Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení VH 2020

Usnesení VH 2020

Návrhová komise pracovala ve složení:
Ing. Ivan Štětina, Ing. Adolf Šicner, Ing. Radek Pernekr

Valná hromada na svém dnešním zasedání
1. SCHVALUJE
1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře za rok 2019 přednesenou předsedou oblasti Ing. Františkem Hladíkem
1.2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2020
1.3. Rozpočet na rok 2020

2. ZVOLILA
2.1. Delegáty na Shromáždění delegátů:
Ing. Milan Borovka, Ing. Jana Máchová, Ing. František Hladík, Marie Hladíková, Ing. Luboš Kadaně, Ing. Karel Kocina, Ing. Jan Jelínek, Ing. Šárka Janurová, Pavel Otruba, Ing. Martina Stráská, Ing. Jan Závitkovský
2.2. Náhradníky na Shromáždění delegátů:
Ing. Jana Hatáková, Ing. František Konečný, Ing. František Stráský

3. BERE NA VĚDOMÍ
3.1. Informace předsedy Komory o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou
3.2. Zprávu dozorčí rady
3.3. Návrh Strategického plánu ČKAIT na roky 2020-2023
3.4. Informace z vystoupení hostů

4. UKLÁDÁ
4.1. Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2020 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse a vystoupení hostů.
4.2. Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
4.3. Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.

USNESENÍ bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 147 členů.
počty hlasů pro: 147
proti: 0
zdrželo se: 0