Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Smlouvy o dílo ve stavebnictví podle nového občanského zákoníku

Smlouvy o dílo ve stavebnictví podle nového občanského zákoníku

Druh akce
kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenti VŠ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Ing. David Jedinák (člen České společnosti pro stavební právo a ČKAIT, přednášky, školení, právní poradenství)
Hlavní odborné téma – program akce
I. Historický vývoj úpravy SOD
II. SOD dle nového občanského zákoníku - nové pojetí úpravy právních jednání obecně a závazkových právních vztahů, rozdíly oproti platné úpravě
III. Autorizované osoby a smluvní vztahy, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky a jejich význam při uzavírání smluv ve výstavbě
IV. Postupy při uzavírání SOD, podstatné náležitosti SOD, doba plnění
V. Práva a povinnosti stran
VI. Nebezpečí provádění díla
VII. Cena za dílo
VIII. Odstoupení od smlouvy
IX. Splnění závazku provést dílo
X. Odpovědnost za vady díla a záruka
XI. Typové SOD
XII. Komparace některých zahraničních právních úprav
XIII. SOD v judikatuře
XIV. Diskuse k přednesené problematice (odpovědi na dotazy posluchačů v celém průběhu kurzu)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Smlouvy o dílo v oblasti stavebnictví, závazkové právní vztahy mezi autorizovanou osobou a jinými subjekty podle nového občanského zákoníku.
Aktuální problematika uzavírání smlouvy o dílo, základní postupy, zkušenosti a poznatky z praxe pro výkon činnosti autorizované osoby, právní a etické limity, kombinace pohledu technického a právního.