Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Školení pracovníků v oboru plynových zařízení ŘEKA 2014

Školení pracovníků v oboru plynových zařízení ŘEKA 2014

Druh akce
školení
Trvání
2 dny
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník, odborné materiály
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
České sdružení pro technická zařízení
Přednášející (pracoviště)
podle odborného programu
Hlavní odborné téma – program akce
1. Odborné řešení technické problematiky plynových zařízení z pozice TI ČR (Plynové rozvodné systémy, zařízení pro regulaci tlaku plynu, plynové spotřebiče do 50 kW a nad 50 kW)
Ing. Zdeňka Kaňoková Ph.D. – TIČR

2. Výkon inspekce práce při kontrole provozu plynových zařízení. Závěry šetření mimořádných událostí. Vedení správních řízení a plynoucí možné sankce ze strany kontrolních orgánů – inspekce práce. Zjišťované závady při realizaci projektů, zřizování, uvádění do provozu a provozování plynových zařízení. Nejčastěji se vyskytující závady při revizní činnosti a jejich odstraňování – zkušenosti z kontrolní činnosti.
Ing. Jiří Kottnauer – Oblastní inspektorát práce Ústí nad Labem

3. Praktické řešení požadavků na umisťování a přívod vzduchu pro plynové spotřebiče kategorie A, B a C a jejich kombinace. Příklady výpočtů pro rychlé ověření přívodu vzduchu v podmínkách běžných stavebních objektů
Ing. Jakub Vrána – VUT Brno

4. Provádění měření při provozu plynových zařízení – Tah, e-tah, koncentrace CO ve spalinách, koncentrace CO v prostoru instalace spotřebiče, 4-Pa měření. Požadavky na přípravu měření, měření s použitím jedné sondy a měření za použití samostatné sondy pro měření tahu, řešení problematiky tlakového driftu, požadavky a podmínky pro provádění 4-Pa testu v praktických podmínkách. Vyhodnocování výsledků měření. Možnosti pro využití dat z jednotlivých měřicích přístrojů
Martin Dragoun – Testo Praha

5. Praktické požadavky na provádění tlakových zkoušek pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti domovních a průmyslových plynovodů s využitím armatur pro bezúnikové připojení přístrojové techniky a bez nutnosti demontáže plynoměrů.
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ Praha
6. Provádění úkonů oprav, údržby, kontrol a měření na domovních plynovodech s použitím bezpečných bezúnikových technologií a prostředků minimalizujících rizika z titulu úniků plynu. Praktická řešení pro výměnu a údržbu hlavních uzávěrů plynu, zásahy do zařízení, provádění propojení, výměn potrubí a provádění prostupů plynovodů do objektů
Ing. Lubomír Šimáček – Fastra Kolín-Libenice

7. Zkušenosti s prováděním kontrol, revizí a výkonu osoby odpovědné za provoz plynového zařízení u odběrných plynových zařízení v budovách. Způsoby provádění prací, oceňování činností, řešení odstraňování závad.
Ing. Jan Kobielusz – Třinecké železárny, a.s.

8. Praktické zkušenosti s realizací pojištění objektů s technickým zařízením, řešení pojistných událostí v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z platné legislativy např. krácení pojistných plnění při neprovádění revizí a kontrol plynových a jiných technických zařízení, revizí komínů a kontrol spalinových cest apod. Pojištění odpovědnosti při provádění činností.
Bc. Petr Ouzký , Mgr.Vratislav Žáček – Česká pojišťovna, a.s.

9. Praktické zkušenosti z prováděných kontrol, servisu, měření spalin a čištění plynových spotřebičů. Problematika řešení připojování na odvod spalin, provádění kontrol spalinových cest.
Miroslav Rozkošný – Přerov

10.Některé praktické poznatky ze šetření událostí na plynových zařízeních pro potřeby Policii a Soudů ČR.
Ing. Jiří Buchta, CSc. – ČSTZ

11.Detekce oxidu uhelnatého při provozu plynových spotřebičů v kotelnách a v obytných budovách. Principy detekce, používané senzory, záruka a životnost až 10 let, technické požadavky na umístění, možnosti nastavení alarmů a napojení dalších bezpečnostních prvků.
Ing. Ivan Andronik – Honeywell Praha
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení je určeno revizním technikům plynových zařízení, projektantům odběrných plynových zařízení, zaměstnancům firem, zástupcům orgánů státní správy a samosprávy