Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení VH 2020

Usnesení VH 2020

Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 20. 1. 2020

1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
- Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2019 přednesenou předsedou oblasti Ing. Jiřím Kožušníčkem, rozpočet oblastní kanceláře na rok 2020 a plán činnosti na rok 2020.
- Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2019.
- Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise.

2. Valná hromada bere na vědomí:
- Informaci předsedy Komory o hlavních úkolech na rok 2020.
- Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření oblastní kanceláře za rok 2019.
- Návrh rozpočtu hospodaření Komory na rok 2020, který bude předložen Shromáždění delegátů.
- Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.

3. Valná hromada zmocňuje předsedu oblasti:
- Aby za zvolené delegáty na shromáždění delegátů, kteří se nemohou jednání z objektivních důvodů zúčastnit, určil ze zvolených náhradníků účastníky, dle potřeby bez ohledu na pořadí dnešní volby.

4. Valná hromada ukládá:
- Delegátům oblasti schválené Valnou hromadou v roce 2020 včetně náhradníků na Shromáždění delegátů konaného dne 28. března 2020 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2020.
- Výboru oblasti aby zajistil plnění plánu odborné činnosti pro rok 2020.
- Výboru oblasti připravovat a podílet se na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje.
- Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
- Výboru oblasti, aby získával nové členy z oblasti pro práci v aktivech komory a taktéž pro příští 3-leté volební období v naší oblasti.
- Výboru oblasti sledovat naplňování Strategického plánu 2020 – 2023.
- Výboru oblasti vyhodnotit závěry dnešní diskuse a zahrnout je do plánu tohoto roku.

Součástí usnesení je zpráva mandátní a volební komise, součástí které jsou zvolení delegáti na Shromáždění delegátů v Praze.

Valné hromady se zúčastnilo 125 členů z 1562 řádných členů ČKAIT oblasti, kteří byli na Valnou hromadu pozváni. Usnesení bylo přijato hlasováním: pro - 125
proti - 0
zdržel se - 0

Návrhová komise pracovala ve složení:
Ing. Jan Drábek
Ing. Libor Blaťák
Ing. František Hušek

Za mandátovou a volební komisi: Ing. Tomáš Tužín