Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TECHNOLOGIE BETONU 2, TECHBET 2: Složky a složení betonu + Zkoušení betonu s ukázkami v laboratoři

TECHNOLOGIE BETONU 2, TECHBET 2: Složky a složení betonu + Zkoušení betonu s ukázkami v laboratoři

Druh akce
školení
Trvání
08.00
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
mistrům, stavbyvedoucím, přípravářům, projektantům, pracovníkům zkušeben a laboratří betonu
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
manuál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.,KÚ ČVUT v Praze, Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., ÚTSHD FAST VUT v Brně
Přednášející (pracoviště)
Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., ÚTSHD FAST VUT v Brně, Ing. Adam Hubáček, Ph.D., ÚTSHD FAST VUT v Brně, Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. KÚ ČVUT v Praze
Hlavní odborné téma – program akce
1. Kamenivo do betonu – hlavní technologické vlastnosti, vlivy na složení
betonu, navrhování křivek zrnitosti pro různé typy betonů, alkalickokřemičitá
reakce kameniva v betonu

2. Přísady do betonu a jejich vliv na konečné vlastnosti betonu (plastifikační
přísady, provzdušňovací přísady, přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí
cementu a přísady zpomalující tuhnutí cementu)

3. Příměsi do betonu a jejich vliv na konečné vlastnosti betonu (popílky,
jemně mletá struska, vápenec, křemičité úlety, metakaolín), možnosti
použití příměsí v betonu dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

4. Základy navrhování receptur betonu – obyčejný beton, lehký a težký
beton, samozhutnitelný beton, cementobetonové kryty vozovek,
vodotěsné betony, směsi stmelené hydraulickými pojivy, podkladní vrstvy
vozovek

5. Zkoušení vlastností betonu
a) Zkoušení vlastností čerstvých betonů – konzistence, obsah vzduchu,
objemová hmotnost, zkoušení samozhutnitelných betonů, reologie
malt
b) Zkoušení vlastností ztvrdlých betonů – pevnosti betonu
Pevnost betonu: v tlaku, tahu za ohybu, pevnost v příčném tahu
a v prostém tahu
Deformace betonu: statický a dynamický modul pružnosti betonu,
dotvarování, smršťování
Trvanlivost betonu: vodonepropustnost, mrazuvzdornost, odolnost
proti chemickému působení, obrusnost, spacing factor)

6. Praktická ukázka zkoušek v laboratoři FAST VUT v Brně
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení Technologie betonu 2 (TECHBET 2), které v rámci cyklu školení ČBS o technologii
betonu navazuje na školení TECHBET 1: Základy moderní technologie betonu, je zaměřeno
na tři oblasti: (1) prohloubení poznatků o složkách betonu, (2) problematiku složení betonu
a (3) zkoušení vlastností betonu + praktické ukázky zkoušek v laboratoři betonu. I školení
TECHBET 2 je určeno všem technickým pracovníkům betonového stavitelství, kteří si chtějí (nebo
potřebují) ujasnit, to nejpodstatnější, co tvoří materiálovou stránku současného konstrukčního
betonu: především pracovníkům stavební výroby a technické přípravy prováděcích firem – dílovedoucím,
mistrům, stavbyvedoucím a přípravářům, dále projektantům a popř. i pracovníkům
zkušeben a laboratoří betonu, kteří mají zájem souhrnně si zopakovat odborné poznatky
a příp. získat certifikát ČBS.