Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů

Velká novela stavebního zákona a změna souvisejících zákonů

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová, Ing. Tomáš Sklenář
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová, Ing. Tomáš Sklenář
Hlavní odborné téma – program akce
NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ NOVELA ŘEŠÍ ZEJMÉNA:
•náležitosti stanovisek dotčených orgánů k ÚPD,
•závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití území,
•upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného území,
•rozšíření úkolů územního plánování,
•změny týkající se územně analytických podkladů a územních studií,
•změny v nabývání účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a změn ÚP a RP,
•zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení,
•změny v obsahu územního plánu a v případy jeho nepoužití pro rozhodování,
•povinnosti zveřejňování na webu,
•změny v přezkumech opatření obecné povahy podle soudního řádu správního a podle správního řádu,
•změny v souvisejících zákonech, zejména o urychlení výstavby veřejné infrastruktury.

NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU NOVELA ŘEŠÍ ZEJMÉNA:
•náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů,
•majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru,
•námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti,
•záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení,
•stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,
•jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení,
•územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
•koordinované řízení,
•koordinované řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
•změny při ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací,
•změny ve stavebním řízení a při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,
•změny v kolaudaci staveb.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

V době semináře by již měla být rozsáhlá změna stavebního zákona a souvisejících zákonů jako vládní návrh v pokročilém stádiu projednávání v Parlamentu. Koordinované povolení zahrnující nejen územní rozhodnutí, stavební povolení a proces EIA, ale i řadu dalších dosavadních samostatných povolení, které orgány budou smět koordinované povolení vydávat a jak bude zajištěna koordinace využití území, které dosavadní postupy budou zachovány, výrazné zkrácení procesu změn územně plánovací dokumentace, další urychlení povolování projektů společného zájmu EU, nový vztah k soudním přezkumům a spoustu dalších změn zákonů vám podrobně vysvětlí jejich spoluautoři, lze proto očekávat nejaktuálnější informace.

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, pořizovatelům, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování a výstavba nějakým způsobem dotýká.