Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace pro členy ČKAIT

Informace pro členy ČKAIT

Aktuálně k CŽV ČKAIT

V období 2019–2021 probíhá VII. běh CŽV ČKAIT

Autorizované osoby si volí způsob vzdělávání – kreditní a individuální formu.

Při účasti v kreditním programu je stanovena povinnost získat 12 kreditů během doby trvání běhu. Při tom každá AO musí absolvovat minimálně 2 vzdělávací akce zaměřené na právní předpisy.

Individuální formu celoživotního vzdělávání si AO volí sama tak, aby zajistila svůj odborný růst.

Evidence absolvovaných akcí – AO, přihlášená do kreditního programu CŽV, může využít formuláře Registračního listu účastníka kreditního programu CŽV, jehož prostřednictvím eviduje vzdělávací akce, kterých se zúčastnila.

  • Registrační list účastníka CŽV (pdf)

Prokazování vzdělávání – AO oznámí k 31. 12. 2021 své oblastní kanceláři (OK), jakým způsobem splnila svou povinnost vzdělávání v letech 2019–2021, a to formou „Čestného prohlášení účastníka běhu CŽV“. U kreditního programu je potřeba přiložit přehled absolvovaných vzdělávacích akcí (Registrační list, příp. formou jiného průkazu).

  • Čestné prohlášení účastníka CŽV (pdf)

Na základě oznámení o splnění CŽV bude členovi ČKAIT vyhotoveno osvědčení „Certifikát odbornosti o absolvování VII. běhu CŽV ČKAIT na léta 2019–2021“ příslušnou OK, a to pouze do 3 měsíců od konce daného běhu CŽV. Osvědčení je potřeba vyzvednout si osobně na oblasti. Osvědčení o účasti na celoživotním vzdělávání je dokladem pro klienty o odborné úrovni AO, lze je zařadit mezi dokumentované průkazy integrovaného systému jakosti firmy AO a lze očekávat, že bude v budoucnu vyžadováno jako součást kvalifikace ve výběrových řízeních. „Certifikát odbornosti“ zajišťuje AO snížení částky spoluúčasti v případě vzniku škodní události z 10 000 Kč na polovinu.