Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Eva Kuzmová, právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Vysvětlení základních pojmů
2. Právní úprava
3. Okruh subjektů
4. Poskytování informace
5. Omezení práva na informace
6. Vyřizování žádostí o poskytnutí informace
7. Odvolání a stížnosti
8. Úhrada nákladů
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou práva na informace, a to se zaměřením na oblast územního plánování a stavebního řádu, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění poslední novely č. 222/2005 Sb., účinné od 10. 09. 2015 a dalších souvisejících zákonů na předmětném úseku.
Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů při poskytování informací na úseku územního plánování a stavebního řádu. Předmětná právní úprava je sice legislativně stručná, avšak o to více aplikačně obtížná, se spoustou nejasností a výkladových otázek.
Seminář si tak klade za cíl usnadnění správného vyřizování žádostí o poskytování informací prostřednictvím podání komplexního přehledu této problematiky, kladení důrazu na vzájemné vazby mezi jednotlivými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. a řešení nejrůznějších aplikačních problémů z této oblasti.
Problematika bude také názorně demonstrována na praktických příkladech a doplněna aktuální soudní judikaturou.
Obsah semináře: Právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti územního plánování a stavebního řádu, základní orientace v relevantních právních předpisech. Okruh subjektů povinných poskytovat informace. Působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu a problematika poskytování informací ze správních spisů. Pojem „informace“ (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací). Poskytování informace a způsoby jeho realizace. Omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti). Odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Diskuse, dotazy.