Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada 2013 - Usnesení z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem

Valná hromada 2013 - Usnesení z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem

USNESENÍ VHO ČKAIT Ústí nad Labem 2013 ze dne 17. ledna 2013 v Národním domě v Ústí nad Labem.

 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012, přednesenou předsedou oblasti panem Ing. Martinem Mandíkem a plán činnosti OK ČKAIT na rok 2013.
 2. valná hromada volí:
  1. Valná hromada zvolila delegáty na SD 2013 takto:

   členové výboru oblasti a DK:
   Ing. Zdeněk Avenarius, Bartlová Anita, Ing. Dvorský Josef, Ing. Josef Filip, Fůs Václav, Ing. Mandík Martin, Ing. Ouvín Josef, Ing. Vrba Jaroslav, Ing. Brožka Václav, Ing. Sinkule Petr, Ing. Zeman Zdeněk, Ing. Vodák Zbyněk,
   - v celkovém počtu 12 delegátů
  2. Valná hromada zvolila Náhradníky na SD 2013 bez rozlišení pořadí:
   Procházka Jiří, Šimonek Jaroslav, Ing. Jiří Zima,
 3. Valná hromada bere na vědomí:
  • Informaci o činnosti dozorčí komise ČKAIT za rok 2012, přednesenou p. Tomášem Zdvořáčkem, členem DK ČKAIT.
  • Informace předsedy Komory Ing. Pavla Křečka o hlavních úkolech a činnostech v roce 2012 a výhledu na rok 2013, včetně informací o ekonomických otázkách Komory
  • Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.
 4. Valná hromada oblasti Ústí nad Labem zmocňuje:

  Předsedu výboru oblasti vyslat na SD 2013 jako náhradníka zvoleného zástupce oblasti bez rozlišení pořadí dle obdržených hlasů, pokud z nějakého důvodu se nebudou tito moci zúčastnit SD 2013. Přitom takto vyslaný zástupce oblasti bude považován za právoplatného delegáta oblasti.

 5. Valná hromada ukládá:
  • Delegaci oblasti, schválené Valnou hromadou v roce 2013, včetně náhradníků, na Shromáždění delegátů konaném dne 16. března 2013 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
  • Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2013, zejména v oblasti CŽV a vyhodnotil závěry dnešní Valné hromady a náměty z ní se trvale zabýval.
Valné hromady se zúčastnilo 131 členů z 1 750 řádných členů ČKAIT oblasti, kteří byli na Valnou hromadu písemně pozváni.

Příloha - Zpráva Mandátové komise.
Kvórum pro přijetí usnesení bylo 66 hlasů.

Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 106 členů.
31. 01. 2013