Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) VČETNĚ PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) VČETNĚ PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4,5 hodiny
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří BLAŽEK, specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací
Hlavní odborné téma – program akce
Relevantní činnosti, definování základních pojmů (terminologie), rozdělení VZ. Jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění. Námitky, výkon dohledu, nálezy ÚOHS. Zadávací dokumentace a odpovědnost za vymezení předmětu plnění, obvyklé chyby, rozšiřování veřejné zakázky a NOZ. Kritéria hodnocení nabídek, povaha nabídky dle NOZ. Posuzování a hodnocení nabídek, matematické metody – kvantifikovatelné, nekvantifikovatelné, ceny mimořádně nízké (neúplné nabídky). Zásady sestavování smluv, druhy smluv – vady v předmětu plnění a změnách cen dle Občanského zákoníku. Náležitosti smluv (smlouvy o dílo, vyhl. č. 231/2012 Sb. - obchodní podmínky pro VZ a dle obchodní podmínky, zvyklosti dle NOZ). Rámcové smlouvy, veřejná soutěž o návrh, zjednodušené zadávací řízení. Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V PROCESU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. V čem se nejvíce chybuje, co vede nejčastěji ke sporům. Řada příkladů z praxe lektora jak problémy odstranit. Vícepráce – méněpráce, vícenáklady uznatelné a neuznatelné náklady, změnová řízení apod. Nejčastější problémy mezi příjemcem dotace a řídícími orgány. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce, platební podmínek, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení. Pozor na ustanovení Občanského zákoníku. Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet - právní náležitosti, vyhl. č. 560/2006 Sb., správné třídění hmotného a nehmotného majetku, dodávek, služeb, stavebních prací. Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, záruka za jakost, odpovědnost za vady ve VZ dle NOZ. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí, zajištění závazku dle Občanského zákoníku. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti. Rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy. Diskuse a zodpovídání dotazů účastníků.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách včetně všech vydaných a připravovaných novel. Vztah zákona speciálního k předpisu obecnému NOZ. Směrnice EHS 2004/17/EHS č. 2004/18/EHS včetně připravovaných směrnic 2016/24/EU a 2016/25/EU. Nový občanský zákoník (NOZ) a úprava zadávací dokumentace, v oblasti smluvních ujednání. Zadávání veřejných zakázek a správný postup uchazečů o veřejné zakázky, změna předpokládaných hodnot. Související právní, účetní, daňové a cenové předpisy. Nejčastěji používané smluvní typy dle NOZ na veřejné zakázky. Druhy veřejných zakázek, kdy se jedná o veřejnou zakázku, jedna veřejná zakázka dle ZVZ a NOZ. Zadávací postupy, zadávací řízení - výběr vhodného zadávacího řízení, nebyl porušen systém zákazu dělení VZ, co náleží k jedné veřejné zakázce dle NOZ (součástí, příslušenství).