zatížení, předpětí a reologických účinků
3. Posouzení spřaženého předpjatého průřezu podle EC2
4. Diskuze
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Hlavní odborné téma – anotace: V rámci semináře bude proveden rozbor metod pro návrh, analýzu a posouzení betonových a předpjatých nosníků se spřaženou betonovou deskou. Předkládané řešení zohledňuje změny statické soustavy a přírůstky zatížení ve všech výrobních a provozních fázích konstrukce. Nosník může být betonovaný in-situ nebo prefabrikovaný. Prefabrikovaný nosník se ve výrobních fázích modeluje jako prostý nosník s převislými konci, jejichž délku lze ve výrobních fázích měnit. Finální okrajové podmínky mohou simulovat prosté uložení nebo spojitý nosník. Vnější zatížení, předpětí a reologické účinky jsou aplikovány v přírůstkových zatěžovacích stavech a z nich jsou vytvořené kombinace zařazené do fází výstavby. Veškeré změny statického působení konstrukce v průběhu její výstavby jsou zohledněny ve statickém výpočtu včetně vlivu reologických účinků betonu a předpínací výztuže na redistribuci vnitřních sil. Pro řešení je použita metoda konečných prvků v kombinaci s metodou časové diskretizace (TDA). Posouzení spřaženého předpjatého či železobetonového průřezu je provedeno v souladu s ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-2 metodou zohledňující počáteční napjatost průřezu. Budou vysvětleny obecné předpoklady výpočtu mezních stavů únosnosti (ohybové namáhání, smyk, kroucení, interakce vnitřních sil, únava) a mezních stavů použitelnosti (omezení napětí, šířka trhlin, výpočet tuhostí pro analýzu průhybů). Výsledky statické analýzy a posouzení budou prezentovány na praktických příkladech.