Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pražské stavební předpisy

Pražské stavební předpisy

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. arch. Filip Tittl, Ing. arch. David Tichý Ph.D., Ing. Renáta Pintová Králová
Hlavní odborné téma – program akce
část 1: úvod a základní informace
• obsah a struktura nařízení, koncepce předpisu
• legislativní kontext, účinnost, přechodná ustanovení
• hlavní změny oproti dosavadnímu předpisu
• vztah k územně plánovací dokumentaci
• vybrané nové pojmy (stavba individuálního bydlení, společně řešený celek, podkrovní a ustupující podlaží)
část 2: územní předpisy (umísťování staveb)
• uliční čára, uliční prostranství, vztah k umisťování sítí technické infrastruktury
• stavební čára, umisťování staveb s ohledem na uliční a stavební čáru, odvozování ze stávající zástavby, územní studie
• výšková regulace (princip výškových hladin, určení výšky)
• odstupy staveb a odstupy staveb od hranice pozemku (princip požadavků, způsoby průkazu)
• požadavky na parkování (způsob výpočtu, základní počty stání, vázaná a návštěvnická stání, přepočet v území / minima a maxima)
• připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu (základní přehled)
• regulace staveb pro reklamu a reklamních zařízení
část 3: stavební předpisy (technické požadavky na stavby)
• struktura stavební části, srovnání s vyhláškou 268/2009 Sb.
• vztah nařízení a technických norem, způsob odkazování na normové hodnoty
• hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
• požadavky na osvětlení
• ochrana proti hluku a vibracím
• bezpečnost a přístupnost při užívání
• zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář k Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy