Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko k oprávnění autorizovaného technika

Stanovisko k oprávnění autorizovaného technika

Společné stanovisko ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě ze dne 9. července 2008. Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika (stavitele) pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon") v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydává Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě toto společné stanovisko:

Označení funkcí autorizovaného technika podle stavebního zákona:
Vzhledem k tomu, že autorizovaný technik je fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního zákona, vykonává-li projektovou činnost ve výstavbě, vztahuje se na něho označení "projektant" (§ 22 odst. 4 stavebního zákona), popř. "hlavní projektant" (§ 113 odst. 2 stavebního zákona), a vykonává-li odborné vedení provádění stavby, vztahuje se na něho označení "stavbyvedoucí" (§ 134 odst. 2 stavebního zákona).

Oprávnění autorizovaného technika
Z ustanovení § 113, 153, 158 a 159 stavebního zákona vyplývá, že autorizovaný technik může vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě (projektová činnost a odborné vedení provádění stavby), resp. zastávat funkci projektanta, popř. hlavního projektanta nebo funkci stavbyvedoucího, pouze na základě a v rozsahu uděleného oprávnění (autorizace).

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle § 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:
 1. pozemní stavby,
 2. dopravní stavby,
  b1) specializace kolejová doprava,
  b 2) specializace nekolejová doprava,
 3. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
  c 1) specializace stavby hydrotechnické
  c 2) specializace stavby zdravotnětechnické,
  c 3) specializace stavby meliorační a sanační,
 4. mosty a inženýrské konstrukce,
 5. technologická zařízení staveb,
 6. technika prostředí staveb
  f 1) specializace vytápění a vzduchotechnika,
  f 2) specializace zdravotní technika,
  f 3) elektrotechnická zařízení,
 7. geotechnika,
 8. požární bezpečnost staveb.
Primárně je rozsah oprávnění autorizovaného technika vymezen ustanoveními § 19 písm. a), b) a d) autorizačního zákona, podle nichž je v rozsahu oboru popř. specializace jemu udělené autorizace oprávněn vykonávat tyto vybrané činnosti ve výstavbě:
 1. vypracovávat (kompletní) projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší oboru, popř. specializaci jeho autorizace,
 2. vypracovávat pouze příslušné části projektové dokumentace, které příslušejí oboru, popř. specializaci jeho autorizace,
 3. podílet se na vypracování projektové dokumentace, je-li zpracovávána autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem,
 4. vést realizaci stavby.

Projektová dokumentace
Z § 158 vyplývá, že autorizovaný technik může na základě a v rozsahu uděleného oprávnění (autorizace) zpracovávat:
 1. projektovou dokumentaci pro povolování staveb, a to
  1.1 pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a/ až d/ stavebního zákona,
  1.2 pro podání žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona,
  1.3 pro uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních úprav podle § 116 stavebního zákona,
  1.4 pro oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona,
  1.5 pro nezbytné úpravy podle § 137 stavebního zákona,
 2. projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracované na základě podmínky územního rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona nebo z iniciativy stavebníka a využívané pro kontrolní prohlídky staveb § 133 odst. 3 stavebního zákona.

  Obsahové náležitosti projektové dokumentace jsou vymezeny v přílohách č. 1 a 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; v přílohách k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, jsou speciálně vymezeny obsahové náležitosti projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

  Pro účely uvedených vyhlášek projektová dokumentace obsahuje tyto povinné části:
  A. Průvodní zpráva
  B. Souhrnná technická zpráva
  C. Situace stavby
  D. Dokladová část
  E. Zásady organizace výstavby
  F. Dokumentace objektů

Každá z uvedených povinných částí projektové dokumentace je samostatná, oddělitelná a dále členěná na jednotlivé položky s tím, že rozsah a obsah jejích položek musí vždy odpovídat konkrétně uvažovanému stavebnímu záměru, resp. druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Podle rozsahu předmětu dokumentování lze povinné části projektové dokumentace členit na společné části, tzn. části A až E, v nichž je řešena problematika stavby jako celku, a na část dokumentace objektů, tzn. část F, v níž jsou navrhovány jednotlivé v úvahu přicházející objekty, resp. pozemní (stavební) objekty, inženýrské objekty a provozní soubory.

Oprávnění autorizovaného technika vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
Příslušná část projektové dokumentace je zásadně vymezena pouze daným odborným obsahem řešené problematiky, který odpovídá oboru, popř. specializaci autorizace udělené autorizovanému technikovi. Takové vymezení tedy nebere zřetel na formu dokumentování (grafická či textová) nebo na to, v jaké povinné části projektové dokumentace je položka s daným odborným obsahem obsažena.

Z hlediska rozsahu oprávnění autorizovaného technika je zřejmé, že vymezení příslušných částí projektové dokumentace rozhodujícím způsobem odpovídá počtu a stavebně technické povaze objektů (pozemní objekty, inženýrské objekty, popř. a provozní soubory), které připadají v úvahu v konkrétním stavebním záměru; řešení těchto objektů je obsaženo v povinné části E projektové dokumentace. Kromě položek řešených v povinné části E jsou součástí příslušné části projektové dokumentace také odborně shodné položky obsažené v jiných povinných částech; součástí příslušné části řešící např. požárně bezpečnostní řešení pozemního objektu navrhované v povinné části dokumentace objektů (položka F/1.3) je také zpracování údajů o požární bezpečnosti v povinné části souhrnná technická zpráva (položka B/2).

