Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon na úseku stavebního řádu s vazbou na nový občanský zákoník

Stavební zákon na úseku stavebního řádu s vazbou na nový občanský zákoník

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová
Hlavní odborné téma – program akce
Odborný program semináře:

Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
• stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
• ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
• stavební řízení
• veřejnoprávní smlouva
• oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
• změna stavby před jejím dokončením
• užívání stavby
• předčasné užívání
• zkušební provoz
• změna v účelu užívání stavby
• povolení odstranění stavby
• nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dne 1. ledna 201 4 nabyde účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Tato nová úprava soukromého práva má dopad i na postupy stavebních úřadů podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) na úseku stavebního řádu. Seminář je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.