Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace pro členy ČKAIT

Informace pro členy ČKAIT

Informace k ukončenému 7. běhu CŽV

31. 12. 2021 skončil 7. běh Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Co má AO doložit? Kam? Do kdy?

Do 31. 3. 2022 musí autorizovaná osoba doručit své příslušné oblastní kanceláři Čestné prohlášení a vyplněný Registrační list prokazující splnění požadavků 7. běhu Celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Doručení

 • e-amilem ve formě PDF (scan dokumentů), příp. foto, nebo
 • poštou.

Kdy a v jaké formě obdrží AO Certifikát odbornosti?

Certifikát odbornosti, potvrzující splnění požadavků 7. běhu CŽV, bude zaslán členům e-mailem nejpozději do 30. 6. 2022, pokud AO splní podmínky běhu a doručí své oblastní kanceláři Čestné prohlášení do 31. 3. 2022.

Certifikát odbornosti již nebude k vyzvednutí na oblastních kancelářích a není možné jej dodatečně vystavit po tomto termínu, ani zpětně.

Připomínáme:

AO může veřejně informovat o splnění podmínek běhu CŽV a o získání „Certifikátu odbornosti“ za daný běh CŽV v databázi Expert na webu ČKAIT, a to v části B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení), konkrétně v položce Další kvalifikace a speciální oprávnění (postgraduální studium, speciální kurzy, soudní znalec, státní zkoušky, autorizace, certifikáty).


Proč se vzdělávat?

Celoživotní vzdělávání je povinností autorizovaných osob ze zákona č. 360/1992 Sb., autorizační zákon, v § 12 odst. 5.

Vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizované osoby a její profesní růst. Není jednorázovým procesem, končícím opuštěním školy.

Projekt Celoživotního vzdělávání ČKAIT (CŽV) je cestou, která zajišťuje přístup k nejnovějším informacím a znalostem.

Jak se zapojíte do projektu CŽV?

Jste autorizovaná osoba již před začátkem běhu?

 • přihlaste se své oblastní kanceláři do 31. 3. po začátku daného běhu.

Jste nově autorizovaná osoba (slib jste skládal/a v průběhu daného běhu CŽV)?

 • přihlaste se své oblastní kanceláři po slibu.

Přihlášení k 8. běhu CŽV

Jaké jsou možnosti vzdělávání?

Podrobné informace jsou uvedeny v programu 8. běhu CŽV.

Kreditní forma

 • AO v průběhu 3letého běhu CŽV navštěvuje Komorou akreditované vzdělávání a sbírá kredity. Za běh CŽV celkem 12 kreditů, z čehož musí být alespoň 2 akce zaměřené na právní předpisy. AO, která složila slib v průběhu běhu CŽV, doloží pouze poměrnou část kreditů.
 • Semináře, webináře, e-kurzy zakončené testem, konference, školení (okruhy A a B) a další aktivity (okruh C).

Okruhy A a B

 • Organizátory vzdělávání je ČKAIT (okruh B – oblastní kanceláře a Středisko vzdělávání a informací) a externí pořadatelé (okruh A).
 • Pořadatel je povinen potvrdit autorizované osobě účast na akci. AO si potvrzení eviduje v Registračním listu nebo jednotlivě.
 • Přehled všech akreditovaných akcí je uveřejněn v databázi CŽV (okruh A a B).
 • Vzdělávání pořádané Komorou je v termínové listině (okruh B), kde se AO na akci přihlašují.
 • Vzdělávání okruhů A a B je hodnoceno 0,5 až 3 kredity.

Okruh C

 • Zahraniční a domácí odborné zájezdy a exkurze, účast na veletrzích, účast na všech akcích odborného charakteru, studium odborné literatury, odběr odborných časopisů, publikační činnost AO (články vydané v odborném tisku a publikacích), kombinace s ostatními způsoby vzdělávání.
 • Vzdělávání a činnosti okruhu C jsou hodnoceny vždy 1 kreditem za celý běh CŽV (nákup 20 ks publikací – 1 bod, návštěva 7 veletrhů – 1 bod).

