Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

XX. mezinárodní vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2016

XX. mezinárodní vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2016

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, pracovníci vodárenských provozů, technologové, specialisté v různých oblastech úpravy a dopravy pitné vody
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Pavel Adler, CSc.
Přednášející (pracoviště)
viz. program konference
Hlavní odborné téma – program akce
1. BLOK PŘEDNÁŠEK - ČTVRTEK 17.3.2016 (dopoledne)

***Konec výjimek: Zpoplatnění odvádění srážkových vod jako řešení zadržení vody v krajině
Ing. František Barák
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

***Zásobování pitnou vodou v suchých obdobích
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava HGF

***Změny ve směrnici o jakosti vody určené k lidské spotřebě a implementace v ČR, registr právních předpisů
Ing. Radka Hušková, Dr. Ing. Zuzana Palasová
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

***Zdravotní a hygienická nezávadnost výrobků ve styku s pitnou vodou: vývoj národní a evropské regulace na příkladu cementových materiálů
MUDr. František Kožíšek, CSc.
Státní zdravotní ústav

***Chystané změny v regulaci vodohospodářského oboru
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
Veolia Česká republika, a.s.

***Hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. a kol.
Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, VUT Brno

***Meteorologické podmínky a potřeba vody Brněnské vodárenské soustavy
Ing. Pavel Viščor, Ph.D.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

***Modernizácia úpravní vôd v Slovenskej republike
Ing. Pavol Pelikán1), Ing. Jana Buchlovičová2)
1) Enviroline, s.r.o., Košice
2) VodaTím s.r.o., Bratislava

***Pozitivní vliv 160 let inovačních procesů výroby produktů z litiny na kvalitu současných vodovodních a kanalizačních sítí
Ing. Juraj Barborik
SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o.

***Platná legislativa pro používání armatur v rozvodech pitné vody
Ing. Ivo Hauner, Ing. Jaroslav Slavíček
Jihomoravská armaturka, spol. s r.o.

***Opravy potrubí a spojů potrubí bez nutnosti vypouštění vody ze systému
Ing. Jaromír Sobotka
HAWLE ARMATURY, spol. s r.o.


2. BLOK PŘEDNÁŠEK - ČTVRTEK 17.3.2016 (odpoledne)

***Aspekty a některé nevýhody ÚV lamp aplikovaných v provozech
Ing. Harry Šveda1) 2), Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.1), Ing. Pavel Kůs, Ph.D.2),
Ing. Vladimíra Škopová1)
1) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí
2) Centrum výzkumu Řež s.r.o., TechnologicalCircuitsInnovation Department Husinec-Řež

***Technologicko-provozní problémy s „tvrdou vodou“, co s ní ?
Doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Zdeňka Jedličková, Ing. Jiří Novák
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

***Odstraňovanie fluoridov z vody
Doc. Ing. Danka Barloková, Ph.D., Doc. Ing. Ján Ilavský, Ph.D.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU
Bratislava

***Poznatky z využití metody ozonizace při předúpravě podzemních vod
Ing. Marek Coufal1), Mgr. Ing. Jiří Beneš2)
1) VODING HRANICE, spol. s r.o.
2) DISA s.r.o.

***První aplikace drenážního systému TRITON na Slovensku
Ing. Jan Kundrátek1), Ing. Lucie Houdková, Ph.D.1), Václav Novotný1), Ing. Jaroslav Boráň1),
Ján Náhlik2)
1) KUNST spol. s r.o.
2) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

***Porovnanie adsorpčných kapacít a filtračných dĺžok sorpčných materiálov na báze železa pri odstraňovaní As a Sb z vody
Doc. Ing. Ján Ilavský, Ph.D.1), Doc. Ing. Danka Barloková, Ph.D.1),
Ing. Karol Munka, Ph.D.2)
1) Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta STU Bratislava
2) Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

***Úpravna vody Hertník – návrh technologie pro malou úpravnu vody
Ing. Josef Drbohlav, Ing. Lukáš Písek
Sweco Hydroprojekt a.s.

***Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Souš
Milan Drda1), Ladislav Rainiš2)
1) ENVI-PUR, s.r.o.
2) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

***Jak efektivně odstraňovat železo a mangan z podzemní vody u malých zdrojů veřejných vodovodů
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s.r.o.

***20 let navrhování rekonstrukcí vodojemů
Ing. Richard Schejbal
Sweco Hydroprojekt a.s.

***Modernizace úpravny vody Valašské Meziříčí
Ing. Michal Korabík1), Ing. Pavel Adler, CSc.2)
1) Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
2) VODING HRANICE, spol. s r.o.

***Rekonstrukce výtlačného řadu ÚV Valašské Meziříčí – VDJ Štěpánov
Milan Jurenka1), Ing. Daniel Šnajdr2)
1) Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
2) WAVIN Ekoplastik s.r.o.


3. BLOK PŘEDNÁŠEK - PÁTEK 18.3.2016 (dopoledne)

***Snižování energetické náročnosti v oblasti jímání vody
Ing. Filip Horký, Ph.D., doc. Ing. Iva Čiháková, CSc., doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství

***Je možné ochrániť kvalitu pitnej vody pred znečistením z potrubia?
Ing. Zuzana Bratská
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

***Korozní odolnost trub z tvárné litiny v agresivních horninovém prostředí a proti vlivu bludných proudů
Ing. Petr Krejčí
Duktus litinové systémy s.r.o.

***Využití webových technologií pro provoz vodárenského dispečinku
Ing. Josef Fojtů
QLine a.s.

***Pluhování – řízená pokládka podle GPS – Projekt Kelčice/Skalka
Ing. Robin Cimr1), Ing. Daniel Šnajdr2)
1) IFK GmbH
2) WAVIN Ekoplastik s.r.o.

***Interpretace minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti
Ing. Jan Ručka, Ph.D., Ing. Tomáš Sucháček, Ing. Tomáš Zvejška
Ústav vodního hospodářství obcí, FAST, VUT Brno

***Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování regionů Hrádecko-Chrastavsko a Frýdlantsko pitnou vodou
Ing. Evžen Porš, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., Ing. Jan Cihlář
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

***Ice-pigging
Ing. Lucie Fochtová1), Ing. Tomáš Hruška1), Ing. Ludvík Rutar2)
1) OVaK a.s.
2) Ondeo Services CZ, s.r.o.

***Jaký vodojem za spotřebištěm ovlivňuje kvalitu vody a jaké jsou možnosti vylepšení
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA
Aquion, s.r.o.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konference VODA ZLÍN 2016 seznamuje účastníky s novinkami, poznatky a zkušenostmi z oboru vodního hospodářství v oblasti úpravy a dopravy pitné vody. Odborné referáty se zabývají legislativou ve vodním hospodářství, zkušenostmi s projektovou přípravou a realizací úpraven vod, vodovodů a souvisejících objektů, výsledky prováděných výzkumů, a v neposlední řadě také zkušenostmi s provozováním úpraven vod a vodovodů. Součástí konference je také prezentace předních firem zabývajících se výrobním, dodavatelským, obchodním i servisním programem v oboru vodního hospodářství.