Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesní aktiv – Požární bezpečnost staveb - výzva

Profesní aktiv – Požární bezpečnost staveb - výzva

Požární bezpečnost je důležitou součástí projektové přípravy, realizace a užívání staveb. V tomto procesu hrají významnou roli autorizovaní inženýři a technici požární bezpečnosti staveb, kteří jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Jejich práce je zcela zásadní při zpracování projektové dokumentace a provádění stavby. Užívání stavby je jejich činností výrazně ovlivněno.

Požární bezpečnost staveb je specifickým oborem, protože se zde spojuje stavební řešení (dělení na požární úseky, požární odolnost konstrukcí atd.) s funkcí ve stavbě instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, která toto „stavební řešení“ velmi výrazně ovlivňují.

Jednotlivé obory, sdružené v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků, vytvořily v minulosti profesní aktivy, které významně ovlivňují nejen odborné vzdělávání autorizovaných osob, ale i vývoj právních, technických a normativních dokumentů, které tento obor ovlivňují.

Profesní aktivy jsou důležitým partnerem vedení Komory a garantem odbornosti jednotlivých oborů, v oboru požární bezpečnosti staveb však doposud ustanoven nebyl.

Požární bezpečnost staveb je obor, který se velmi dynamicky vyvíjí. V minulosti bylo v tomto oboru odvedeno neuvěřitelné množství práce, a to v oblasti legislativy, normotvorby, zkušebnictví, školství, i při vývoji nových materiálů a požárně bezpečnostních zařízení.
Přes všechna pozitiva je však realitou, že ne vždy je projektová příprava bezchybná, a realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací.

Významným vývojem prochází i jednotlivé normy požární bezpečnosti staveb řady 73 08xx. Výrazným faktorem, který navíc přípravu norem ovlivňuje, jsou právní předpisy.
Je proto potřebné, aby i obor požární bezpečnosti staveb vytvořil pod křídly ČKAIT svůj odborný aktiv. Jeho prostřednictvím budou moci autorizované osoby v požární bezpečnosti staveb ovlivňovat jeho další vývoj.

Aktiv by neměl být jen připomínkovým místem nově vznikajících předpisů a norem, ale sám by měl aktivně působit při návrzích řešení problémů, které se v oboru požární bezpečnosti staveb vyskytují, a to nejen v oblasti právních předpisů a norem, ale i při prosazování požární bezpečnosti v projektové přípravě a realizaci staveb. Nedílnou součástí jeho práce bude problematika dalšího vzdělávání autorizovaných osob.

Před nějakou dobou byly jednotlivé oblasti dotázány, zda jsou v jejich řadách lidé, kteří by měli zájem se na činnosti profesního aktivu v oboru požární bezpečnosti staveb podílet. Odpovědi byly veskrze negativní. Přesto se domnívám, že to byl pouze nešťastný začátek, a my všichni, kteří v tomto oboru pracujeme, máme zájem na tom, aby se vývoj požární bezpečnosti staveb posouval kupředu.
ČKAIT je výrazným subjektem v oboru stavebnictví, která svým vlivem může výrazně pomoci i našemu oboru. Odbornou základnu ji však musíme poskytnout my, její členové, autorizované osoby v oboru požární bezpečnosti staveb.

Dovolujeme si Vás, kterým není lhostejný další vývoj oboru požární bezpečnosti staveb, oslovit s nabídkou aktivního zapojení do práce profesního aktivu. Případní zájemci se mohou hlásit e-mailem buď Ing. Šárce Janouškové (sjanouskova@ckait.cz), nebo Ing. Františku Chudějovi (frantisek.chudej@seznam.cz).