Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesní rada - poslání rady

Profesní rada - poslání rady

RADA PRO PODPORU ROZVOJE PROFESE - RPRP

Představenstvo ČKAIT přijalo usnesení o ustavení Rady pro podporu rozvoje profese – RPRP (dále jen Profesní rada) na svém zasedání v dubnu r. 2003 v Humpolci.

Hlavní úkoly Profesní rady
Hlavním úkolem ustavené Profesní rady bylo připravit koncepci ČKAIT pro podporu odborné činnosti autorizovaných osob, soustředit činnost ČKAIT na klíčové problémy a optimalizovat náklady na jejich řešení. Vytvoření Profesní rady mělo zajistit stálou organizaci odborného profesního rozvoje stavební profese nejen jako celku, ale i v jednotlivých oborech a specializacích, s cílem vytvářet podklady a pomůcky pro autorizované osoby, a vybudovat základní osnovu profesního rozvoje během následujících let.
Tyto úkoly Profesní rady byly naplněny. Postupně přibývaly další oblasti činnosti   vycházející zejména z potřeb a podnětů autorizovaných osob aktivně působících v profesi při realizaci vybraných činností ve výstavbě.  Postupně bylo nutné reagovat i na nové situace, které přineslo členství ČR v EU.

Složení Profesní rady

První část Profesní rady tvoří představitelé oborů autorizace. Tito do Profesní rady přinášejí podněty a návrhy z jednotlivých oborů. Pro  obory nebo specialitace jsou postupně zpracovávány pomůcky k zabezpečení výkonu profese.

Druhou část Profesní rady tvoří představitelé stávajících případně nově podle potřeb navrhovaných pracovních skupin komory, kteří se podílejí na činnosti zejména tím, že budou výstupy z Profesní rady zajišťovat a realizovat v oblasti působnosti delegované jim ČKAIT:

·  ediční rada

·  komise pro CŽV

·  komise pro podporu malého a středního podnikání

Třetí část Profesní rady doplňují

 • ředitel kanceláře ČKAIT
 • zástupci odborných středisek ČKAIT
 • právní poradce ČKAIT
 • poradci předsedy ČKAIT
 • zástupci IC ČKAIT
 • zástupci ČSSI
 • zástupci ministerstev ČR

Profesní rada je v kompetenci určeného místopředsedy ČKAIT.
Složení a tabulka Profesní rady jsou dále uvedeny v samostatných přílohách , případná úprava podle aktuálních potřeb je v kompetenci představenstva ČKAIT.

Představitelé oborů nebo specializací – vedoucí profesních aktivů v Profesní radě

Postupně byli do Profesní rady zařazení představitelé všech 13 oborů nebo specializací, kteří jsou současně vedoucími profesních aktivů autorizačních oborů nebo specializací:

 • pozemní stavby - PS
 • dopravní stavby - DS
 • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa - VH a L
 • technologická zařízení staveb a technika prostředí staveb – TZS a TPS
 • městské inženýrství – MI
 • statika a dynamika, mosty a inženýrské konstrukce a zkoušení a diagnostika – S, M a Z
 • požární bezpečnost staveb – PB
 • geotechnika – G
 • energetické auditorství - EA 

 

Profesní aktivy jsou v kompetenci určeného místopředsedy ČKAIT.
Představitelé oborů nebo specializací – vedoucí profesních aktivů jsou dále uvedení v samostatné příloze, případná úprava podle aktuálních potřeb je v kompetenci představenstva ČKAIT.

Rozhodujícím cílem úsilí Profesní rady je vytvořit a udržovat ucelený profesní informační systém PROFESIS , který poskytne autorizovaným osobám základní informace nutné k výkonu stavební profese prostřednictvím online přístupu pro členy ČKAIT (přes heslo přidělené ČKAIT) ev. 1 x ročně pro nečleny ČKAIT vydávaného zpoplatněného DVD ČKAIT, kde jsou uváděny průřezové informace ČKAIT, standardy výkonu stavební profese, metodické a technické pomůcky, pomůcky podnikatelského servisu, standardy a signální informace. Do rubriky Studijní materiály jsou zařazovány prezentace a sborníky z konferencí, seminářů a webinářů zařazených do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Profesní informační systém ČKAIT PROFESIS
Podstatnou část činnosti Profesní rady zabírá dohled právě nad správou, rozvojem a garancemi profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS.  Celý integrovaný systém  PROFESIS zahrnuje řadu dosud v ČKAIT zpracovávaných a vydávaných informací. PROFESIS je provázán se systémem ČSN online. Má-li uživatel zakoupen u ÚNMZ přístup do ČSN online, může normy prohlížet i v pomůckách PROFESIS. Pro potřeby stavbyvedoucích byla do PROFESIS zavedena databáze přehledu norem v oboru pozemních staveb. Rozšíření i pro ostatní obory nebo specializace je předpokládáno. Členskou základnou je stále častěji využívána databáze Obecně závazné právní předpisy vedena od r. 1945 pro oblast platných i zrušených předpisů. Tato databáze je kontinuálně aktualizována do úplného znění podle ve Sbírce zákonů vydávaných novelizací příslušných právních předpisů.

Řada A - Předpisová úroveň

Jedná se o vnitřní řády ČKAIT, další vnitřní předpisy ČKAIT, základní obecně závazné právní předpisy k činnosti autorizovanýcg osob ve výstavbě s výkladem nebo komentářem a o standardy profesních výkonů a souvisejících činností.


Řada MP a IP – Metodické pomůcky a informační pomůcky

Základní úroveň

Jedná se o základ systému podpory profese se zaměřením na rozhodující požadavky kladené na projektovou činnost a provádění staveb doplněné univerzálními přílohami  ve formě informačních pomůcek.

Průřezová úroveň
Jedná se o doporučené postupy vyskytující se u všech činností autorizovaných osob, tedy i mimo vybrané činnosti.

Oborová úroveň
Jedná se o detailní postupy při projektování nebo provádění staveb v jednotlivých oborech nebo specializacích ČKAIT garantované ČKAIT.

Řada TP – Technické pomůcky

Jedná se o dokumenty s převažujícím technickým obsahem určené k podpoře činnosti autorizovaných ve výstavbě.

Řada PS – Podnikatelský servis

Jedná se o pomůcky, které se věnují vybraným okruhům problémů souvisejících s podnikáním autorizovaných osob.

 
Řada DOS M – Doporučené standardy metodické

Jedná se o doplňující slovníky pojmů ve výstavbě.  

Řada R – Různé

Jedná se o texty, které ČKAIT autorsky a redakčně nezpracovala, a tudíž je ČKAIT negarantuje. Jejich zařazení schvaluje Profesní rada. 

Profesní rada ČKAIT chce přispět k co nejvyšší úrovni znalostí autorizovaných osob. Výstupy z PROFESIS v elektronické verzi online jsou kontinuálně aktualizovány, umožňují naplňovat cíle a potřeby celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a pomáhají sjednocovat pohledy na průběh výstavby mezi ČKAIT, státní správou a laickou i odbornou veřejností.