Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z Valné hromady 2015

Usnesení z Valné hromady 2015

Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 27.1.2015


 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2014 přednesenou
   předsedkyní oblasti pani Ing.Anežkou Najdekrovou ,rozpočet OK na rok 2014 a plán
   činnosti na rok 2014.
  • Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2014.
  • Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise

 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Informace předsedy Komory o hlavních úkolech v roce 2014 a výhledu na rok 2015
   Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření oblastní kanceláře za rok2015
  • Návrh rozpočtu hospodaření Komory na rok 2015,který bude předložen Shromáždění
   delegátů
  • Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.

 3. Valná hromada zmocňuje předsedu oblasti, aby za zvolené delegáty na shromážděná
  delegátů, kteří se nemohou jednání z objektivních důvodů zúčastnit, určil ze
  zvolených náhradníků účastníky, dle potřeby bez ohledu na pořadí dnešní volby

 4. Valná hromada ukládá:
  • Delegaci oblasti schválené Valnou hromadou v roce 2015 včetně náhradníků na
   Shromáždění delegátů konaného dne 21.března 2015 podpořit hlavní úkoly činnosti
   ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2015
  • Výboru oblasti aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2015
  • Výboru oblasti aktivně se podílet na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje
  • Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI,SPS a ČKA
  • Výboru oblasti, aby získával přednášející formou webinářů
  • Výboru oblasti,aby získaval členy z oblasti pro práci v aktivech komory
  • Výboru oblasti vyhodnotit závěry dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat.

 5. Součástí usnesení je zpráva mandátní a volební komise,součástí které jsou zvolení
  Členové výboru oblasti, kandidáti dozorčí komise ČKAIT Brno a delegáti na Shromáždění
  delegátů v Praze.

  Valné hromady se zúčastnilo 122 členů z 1437 řádných členů ČKAIT oblasti,kteří byli na Valnou hromadu pozváni. Usnesení bylo přijato hlasováním: pro 100%
  proti - 0
  zdržel se - 0


  Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Jan Drábek, Libor Blaťák, Ing. František Hušek
  Za mandátovou a volební komisi: Ing.Milan Stejskal

  Zpráva volební komise


  Do výboru oblasti jsou zvoleni členové:
  Ing.Jiří Dan
  Ing.Jiří Kožušníček
  Ing.Michal Majer
  Ing.Anežka Najdekrová
  Ing.Josef Popelka
  Ing.Zdeněk Rozsypal
  Ing.Petr Staněk
  Ing.Jiří Švub
  Ing.Jan Tomek

  Kandidáti do Dozorčí komise ČKAIT Brno jsou zvoleni:
  Ing.Radovan Mikula
  Ing.Rostislav Zimmer
  Ing.František Macháček

  Delegáti na Shromáždění delegátů 21.3.2015 v Praze jsou zvoleni:
  Ing.Jan Drábek
  Ing.Jiří Kožušníček
  Ing.Michal Majer
  Ing.Radovan Mikula
  Ing.Anežka Najdekrová
  Ing.Zdeněk Rozsypal
  Ing.Jiří Švub
  Ing.Zdeněk Tomek
  Ing.Jaromír Vrba,CSc.


  Náhradníci:
  Ing.Petr Staněk
  Ing.Jan Tomek
  Ing.Jiří Dan


  členové volební komise:
  Ing.Milan Stejskal, podepsán v.r
  Ing.Tomáš Tužín, podepsán v.r.
  Ing.Jana Černá, podepsána v.r.

11. 03. 2015