Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební tepelná technika

Stavební tepelná technika

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Prezentace lektorky, příklady výpočtu a posouzení
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Stavební fakulta TU Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
1. Základní pojmy a veličiny. Tepelná ochrana budov, legislativní předpisy a požadavky.

2. Šíření tepla konstrukcí. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, Součinitel prostupu tepla (homogenních konstrukcí a konstrukcí s tepelnými mosty), Lineární a bodový činitel prostupu tepla tepelných mostů a vazeb, Pokles dotykové teploty podlahy. Příklady výpočtů a posouzení stavebních konstrukcí (ruční výpočet, výpočet pomocí softwarů TEPLO, AREA).

3. Šíření vlhkosti konstrukcí. Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce, Roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce (ruční výpočet, softwarů TEPLO).

4. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou – Ukázky výsledků měření vzduchotěsnosti obálky budov (metoda Blower door test).

5. Tepelná stabilita místností v zimním a letním období (výpočet pomocí softwarů STABILITA, SIMULACE), ukázky výsledků měření parametrů vnitřního prostředí v experimentální dřevostavbě v pasivním standardu.

6. Prostup tepla obálkou budovy – Tepelné ztráty obálky budovy, Průměrný součinitel prostupu tepla (ruční výpočet, výpočet pomocí softwaru ZTRÁTY).

7. Energetická náročnost budov – Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (výpočet pomocí softwaru ENERGIE 2013).

8. Základní tepelně technické zásady pro návrh stavebních konstrukcí a budov (nízkoenergetických, pasivních, aktivních).

9. Měření tepelně vlhkostních vlastností stavebních konstrukcí. Ukázky výsledků z měření v experimentální dřevostavbě v pasivním standardu).

Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je prohloubení odborných znalostí a dovedností z oblasti stavební tepelné techniky a energetiky budov. Účastník po absolvování kurzu dokáže posoudit stavební konstrukce a budovy na tepelně technické požadavky předepsané ČSN 73 0540-2/2011 Tepelná ochrana budov. Seznámí se základními jednoduchými výpočtovými postupy a přesnějšími výpočtovými metodami řešenými pomocí programů (Svoboda software – TEPLO, AREA, SIMULACE, ZTRÁTY, ENERGIE) pro stanovení tepelně technických požadavků na stavební konstrukce a pro stanovení energetické náročnosti budovy. V rámci semináře budou realizovány ukázky příkladů vyhovujících a nevyhovujících konstrukcí a ukázky řešení a tepelně technické posouzení lehkých dřevěných konstrukcí.