Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Z Á P I S - ZÁZNAM č. 06/2015 ze dne 21.4.2015

Z Á P I S - ZÁZNAM č. 06/2015 ze dne 21.4.2015

Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Müller, Ing. R. Cech, Ing. Zajíček, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. P. Čech, Ing. Zdařilová PhD., pplk. JUDr. Burdová, P. Lněnička,

 1. Zahájení:
  Přítomné přivítal a jednání zahájil a řídil Ing. Mandík, vedoucí aktivu. Uvítal přítomné hosty a členy. Představili se noví členové Aktivu. Představena publikace Ing. Zajíčka a kolektivu – Technologie stavby vozovek.

 2. Kontrola závěrů z 5. jednání ADS dne 14. 10. 2014:

  č. 04/05-2014: zpracovat podklady pro MD ČR k záměru vydat samostatné předpisy pro povolování liniových staveb – žádost ministra Prachaře.

  Od členů ADS přišla řada námětů, návrhů a připomínek. Ing. Mandík vše shrnul do jednotného materiálu, který byl předán předsedovi ČKAIT Ing. Křečkovi. Než mohl být materiál MD komentován, došlo k výměně ministrů a nový ministr Ťok dostal jiné priority k řešení.
  Splněno
 3. Informace o aktivitách:
  1. Ing. Zajíček dostal slovo v úvodu jakožto hlavní autor publikace o technologii vozovek. Tato publikace by měla podpořit vzdělání v našem oboru, již dnes se o to snaží Sdružení pro výstavbu silnic, kde Ing. Zajíček působí jako lektor.
  Doporučuje se zařadit semináře do programu ČKAIT. Semináře SpVS je zaměřeno na členy Sdružení (zhotovitele), ČKAIT by se měla zaměřit na projektanty a investory.

  Ing. Müller připomíná, že dne 19. 05. 2015 pořádá Pragoprojekt konferenci o projektování ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu silnic (SpVS). Konference bude směřována více k legislativě.

 4. Diskuze - různé:
  1. Ing. Mráz: SFDI oslovil ČKAIT s žádostí o lidi na pozice Supervizora projektů na železniční stavby Praha, Brno ( viz www.sfdi ). Navrhuje konkrétně oslovit například Ing. Kliera z Ústí (dříve Viamont)
   Ing. Vorel tuto činnost u SFDI zpochybňuje, zásah „shora“ by měl být již v průběhu zpracování, nikoliv po dokončení.

   ADS se shoduje v tom, že je nutné především posílit odbornou úroveň Investorských útvarů.

  2. Ing. Zajíček: Kritizuje nová kriteria pro zabudování stavebních materiálů, v dané podobě lze toto hodnotit jako zbytečnou byrokracii.

  3. Ing. Jirsa: se věnoval problému zrušení pozic mistrů u firem a dále problémem v projektování – jsou prováděny nedostatečné průzkumy před zahájením prací (geologické a geotechnické průzkumy apod.), je to důsledek tlaku na nízké ceny. Projevuje se to až při realizaci a často jde neprávem k tíži zhotovitele.
   Měl by být dán rozsah zkoušek a sond.

  4. Ing. Zdařilová: Připomíná ČSN 736001 – bezbarierové užívání staveb. V novele chtěla prosadit potřebné změny, ale jsou problémy s jinými „Aktivitami“ v tomto segmentu, zejména s Národní radou zdravotně postižených. Při jednáních docházelo ke střetům mezi jednotlivými organizacemi, které jsou ustanoveny k hájení zájmů zdravotně postižených.
   MUSÍ se dát dohromady nejdříve novela ČSN 736001, pak bude možno dokončit publikaci Bezbarierové užívání staveb pro dopravní stavby.

   P. Lněnička: podle jeho informací nebudou v rámci novely ČSN 736001 iniciovány změny jiných norem. Novela by měla být hotová do konce roku 2015. V normě je správně uveden pojem „nejnižší úroveň bezbariérového přístupu“.

   Ing. Müller je příznivcem „tenké“ normy, která by obsahovala jen základní podmínky a omezení. MMR ČR chce ale naopak stručnou vyhlášku a „tlustou“ normu

   Pplk. JUDr. Burdová: V praxi je stále řešena otázka závaznosti norem. MD ČR razí zásadu, že co není v §§ znění předpisu (vyhlášce), není závazné. Norma se stane závaznou zahrnutím do smlouvy mezi stavebníkem a projektantem.

  5. Ing. Bado: Vrátil se k problematice geotechniky. Provedení řádného geologického či geotechnického průzkumu nejsou vždy peníze, často i čas. Je potřeba mluvit nejen o BEZPEČNÉ CENĚ, ale i o BEZPEČNÉM ČASE pro zpracování dokumentace.

  Shrnutí úkolů:

  • Úkol č. 01/06-2015 z diskuze: Ing. Mandík projedná s SVI ČKAIT spolupráci se SENS a SpVS na dalších seminářích, eventuelně možnost připravit na ČKAIT Webinář na téma Technologie stavby vozovek.

Ing. Martin Mandík v.r. vedoucí Aktivu DS