Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Program VII. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT pro léta 2019 - 2021

Program VII. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT pro léta 2019 - 2021

Projekt celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)

Program celoživotního vzděláváni vychází z požadavků zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:
 • podle § 12 odst. 5 „autorizovaná osoba je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti";
 • podle § 23 odst. 6 písm. f) „do působnosti Komory náleží zejména pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob";
 • podle § 23 odst. 6 písm. k) „do působnosti Komory náleží zejména podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací".
 
Tyto zákonné úpravy vytvářejí rámec pro úpravu systému vzdělávání vnitřními předpisy ČKAIT.

Každý autorizovaný inženýr a technik se dále odborně vzdělává a sleduje informace nezbytné pro správný výkon své činnosti v zájmu rozvoje profese a svých klientů. Doplňuje své vzdělání samostudiem, sledováním odborného tisku, účastí na odborných akcích a celkovou péčí o svůj odborný růst. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob. Způsob svého vzdělávání si zvolí autorizovaná osoba svobodně podle svého uvážení, druhu a formy výkonu své činnosti.

Komora vytváří pro autorizované osoby potřebné podmínky pro vzdělávání formou poskytování informací v rámci systému podpory rozvoje profese, pořádáním vzdělávacích akcí a akreditací akcí dalších poskytovatelů. Komora poskytuje prostřednictvím oblastních kanceláří a Střediska vzdělávání a informací vzdělávání autorizovaným osobám bezplatně, a to akcemi zařazenými v okruhu B CŽV.

1 Volba způsobu vzdělávání autorizované osoby

1.1 Autorizovaná osoba (AO) si zvolí způsob svého vzdělávání v rámci VII. běhu na léta 2019–2021, a to buď účast v kreditním programu CŽV ČKAIT, nebo individuální formu celoživotního vzdělávání.

1.2 Každá AO může kdykoliv v průběhu cyklu způsob svého vzdělávání změnit nebo se přihlásit k účasti v CŽV u své OK.

2 Kreditní program celoživotního vzdělávání ČKAIT

2.1 K účasti v kreditním programu CŽV se autorizovaná osoba přihlásí u oblastní kanceláře (OK) ČKAIT do 31. 3. 2019 elektronicky nebo písemně. Autorizované osoby, které nabyly členství v průběhu VII. běhu, se zapojí do CŽV přihlášením po slibu.

2.2 Akce zařazené do kreditního programu CŽV se dělí na okruhy:
 • A – odborné akce externích pořadatelů;
 • B – akce organizované oblastními kancelářemi a Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT;
 • C – ostatní akce.
2.2.1 Akce okruhu B jsou pro členy Komory pořádány bezplatně prostřednictvím oblastních kanceláří ČKAIT a Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT. Komise CŽV může navrhnout oblastním kancelářím prostřednictvím SVI ČKAIT k zařazení do programu akce podle aktuálního vývoje právních předpisů. Ostatní odborné akce do programu navrhují jednotlivé oblastní kanceláře opět s uzávěrkou 30. dubna a 31. října.

2.2.2 AO se dále vzdělává na odborných akcích okruhu A, tedy akcích externích pořadatelů, které byly přihlášeny a akreditovány v rámci projektu CŽV. Pokud jsou přihlášené akce v souladu s předmětem činnosti autorizovaných osob, schválí komise CŽV akci a zařadí ji do databáze akreditovaných akcí projektu CŽV. Databáze CŽV je vedena průběžně na internetové adrese www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani. Uzávěrka přihlášení akcí na následující pololetí je 30. dubna a 31. října běžného roku. Akce okruhu A zajišťují pořadatelé v rámci své komerční nabídky, mohou od účastníků požadovat vložné. Pořadatelé mohou nabízet pro autorizované osoby slevy z vložného. Slevy pro AO jsou v Databázi CŽV vyznačeny.