Příslušnost projektové dokumentace nebo jejích částí s obsahovými náležitostmi podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. k oborům udělovaným autorizovaným technikům podle autorizačního je uvedena v příloze k tomuto stanovisku.

Z kontextu s ustanovením 19 autorizačního zákona, je zřejmé, že i v případě, že by autorizovanému technikovi byla udělena autorizace pro všechny uvedené obory a specializace, nebyl by takový projektant oprávněn v projektové dokumentaci pro povolování staveb staticky posuzovat stavebně konstrukčních částí stavby a v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracovávat podrobný statický výpočet.

Z § 159 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že není-li autorizovaný technik oprávněn (způsobilý) některé části projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejich zpracování přizvat další projektanty s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, přičemž každý z nich odpovídá za jím zpracované řešení. V takovém případě autorizovaný technik odpovídá za projektovou dokumentaci stavby jako celek, zejména za koordinaci a kompletaci jednotlivých částí dokumentace, a to i tehdy, nebyl-li stavebníkem pověřen funkcí hlavního projektanta podle § 113 odst. 2 stavebního zákona.

Za projektanta přizvaného v uvedeném smyslu však nelze považovat osobu, která ke zpracování projektu přispěla jen poskytnutím administrativní či technické pomoci nebo odborné konzultace ke speciální dílčí otázce (např. při navrhování neobvyklého konstrukčního řešení), protože takovou asistencí nemůže být dotčena uvedená odpovědnost projektanta.

Projektová dokumentace musí být uspořádána, upravena a opatřena tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat projektanta (autora) každé z jejích příslušných částí (§ 13 odst. 3 autorizačního zákona) a určit tak podíl jeho právní odpovědnosti za odbornou úroveň navrhovaného řešení (§ 159 odst. 2 stavebního zákona a § 12 odst. 1 autorizačního zákona).

Rozsah oprávnění autorizovaného technika v oboru pozemní stavby
Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby může na základě svého oprávnění zpracovávat příslušné části projektové dokumentace pozemních (stavebních) objektů, které obsahují:
 • část A Průvodní zpráva,
 • část B. Souhrnná technická zpráva s výjimkou položek B/2. Mechanická odolnost a stabilita,
  B/3. Požární bezpečnost,
  B/7. Úspora energie a ochrana tepla,
  B/11. Inženýrské stavby (objekty),
  B/12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb,
 • část C. Situace stavby,
 • část D. Dokladová část,
 • část E. Zásady organizace výstavby,
 • část F. Dokumentace stavby (objektů), resp. F/1 Pozemní (stavební) objekty s výjimkou položek
  1.2.3. Statické posouzení
  1.3. Požárně bezpečnostní řešení
  1.4. Technika prostředí staveb
Uvedený rozsah oprávnění autorizovaného technika v oboru pozemní stavby zohledňuje skutečnost, že návrh řešení v projektové dokumentaci pro povolání staveb je podstatně předurčen již ve stadiu územního rozhodování, protože podmínky územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (§ 92 a 96 stavebního zákona) jsou fakticky závazným a značně podrobným zadáním pro projektovou přípravu stavby. Z vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, je zřejmé, že tato předurčenost se netýká jen umístění stavby a řešení jejího vztahu k okolí, ale i urbanistického, architektonického, výtvarného a řešení samotné stavby (dispoziční, stavební, technologické a provozní) a podmínek pro přípravu výstavby.


Za Ministerstvo pro místní rozvoj:
Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu

Za Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:
Ing. Pavel Křeček, předsedaPříloha

Příslušnost projektové dokumentace nebo jejích částí s obsahovými náležitostmi podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k oborům udělovaným autorizovaným technikům podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

Obory a specializace udělované autorizovaným technikům Příslušné části projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
a) pozemní stavby F/1. Pozemní (stavební) objekty1)
F/1.2. Stavebně konstrukční část
b) dopravní stavby F/2. Inženýrské objekty1), 2): mosty, tunely, podchody, propustky, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace s výjimkou leteckých staveb, staveb drah a na dráze včetně zařízení na dráze, staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací2), provozní prostranství, odstavná a parkovací stání, terénní úpravy, hřiště, sítě technické infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory, včetně přípojek na sítě technické infrastruktury, vnější silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení) popřípadě další inženýrské objekty, které jsou řešeny jako samostatná projektová dokumentace
c) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
d) mosty a inženýrské konstrukce
e) technologická zařízení staveb F/3. Provozní soubory stavby1)
f) technika prostředí stavebF/1.4. Technika prostředí staveb
i) geotechnika F/1. Pozemní (stavební) objekty1)
F/2. Inženýrské objekty1)
j) požární bezpečnost staveb F/1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Poznámky:
1) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně.
2) Pokud mají inženýrské objekty charakter pozemních (stavebních) objektů, zajišťuje se požárně bezpečnostní řešení v souladu s bodem F.1.3.
3) Rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví přílohy k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.