Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář RK Praha – Ochrana staveb proti radonu

Seminář RK Praha – Ochrana staveb proti radonu

Přednášející:
Ing. Jaroslav Slovák – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. – Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Praha
prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze
 
 
Anotace:
Ozáření z přírodních zdrojů záření představuje nejvýznamnější složku celkového průměrného ozáření obyvatel, mnohem vyšší než ozáření z běžného provozu jaderných zařízení nebo z použití zdrojů ve zdravotnictví. Z něho největší podíl (cca 50 %) má ozáření z radonu v budovách. Přirozené radioaktivní pozadí je trvalou součástí našich životních podmínek a nepodléhá žádné regulaci. Ochrana před ozářením z radonu se zaměřuje na případy, kdy v důsledku lidské činnosti narůstá koncentrace radonu na úroveň, která podle současného stupně poznání přináší zvýšené riziko zdravotních následků. Koncentrace radonu je v České republice regulována v ovzduší budov s obytným a pobytovým prostorem a na pracovištích. Regulace je založena na systému referenčních úrovní, v oblasti ozáření obyvatel z přírodních zdrojů nejsou stanoveny limity.  Aktuálně od 1.1.2017 platí zákon č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon), a vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. Radonové problematice je věnována pozornost i na mezinárodní úrovni. Byla vydána evropská direktiva 2013/59/EURATOM, která nově stanoví požadavky na ochranu před ionizujícím zářením, včetně ozáření z přírodních zdrojů, kterou musí členské státy implementovat do 6.2.2018.  Na legislativu v ČR navazuje Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán, který je schválen Usnesením vlády ČR č. 594 ze dne 4. 5. 2009. Jednou z jeho priorit je strategie informovanosti zaměřená na odbornou veřejnost, zejména na profesionály v oblasti stavebnictví. Snahou je seznámit všechny, kdo se podílejí na preventivní ochraně nových staveb nebo na úpravách stávajících staveb, s problematikou ochrany proti ozáření z radonu a motivovat je k uplatňování principů radiační ochrany při jejich práci.  
 
 
Program:
1) 14:00-15:00 – Regulace ozáření z přírodních zdrojů ve stavbách – Ing. Jaroslav Slovák, SÚJB
2) 15:00-16:00 – Měření radonu ve vnitřním prostředí budov – Mgr. Aleš Froňka, Ph.D., SÚRO, v.v.i.
3) 16:00-16:30 – přestávka
4) 16:30-18:00 – Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu – prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
21.11.2019
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
 
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 11
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0202245 Ing. Pavel Janout
2 0000836 Pavel Jenčík
3 0007869 Jan Tomeček
4 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
5 0010473 Ing. Vladimír Svítek
6 0012703 Marek Trávníček
7 0400105 Ing. Jiří Vaněček
8 0001103 Ing. Luboš Kotlář
9 0011050 Lukáš Hanžl
10 0010412 Ing. Miroslav Zeman Ph.D.
11 0002103 Ing. Miroslav Paták
12 0001352 Ing. Jiří Bulis
13 0005092 Ing. František Mayer
14 1103559 Ing. Jaroslava Zdražilová
15 0004224 Zdeněk Špaček
16 1103388 Libor Pištělák
17 0013537 Ing. Josef Dvořák
18 0012940 Ing. Petr Hlavatý
19 0013969 Ing. Petr Janeček
20 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
21 0012166 Ing. Ondřej Šefrna
22 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
23 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
24 0201727 Zdeněk Plevač
25 0014217 Ing. Linda Veselá Ph.D.
26 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
27 0010940 Ing. Zdeněk Vávra
28 0008613 Ing. Pavel Herega
29 0011790 Ing. Jakub Kozák
30 0008683 Ing. Martina Loskotová
31 0011227 Bc. Jan Švarc DiS.
32 0012395 Jan Červenka
33 0012700 Ing. Lenka Mlíkovská
34 0009867 Blanka Krupičková
35 0008752 Ing. Pavel Lyer
36 0008669 Ing. Renata Brejlová
37 0012085 Ing. Michal Dvořák
38 0007514 Ing. Lenka Adámková
39 0007041 Ing. Jiří Procházka
40 0013963 Zdeněk Holub
41 0007925 Ing. Martin Nápravník
42 0006306 Karel Krch
43 0004118 Ing. Miroslav Hrevuš
44 0005211 Ing. Zdeněk Štěpánek
45 0004997 Ing. Aleš Voženílek
46 0007313 Ing. Stanislav Müller
47 0001081 Ing. Milan Sahánek
48 0007108 Ing. Helena Okénková
49 0000641 Ing. Jana Hejnalová
50 0000642 Josef Hejnal
51 0004715 Ing. Jaroslav Brychta CSc.
52 0004017 Ing. Božena Rusová
53 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
54 0002494 Ing. Pavel Sýkora
55 0003025 Ing. Jiří Wurm
56 0007698 Ing. Petr Benda
57 0002328 Jiří Slejška
58 0002488 Ing. Jan Duška
59 0007587 Ing. Milena Procházková