2.2.3 Akce okruhu C jsou všechny další akce doplňující program. Jsou ohodnoceny 1 bodem za celý běh CŽV:
 • zahraniční a domácí zájezdy a exkurze;
 • účast na veletrzích;
 • účast na všech akcích odborného charakteru, i nezařazených v seznamu;
 • studium odborné literatury;
 • odběr odborných časopisů – viz přehled akreditovaných časopisů;
 • kombinace s ostatními způsoby individuálního vzdělávání.
2.3 V rámci povinného programu v oblasti právních předpisů zajistí oblastní kancelář pořádání vyhlášených akcí v roce a v kapacitě dostatečné pro všechny přihlášené osoby v kreditním programu.

2.4 Účastníci programu jsou povinni v průběhu VII. běhu CŽV, tj. v letech 2019–2021, získat celkem 12 kreditů. Osoby autorizované v průběhu VII. běhu jsou povinny získat poměrnou část kreditů.
 • Kredity za vzdělávací akce jsou uvedeny v Databázi CŽV, jejich rozsah je 0,5 až 3 kredity.
 • Odběr 1 titulu odborného tisku a studium odborné literatury má hodnotu 1 kreditu za celý běh programu.
 • Publikační činnost AO (články vydané v odborném tisku a publikacích) je ohodnocena 1 kreditem.
 • Do projektu CŽV mohou být zařazeny i semináře ve formě e-learningu.
 
3 Individuální forma celoživotního vzdělávání

3.1 Autorizované osoby, které zvolily individuální formu celoživotního vzdělávání, si volí jeho způsob bez omezení tak, aby zajistily svůj odborný růst ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jako příklady forem celoživotního vzdělávání je možné akceptovat např.:
 • studium na vysokých a dalších odborných školách;
 • různé formy celoživotního vzdělávání organizované těmito školami;
 • studium v zahraničí;
 • studium jazyků;
 • studium odborné literatury;
 • publikační činnost;
 • svobodná účast AO na různých odborných akcích jednotlivých pořadatelů i akcí publikovaných v programu ČKAIT;
 • formy vzdělávání organizované zaměstnavatelem nebo odbornými zájmovými sdruženími;
 • odborný růst (zvýšení kvalifikace) v rámci svého zaměstnání či výkonu profese;
 • organizování odborných akcí, aktivní účast na veletrzích, stážích apod.;
 • další individuální formy odborného růstu;
 • zajišťování praxe a vedení přípravy osob k autorizaci;
 • vedení diplomových prací v bakalářském a magisterském studiu a jejich oponování.
 
4 Organizační zabezpečení VII. běhu CŽV ČKAIT

4.1 Organizaci programu VII. běhu Celoživotního vzdělávání ČKAIT zajišťuje komise CŽV jmenovaná Představenstvem ČKAIT. Její předseda se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese.

4.2 Komise CŽV provádí kontinuální posouzení nabídnutých akcí z hlediska vhodnosti pro autorizované osoby. Do její kompetence patří i zpětné hodnocení odborné úrovně akcí a případné dodatečné přidělení či odejmutí kreditů.

4.3 Obsahové zaměření celoživotního vzdělávání stanoví Rada pro podporu rozvoje profese. Ta navrhne rovněž povinné akce v oblasti právních předpisů pro běžný rok ke schválení Představenstvu ČKAIT.

4.4 Administraci a informační systém o projektu CŽV zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT. Databáze CŽV s přehledem akreditovaných akcí je na internetových stránkách ČKAIT/Celoživotní vzdělávání průběžně aktualizována. Případné změny akreditovaných akcí okruhu A jsou do databáze zapracovány, pokud je pořadatel nahlásí. Komora nepřebírá odpovědnost za nenahlášené změny.

4.5 Oblastní kanceláře ČKAIT organizují samy nebo ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT akce okruhu B a další doplňkové akce v rámci své odborné činnosti, zajišťují jejich propagaci a evidenci zúčastněných AO. Informace a přihlašování na akce pořádané oblastními kancelářemi nebo SVI ČKAIT jsou uvedeny v termínové listině ČKAIT. Akce v Termínové listině lze filtrovat podle oblastní kanceláře.

Projednáno Představenstvem ČKAIT dne 20. 11. 2018.
 

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,
1. místopředseda ČKAIT a předseda komise CŽV