Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Systém stavebně technické prevence

Systém stavebně technické prevence

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. V souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon - SZ) pověřilo ministerstvo zjišťováním a evidencí příčin vad, poruch a havárií staveb Ústav územního rozvoje (ÚÚR), kde byl k tomuto účelu vytvořen Systém stavebně technické prevence (SSTP).

Povinnosti osob při přípravě a provádění staveb jsou pro účastníky výstavby - stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, právnické a fyzické osoby podnikající ve výstavbě - stanoveny v §§ 152 až 155 SZ. Jedná se o oznámení nebo ohlášení havárií, závad, poruch staveb, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat) nebo došlo-li ke značným škodám. Dále se jedná o oznámení, došlo-li k ohrožení bezpečnosti stavby a také o oznámení závad, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby. Do systému se mohou svým oznámením zapojit také autorizované osoby, všeobecně uznávaní odborníci v dotyčné oblasti a kteříkoliv občané.

Cílem SSTP je sledování:

  • závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet (§ 12 odst. 1 písm. b) SZ),
  • stavebně technických příčin havárií staveb, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů (§ 12 odst. 2 písm. a) SZ),
  • havárií, závad, často se opakujících poruch staveb a výsledků šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), bezpečnosti stavby nebo ke značným škodám (dle povinností §§ 152 až 155 SZ).

a to jako podkladu pro:

  • navrhování úprav stavebního zákona (183/2006 Sb.), obecných a technických požadavků na výstavbu (vyhlášky 501/2006 Sb., 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.),
  • podněty k úpravě českých technických norem,
  • návrh opatření k zabránění opakování vad ve výstavbě,
  • návrh na úpravy staveb, částí staveb, funkčních dílů staveb, prvků a stavebních výrobků,
  • návrh k úpravě certifikace stavebních výrobků,
  • návrh jiných stavebně technických opatření.

SSTP umožňuje prostřednictvím webové aplikace oznámit závadu, poruchu a havárii stavby (událost). Webová aplikace on-line generuje elektronický vstupní formulář pro vyplnění Oznámení události - http://www.uur.cz/default.asp?ID=3988