Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Program 8. běhu CŽV ČKAIT pro období 2022–2024

Program 8. běhu CŽV ČKAIT pro období 2022–2024

Projekt celoživotního vzdělávání (CŽV) členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vychází z požadavků zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů:

 • podle § 12 odst. 5 „autorizovaná osoba je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti";
 • podle § 23 odst. 6 písm. f) „do působnosti Komory náleží zejména pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob";
 • podle § 23 odst. 6 písm. k) „do působnosti Komory náleží zejména podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací".

Tyto zákonné úpravy vytvářejí rámec pro úpravu systému vzdělávání vnitřními předpisy ČKAIT.

Každý autorizovaný inženýr a technik se průběžně odborně vzdělává a sleduje informace nezbytné pro správný výkon své činnosti v zájmu rozvoje profese a svých klientů. Doplňuje své vzdělání samostudiem, sledováním odborného tisku, účastí na odborných akcích a celkovou péčí o svůj odborný růst. Celoživotní vzdělávání je základním předpokladem pro vysokou odbornou úroveň činnosti autorizovaných osob. Způsob svého vzdělávání si zvolí autorizovaná osoba svobodně podle svého uvážení, druhu a formy výkonu své činnosti.

Komora vytváří pro autorizované osoby potřebné podmínky pro vzdělávání pořádáním vzdělávacích akcí a akreditací akcí externích organizátorů, poskytováním informací v systému PROFESIS (Profesním informačním systému ČKAIT) atd. Komora zajišťuje vzdělávání pro autorizované osoby bezplatně prostřednictvím oblastních kanceláří (OK) a Střediska vzdělávání a informací (SVI).

1 Volba způsobu vzdělávání autorizované osoby

1.1 Autorizovaná osoba (AO) si zvolí formu svého vzdělávání v rámci běhu CŽV ČKAIT, a to kreditní nebo individuální.

1.2 Autorizovaná osoba se k účasti v CŽV přihlašuje prostřednictvím formuláře na webu ČKAIT (viz Informace pro členy – Jak se zapojíte do projektu CŽV), a to i v průběhu běhu CŽV; nově autorizované osoby po slibu. AO se může přihlásit také v průběhu běhu CŽV, příp. změnit formu svého vzdělávání.

2 Kreditní program celoživotního vzdělávání ČKAIT

2.1 Autorizovaná osoba se k účasti v kreditní formě CŽV přihlásí prostřednictvím formuláře své příslušné oblastní kanceláře – Jak se zapojíte do projektu CŽV do 31. 3. prvního roku daného běhu (pro 8. běh do 31. 3. 2022). AO, které byly autorizovány v průběhu 8. běhu, se zapojí do CŽV přihlášením po slibu.

2.2 Okruhy akreditovaných akcí v rámci projektu CŽV jsou:

 • A – vzdělávání nabízené externími pořadateli;
 • B – vzdělávání organizované ČKAIT (příp. ČSSI);
 • C – doplňující program.

2.2.1 Okruh A představuje nabídku vzdělávání externích pořadatelů, které bylo přihlášeno a akreditováno v rámci projektu CŽV. Pokud jsou přihlášené akce v souladu s předmětem činnosti autorizovaných osob, schválí Komise CŽV akci a zařadí ji do databáze akreditovaného vzdělávání projektu CŽV. Databáze CŽV je vedena průběžně na webu ČKAIT – Celoživotní vzdělávání. Vzdělávání okruhu A zajišťují pořadatelé v rámci své komerční nabídky, mohou od účastníků požadovat vložné, mohou také nabízet pro autorizované osoby slevy z vložného. Slevy pro AO jsou v Databázi CŽV vyznačeny.

2.2.2 Okruh B je vzdělávání, které ČKAIT pro své členy pořádá bezplatně prostřednictvím oblastních kanceláří ČKAIT (OK) a Střediska vzdělávání a informací ČKAIT (SVI). Komise CŽV může navrhnout oblastním kancelářím prostřednictvím SVI k zařazení vzdělávání podle aktuálního vývoje právních předpisů. Ostatní odborné akce organizují jednotlivé oblastní kanceláře.

