Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SMLOUVY A CENY VE VÝSTAVBĚ DLE NOVÉHO OZ A VZTAH K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMLOUVY A CENY VE VÝSTAVBĚ DLE NOVÉHO OZ A VZTAH K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Blažek, specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Obchodní zvyklosti
2. Druhy a obsah smluv
3. Cena díla
4. Stanovení ceny
5. Výkaz výměr
6. Řešení vad
7. Splnění díla
8. Povinnosti oznamovací
9. Smlouvy a licence
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ. Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ. Druhy a obsah smluv dle NOZ. Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče: odborný výkon, potřebná péče; pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci; pro projektové výkony a související činnosti; pro podmiňující investice, výkupy a břemena – služebnosti, práva stavby; pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací; pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené se stavbou, informační a komunikační technologie; pro soubory strojů a soubory zařízení – výhrada dle NOZ. Cena díla dle NOZ. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce – méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení – obchodní podmínky. Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ.
Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí. Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační – součinnost, svépomocný prodej. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti – stručné seznámení. Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy – NOZ, speciální předpisy. Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy: základní cenové předpisy; druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce); vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a 231/2012 Sb. členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR, zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace; normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách; přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek; rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek, změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady; individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu – NOZ; vadné plnění – důsledky; zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv. Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce. Diskuse, dotazy.