Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výbor oblasti 16. 6. 2016

Výbor oblasti 16. 6. 2016

Výbor oblasti Olomouc dne 16.6.2016
Zápis ze schůze výboru
1. Přítomni dle presenční listiny

2. Odborná exkurze „Nový energetický koncept testovací budova Fenix v Jeseníku“ uskutečněná
dne 16.6.2016.- čtvrtek.Účast 40 členů, prohlídka výroby, prezentace, odborný výklad – vše na
vysoké odborné úrovni . Součástí bylo i výjezdní zasedání VO. O naší exkurzi jsme informovali
vedoucí stavebního úřadu v Jeseníku a starostu Jeseníku.
Článek z odborné exkurze do časopisu Z+i je projednáván s Ing.Kalinou – autorem projektu.

3. CD – Dopravní stavby pro obor dopravní stavby je k dispozici na OK. Pro obor dopravní stavby,
mosty a inž.konstrukce, geotechnika a městské inženýrství je DVD určeno zdarma. Prodej
zajišťuje IC Praha a Hr.Králové.

4. Na OK pokračuje digitalizace dokladů členů – CŽV a od 1.7.2016 i přihlášky na autorizaci.

5. CŽV na II.pololetí 2016 – sdružená pozvánka byla rozeslána všem členům oblasti a je umístěna
na webových stránkách ČKAIT s možností přihlášení.

6. Přednáška Stavební zákon dne 7.6.2016 – účast 71 členů. Z praktických znalostí
JUDr.Jarošová vysvětlovala a upozorňovala na důležité paragrafy z novel zákonů souvisejících
s činností AO.Platnost novely Stav. zákona se očekává od 1.7.1017 – zákon by měl zkrátit
stavební řízení – jednotné koordinované řízení.

7. Člen oblasti zaslal e-mailem Vývoj dokumentace z hlediska technického řešení – od r.1849 po
stav.zákon z roku 1976, s komentářem „ jak snadno se dalo dříve stavět“.

8. Vyúčtování členům VO za I.pololetí 2016.

9. Tajemnice Olga Přibylová dala k 31.5.2016 výpověď z důvodu stěhování do Anglie. Pro novou
sílu je podmínkou stavební vzdělání s maturitou nebo vysokou školou a ovládání výpočetní
techniky.

10. Porada stavebních úřadů na Magistrátu v Olomouci je dne 23.6.2016.. Všechny stavební
úřady obdrží DVD Profesis ČKAIT.

11. Autorizační zákon – poslední změna podle zákona č.126/2016 Sb., s účinnosti od 1.5.2016.

12. Na OK je k dispozici publikace Navrhování nosných konstrukcí, která je určena pro obor
statika a dynamika staveb a poz.stavby zdarma, pro ostatní k zakoupení.

13. Další schůzka VO bude 15.9.2016.

Dne 20.6.2016 zapsala Ing. Najdekrová