Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Standardy profesních výkonů a souvisejících činností

Standardy profesních výkonů a souvisejících činností

Od posledního „druhého pracovního znění“ metodické pomůcky Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (rok vydání 2003) uplynula doba, za kterou se mnoho podmínek (legislativních, realizačních, hospodářských a dalších) výrazně změnilo. Vzhledem k tomuto faktu vyvstala potřeba vydání aktualizovaného dokumentu, který by akceptoval současné podmínky.
Z tohoto důvodu představenstva České komory architektů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků rozhodla o ustavení pracovní skupiny s cílem řešit tento úkol, a to i s ohledem na doporučení Evropské rady architektů (ACE) formulované v dokumentu SIC 2009 – Systém informací o cenách, který valná hromada (GA ACE 02/2009) schválila a ve svém závěru doporučuje členským zemím vytvořit jasný a přehledný, místním podmínkám a legislativě odpovídající dokument – STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ (dále jen „STANDARDY“).
Pracovní skupina po obsáhlé diskuzi dostala pokyn dodržovat při tvoření „STANDARDŮ“ následující priority:
  1. Respektovat současnou legislativu s možností připravit úpravy v nezbytných případech.
  2. Navázat na předchozí dokumenty o „STANDARDECH“.
  3. V principu dodržet strukturu honorářového řádu.
  4. Zřetelně vymezit projektovou a inženýrskou činnost, definovat a stanovit nadstandardní výkony.
  5. Obsahy dokumentací pro všechny druhy staveb (pozemní, dopravní, inženýrské, technologické) a jejich textových zpráv v různých fázích musí mít stále stejnou strukturu, pouze míra informací se ve vyšších projektových fázích zvyšuje a prohlubuje.
  6. Vytvořit „STANDARDY“ v součinnosti obou Komor.
  7. Konzultovat pracovní texty „STANDARDŮ“ se zástupci odborné veřejnosti a dotčené státní správy (stavební úřady).
  8. Výsledný elaborát „STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ“ bude převeden do „CENÍKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ“ (dále jen „CENÍKU“), který bude vydán nezávislou organizací např. Nadací ABF a bude Komorami doporučován. Tento „CENÍK“ též budou moci vydat jednotlivé autorizované osoby a jejich ateliéry jako vlastní vnitřní ceník.
  9. Obsah a rozsah jednotlivých dokumentací má být minimální, ale současně zaručující kladné projednání a souhlasné stanovisko dotčených orgánů státní správy a stavebního úřadu.
  10. Výsledné dokumenty – jak standardy „STANDARDY“, tak ceník „CENÍK“ mají být přiměřené obsažné, jasné a lapidární, aby se staly platnou pomůckou pro stanovení předmětu plnění a cen ve smlouvách s klienty a vyčerpávající informací pro klienty, investory, developery a dotčenou státní správu.

Pracovní skupina toto desatero priorit respektovala a vytvořila dokument „STANDARDY“ tak, aby splňoval požadavky klienta, developera, státní správy a odrážel dlouholetou zkušenost architektů a inženýrů v procesu projektování a realizace stavby. STANDARDY jsou v níže příloze. Je potřeba upozornit, že je to dokument pracovní, který některé části záměrně nemá dokončeny. S dokončováním čekáme do 30.10.2011, do kdy necháváme prostor na připomínky dotčených orgánů státní správy, členů obou Komor a případně členů dalších spolků sdružených v SIA. Vaše připomínky očekáváme na emailové adrese ČKAIT.
Autoři.
05. 09. 2011