Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z Valné hromady 2016

Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků
oblasti Olomouc ze dne 19.1.2016

 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2015 přednesenou
   předsedkyní oblasti pani Ing.Anežkou Najdekrovou ,rozpočet OK na rok 2015 a plán
   činnosti na rok 2016.
  • Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2015.
  • Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise
 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Informace předsedy Komory o hlavních úkolech v roce 2015 a výhledu na rok 2016
   Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření oblastní kanceláře za rok2015
  • Návrh rozpočtu hospodaření Komory na rok 2016,který bude předložen Shromáždění
   delegátů
  • Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.
 3. Valná hromada zmocňuje předsedu oblasti, aby za zvolené delegáty na shromáždění
  delegátů, kteří se nemohou jednání z objektivních důvodů zúčastnit, určil ze
  zvolených náhradníků účastníky, dle potřeby bez ohledu na pořadí dnešní volby
 4. Valná hromada ukládá:
  • Delegaci oblasti schválené Valnou hromadou v roce 2016 včetně náhradníků na
   Shromáždění delegátů konaného dne 19.března 2016 podpořit hlavní úkoly činnosti
   ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2016
  • Výboru oblasti aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2016
  • Výboru oblasti aktivně se podílet na soutěži Stavba roku Olomouckého kraje
  • Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI,SPS a ČKA
  • Výboru oblasti, aby získával přednášející formou webinářů
  • Výboru oblasti,aby získaval členy z oblasti pro práci v aktivech komory
  • Výboru oblasti vyhodnotit závěry dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat.
 5. Součástí usnesení je zpráva mandátní a volební komise,součástí které jsou zvolení
  delegáti na Shromáždění delegátů v Praze.

  Valné hromady se zúčastnilo 105 členů z 1466 řádných členů ČKAIT oblasti,kteří byli na Valnou hromadu pozváni.Usnesení bylo přijato hlasováním: pro - 105
  proti - 0
  zdržel se - 0

  Návrhová komise pracovala ve složení:Ing.Jan Drábek
  Ing.Libor Blaťák
  Ing.Monika Chrenková

  Za mandátovou a volební komisi: Ing.Tomáš Tužín

  Zpráva volební komise

  Delegáti na Shromáždění delegátů 19.3.2016 v Praze jsou zvoleni:
  Ing.Jan Drábek
  Ing.Jiří Kožušníček
  Ing.Michal Majer
  Ing.Radovan Mikula
  Ing.Anežka Najdekrová
  Ing.Zdeněk Rozsypal
  Ing.Jiří Švub
  Ing.Zdeněk Tomek
  Ing.Jaromír Vrba,CSc.

  Náhradníci:
  Ing.Petr Staněk
  Ing.Jan Tomek
  Ing.Jiří Dan

  členové volební komise:
  Ing.Tomáš Tužín, podepsán v.r.
  Ing.Jana Černá, podepsána v.r.
  Ing.Pavel Hošek,podepsán v.r.