Individuální vzdělávání

 • Účast na všech akcích odborného charakteru, studium odborné literatury, odběr odborných časopisů, publikační činnost AO (články vydané v odborném tisku a publikacích), účast na veletrzích, zahraniční a domácí odborné zájezdy a exkurze.
 • Návštěva akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích akcí (kombinace s ostatními způsoby vzdělávání).

Jak vykazovat vzdělávání?

Po ukončení daného běhu je povinna AO doručit do 31. 3. následujícího roku oblastní kanceláři Čestné prohlášení o splnění požadavků projektu CŽV s kopií Registračního listu.

Doručení je možné e-mailem, osobně, poštou.

Kreditní forma
Prezenční vzdělávání
 • Potvrzení účasti zaznamenává pořadatel do Registračního listu, případně na samostatných potvrzeních, kde je specifikováno číslo AO, název a datum akce, identifikace pořadatele.
Elektronické vzdělávání
 • AO získává a schraňuje jednotlivá potvrzení o účasti ve formátu PDF, v e-mailu atd. Přehled zapíše na zadní stranu Čestného prohlášení.
Individuální forma
 • AO se vzdělává samostudiem podle pravidel Projektu CŽV, a toto je schopna prokázat. Jedná se v podstatě o okruh C kreditního běhu.
 • Nesbírají se kreditní body, ale činnosti je potřeba evidovat a vykazovat. Přehled AO zapíše na zadní stranu Čestného prohlášení.

Proč splnit podmínky běhu CŽV?

 • ČKAIT zašle e-mailem Certifikát odbornosti potvrzující splnění požadavku, a to nejpozději do 30. 6. po konci daného běhu CŽV za podmínky, že AO doručí své oblastní kanceláři Čestné prohlášení do 31. 3. v roce následujícím po konci daného běhu. Upozornění: Certifikáty odbornosti není možné vystavovat po tomto termínu, ani zpětně.
 • Certifikát odbornosti zajišťuje AO v případě vzniku škodní události snížení spoluúčasti o 50 % (viz pojištění AO).
 • AO může veřejně informovat o splnění podmínek běhu CŽV a o získání „Certifikátu odbornosti“ za daný běh CŽV v databázi Expert na webu ČKAIT, a to v části B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení), konkrétně v položce Další kvalifikace a speciální oprávnění (postgraduální studium, speciální kurzy, soudní znalec, státní zkoušky, autorizace, certifikáty).

Kde se poptat na celoživotní vzdělávání?

Projekt CŽV
Administruje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT (SVI).
E-mail: czv@ckait.cz

 • Přihlášení vzdělávání ze strany pořadatelů
 • Akreditace vzdělávání
 • Administrace databáze CŽV
 • Technická podpora pro Komisi CŽV
 • Vystavování Certifikátu odbornosti v případě splnění požadavků projektu CŽV (po konci běhu)

Evidence vzdělávání členů zajišťují jednotlivé oblastní kanceláře (OK)

 • Přihlášení AO do běhu CŽV
 • Příjem Čestných prohlášení o splnění běhu CŽV

Odkazy

Databáze CŽV
Termínová listina ČKAIT
Program 8. běhu CŽV
Oblastní kanceláře – kontakty
Středisko vzdělávání a informací – kontakty
Pojištění AO – informace
Databáze Expert

Otázky a odpovědi k CŽV pro AO

Proč se mám vzdělávat?
Jak se zapojím do CŽV
Jaké mám možnosti vzdělávání?
Co je kreditní vzdělávání?
Co je okruh A, B a C?
Jak vykazovat kreditní vzdělávání?
Co je individuální vzdělávání?
Jak vykazovat individuální vzdělávání?
Kdo/co potvrdí splnění běhu CŽV?
Co zajišťuje Certifikát odbornosti?
Kde se mohu na CŽV poptat?

Nápověda k CŽV pro AO – komplet

Dokumenty ke stažení

Pro správnou funkci otevírejte formuláře v programu Adobe Acrobat Reader.