2.2.3 Autorizované osoby se mohou vzdělávat prezenčně i elektronicky (webináře apod.). Akreditovány jsou také e-kurzy zakončené testem.

2.2.4 Oficiální lhůty pro podání žádosti o akreditaci vždy na následující pololetí jsou do 15. května a do 31. října. Vzdělávací akci je možné přihlásit i mimo tyto termíny, v průběhu celého roku, ale vždy v dostatečném předstihu před jejím konáním, nejpozději 14 dní před termínem konání. Po tomto termínu není možné vzdělávací akci akreditovat. Termíny platí pro vzdělávání okruhu A a B.

2.2.5 Okruh C, doplňující program, zahrnuje akce a činnosti, které jsou ohodnoceny vždy 1 bodem za celý běh CŽV:

 • zahraniční a domácí odborné zájezdy a exkurze;
 • účast na veletrzích;
 • účast na všech akcích odborného charakteru, i nezařazených v seznamu;
 • studium odborné literatury;
 • odběr odborných časopisů – viz přehled akreditovaných časopisů;
 • publikační činnost AO (články vydané v odborném tisku a publikacích);
 • kombinace s ostatními způsoby individuálního vzdělávání.

2.2.6 V rámci povinného programu v oblasti právních předpisů zajistí oblastní kanceláře pořádání vyhlášených akcí v roce a v kapacitě dostatečné pro všechny přihlášené osoby v kreditním programu.

2.3 Účastníci kreditní formy vzdělávání jsou povinni v průběhu 8. běhu CŽV, tj. v letech 2022–2024, získat celkem 12 kreditů, z čehož jsou min. 2 kredity ze školení zaměřeného na právní předpisy. Osoby autorizované v průběhu 8. běhu jsou povinny získat pouze poměrnou část kreditů. Kredity lze získat za:

 • absolvování akreditovaných vzdělávacích akcí okruhů A a B uvedených v Databázi CŽV, (rozsah kreditů je 0,5 až 3 za akci);
 • doplňkovým vzděláváním uvedeným v okruhu C (hodnoceno vždy 1 kreditem za celý běh CŽV).

3 Individuální forma celoživotního vzdělávání

3.1 Způsob a rozsah individuálního vzdělávání si volí autorizované osoby tak, aby zajistily svůj odborný růst ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jako individuální celoživotní vzdělávání je možné akceptovat např.:

 • studium na vysokých a dalších odborných školách;
 • různé formy celoživotního vzdělávání organizovaného těmito školami;
 • studium v zahraničí;
 • studium jazyků;
 • studium odborné literatury;
 • publikační činnost;
 • účast na různých odborných akcích akreditovaných v projektu CŽV ČKAIT a ostatních;
 • formy vzdělávání organizované zaměstnavatelem nebo odbornými zájmovými sdruženími;
 • odborný růst (zvýšení kvalifikace) v rámci svého zaměstnání či výkonu profese;
 • organizování odborných akcí, aktivní účast na veletrzích, stážích apod.;
 • další individuální formy odborného růstu;
 • zajišťování praxe a vedení přípravy osob k autorizaci;
 • vedení diplomových prací v bakalářském a magisterském studiu a jejich oponování.

3.2 Individuální vzdělávání autorizovaná osoba podrobně eviduje a vykazuje do Registračního listu.

4 Prokazování vzdělávání ze strany AO

4.1 Autorizovaná osoba si nechává pořadateli potvrzovat účast na vzdělávání takto:

4.1.1 Účast na prezenčních vzdělávacích akcích potvrzuje pořadatel do Registračního listu, příp. na formuláři pořadatele. Do Registračního listu AO zapíše i vzdělávání potvrzené na formulářích pořadatele. Potvrzení od pořadatelů musí AO archivovat pro případnou kontrolu.

4.1.2 Potvrzení pořadatele elektronické formy vzdělávání (např. webinář) ve formě PDF, e-mailu atd. AO schraňuje a uchovává pro případnou kontrolu. Přehled absolvovaných webinářů vypíše do Registračního listu s odkazem na samostatná potvrzení (která AO nepředává OK ČKAIT).

