Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko MZe ČR k povolování čističek odpadních vod

Stanovisko MZe ČR k povolování čističek odpadních vod

Z praktické zkušenosti projektantů je známá skutečnost, že v mnoha případech v průběhu stavebního řízení stavby čistírny odpadních vod, je stavebním úřadem stavba chápána jako profesní spojení pozemní stavby a vodohospodářské stavby, tudíž se řízení rozdělí na dvě části. Schvalování přes obecní stavební úřad (plášť a zastřešení budovy ČOV) a schvalování přes úřad vodoprávní (pouze technologické vybavení ČOV).

Legislativní komise ČKAIT je názoru, že vodohospodářskou stavbou není jenom technologické zařízení ČOV, ale i plášť a zastřešení budovy, neboť tyto části slouží technologickému zařízení, které bez těchto částí stavby nemůže plnit svůj účel jako vodní dílo, tj. stavební objekt a technologické zařízení tvoří jeden celek. Legislativní komise dopisem ze dne 12.1.2011 požádala o stanovisko MZe ČR.