Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výbor oblasti dne 20.3.2014

VÝBOR OBLASTI DNE 20.3.2014
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU

1) Přítomni dle presenční listiny
2) Termíny webinářů jsou vyhlašovány aktuálně podle zájmu, zatím to nemůžeme sladit s termíny CŽV na
oblasti.
3) Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby - v rámci Profesisu je aktualizace již připravována
i ve spolupráci s Ing. Serafínem a Dr. Dvořákem.
4) Seminář „Veřejné zakázky“ - doporučení z IC ČKAIT připravovat až na II. pololetí 2015, kdy se očekává zapracování EU směrnice a dalších aktualizací, nové zadávací směrnice, nízká cena atd.
5) Spolupráce se SPŠ Lipník nad Bečvou a použití loga ČKAIT na webových stránkách.
Nedostatečný zájem nových žáků pro rok 2014.
6) Shromáždění delegátů – zatím se žádný z delegátů neomluvil. Předpoklad 100% účast.
V návrhu kandidátů jsou z naší oblasti všichni navrženi.
7) Kontrola úniku tepla. Seznámení VO s nabídkou a zpětná vazba a názor členů VO.
8) Stavební dozor, technický dozor stavebníka, opakované dotazy. Členové VO obdrželi materiál.
9) Seminář v rámci Stavotechu – dne 27.3.2014 bude v přístavbě pavilonu A, 1.patro. Všichni členové
obdrží připomínku semináře a volnou vstupenku na stavební výstavu – vše e-mailovou poštou.
10) CŽV na II. pololetí 2014 – návrh a příprava
- Koncepce vodního hospodářství Olomouc 16. 9.2014
- Profese statika z pohledu uplatňování výpočetních metod minulosti a současnosti 30. 9.2014
- Rekonstrukce železniční stanice Olomouc 14.10.2014
- Profese elektro – oslovit Ing. Látala – Solid elektroteam 11.11.2014
- BOZP – Ing. Pater – zkušenosti a praxe, upozornění na chyby

Návrh exkurzí : společně s ČSSI
- Přístavba pedagogické fakulty – Zlínstav
- Divadlo Hodolany – OHLŽS
- Silo Tower – zajištěno na 25.4.2014 ve 14.00 a v 16.00 hod.
11) Technická databáze – dotaz na OK od Ing. Změlíka. VO byla podána informace ze schůzky.
Dotaz bude postoupen Kanceláři Praha
12) Profesis DVD pro stavební úřady jsou připraveny na OK. Byla kontaktována Ing. Mazurová z kraje.
13) Ing. Staněk navrhuje udělovat ceny za zjednodušení procesu při prípravě staveb a anticeny za šikanózní jednání úřadů.
Soutěž o nejabsurdnější byrokratický počin ve stavebnictví.

V Olomouci dne 20.3.2014
Zapsala Ing. Najdekrová