4.1.3 Potvrzení o absolvování kurzů v elektronickém vzdělávacím portálu ČKAIT – eduK vygenerované přímo z Profilu uživatele přikládá AO k Čestnému prohlášení a Registračnímu listu. Akreditovány jsou pouze kurzy označené kódem „K“ – v závorce za názvem kurzu).

4.1.4 Vlastní články, přednášky, studium atd. specifikuje AO, kromě absolvovaného vzdělávání, také do Registračního listu v případě individuální formy vzdělávání.

4.2 Autorizovaná osoba je povinna do 31. 3. roku následujícího po konci daného běhu CŽV prokázat příslušné oblastní kanceláři své vzdělávání. Oznámení o splnění CŽV v daném běhu doručí AO své oblastní kanceláři e-mailem, poštou nebo osobně. Způsob oznámení:

4.2.1 Kreditní i individuální forma vzdělávání se vykazuje řádně vyplněným a podepsaným „Čestným prohlášením účastníka běhu CŽV“ spolu s řádně vyplněným Registračním listem (druhá strana Čestného prohlášení), příp. s potvrzením o absolvování kurzů v eduKu (samostatná příloha).

4.3 Na základě oznámení o splnění CŽV bude členovi ČKAIT vyhotoveno osvědčení „Certifikát odbornosti o absolvování (právě) ukončeného běhu CŽV ČKAIT“, a to pouze do 3 měsíců od uzávěrky podání Čestného prohlášení daného běhu CŽV. Certifikát bude vystaven ve formátu PDF nejpozději do 30. 6. roku následujícího po konci daného běhu, a to pouze v případě, že bylo v řádném termínu doručeno oblastní kanceláři Čestné prohlášení (vč. příloh). Osvědčení bude zasláno Komorou autorizovaným osobám hromadně e-mailem. Po výše uvedeném termínu se „Certifikát odbornosti“ nevystavuje.

4.4 AO může veřejně informovat o splnění podmínek běhu CŽV a o získání „Certifikátu odbornosti“ za daný běh CŽV v databázi Expert na webu ČKAIT, a to v části B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení), konkrétně v položce Další kvalifikace a speciální oprávnění (postgraduální studium, speciální kurzy, soudní znalec, státní zkoušky, autorizace, certifikáty).

5 Organizační zabezpečení 8. běhu CŽV ČKAIT

5.1 Náplň a program Celoživotního vzdělávání ČKAIT zajišťuje Komise CŽV jmenovaná Představenstvem ČKAIT. Její předseda se stává členem Rady pro podporu rozvoje profese.

5.2 Komise CŽV provádí kontinuální posouzení přihlášených akcí do Databáze CŽV z hlediska vhodnosti pro autorizované osoby. Do její kompetence patří i zpětné hodnocení odborné úrovně akcí a případné dodatečné přidělení či odejmutí kreditů.

5.3 Obsahové zaměření celoživotního vzdělávání stanoví Rada pro podporu rozvoje profese. Ta navrhne rovněž povinné akce v oblasti právních předpisů pro běžný rok ke schválení Představenstvu ČKAIT.

5.4 Administraci a informační servis o projektu CŽV zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT. Kontaktní e-mail: czv@ckait.cz.

5.5 Databáze CŽV s přehledem akreditovaných akcí je na internetových stránkách ČKAIT/Celoživotní vzdělávání průběžně aktualizována. Případné změny akreditovaných akcí okruhu A i B jsou do databáze zapracovány, pokud je pořadatel nahlásí. Komora nepřebírá odpovědnost za nenahlášené změny.

5.6 Oblastní kanceláře ČKAIT organizují samy nebo ve spolupráci se Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT akce okruhu B a další doplňkové akce v rámci své odborné činnosti, zajišťují jejich propagaci a evidenci zúčastněných AO. Informace a přihlašování na akce pořádané oblastními kancelářemi nebo SVI ČKAIT jsou uvedeny v kalendáři akcí (dřív termínová listina) ČKAIT. Akce v kalendáři akcí lze filtrovat.

Schváleno Komisí CŽV dne 16. 6. 2022.

Schváleno Představenstvem ČKAIT dne 25. 6. 2022.

Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,
1. místopředseda ČKAIT a předseda Komise CŽV