Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS č. 08/2016 ze dne 13. října 2016

ZÁPIS č. 08/2016 ze dne 13. října 2016

Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Zajíček, Ing. Majer, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. Bado, pplk. JUDr. Burdová, Ing. Hejduková, Ing. Zdařilová PhD.
 
1) Zahájení:
 
Přítomné přivítal a jednání zahájil a řídil Ing. Mandík, vedoucí aktivu. Uvítal přítomné hosty a členy Aktivu. Před začátkem jednání připomenul elektronicky rozeslanou výzvu na návrh „Osobnosti infrastruktury železniční dopravy v ČR“. Členové aktivu se shodli na společném doporučení Doc. Kubáta.
 
01/08-2016 – Ing. Mráz připraví důvodovou zprávu a projedná s předsedou ČKAIT Ing. Křečkem podání tohoto návrhu za ČKAIT vypisovateli.
 
2) Kontrola závěrů z 7. jednání ADS dne 26. 04. 2016:
 
č. 01/07-2016 - Ing. Mandík předal pracovní skupině pro VŘ stanovisko ADS v tom smyslu, že pro obor DS není třeba zpracovávat VŘ, neboť poklady pro stanovení výkonů jsou v oboru dostatečné a kvalitní. Jedná se o předpisy MD ASIC, zbývá ověřit pouze část „lanovky“ a „vodní cesty“ - SPLNĚNO.
 
02/07-2016 – Ing. Mandík prostřednictvím ved. SVI ČKAIT potvrdil požadavek ADS zveřejnit odkaz na uvedené předpisy (viz 02/07-2016) v připravované publikaci k VŘ, následně Ing. Mráz a Ing. Mach provedou „korepetici“ textu“ – TRVÁ.
 
03/0/-2016 – Ing. Horák, Ing. Mach, Ing. Muller, Ing. Bado –pomůcka pro malé investory v DS: „Jak postupovat při přípravě staveb a jaká rizika lze očekávat při chybném postupu“ – TRVÁ.
 
04/07-2016 Ing. Mandík prověřil u Ing. Klepáčkové, že ČKAIT nebyla vyzvána k připomínkování, ačkoliv je připomínkovým místem.
K tomu doplnil Ing. Stoulil, že to byla jen malá úprava tak, aby předpis byl v souladu s Evropskou směrnicí. Novela nebyla schválena, neboť Legislativní odbor MD prakticky neexistuje.
 
05/07-2016 – Ing. Mandík, projednat s případným novým vedoucím odboru na MD možnost vyslání 2 zástupců ČKAIT do Rady pro jakost - TRVÁ
 
3) Pracovní část:
 
3.1. Problematika Vysokorychlostních tratí v ČR. K danému tématu je několik publikací, nabízí se publikace z ER. Připomenuto, že prakticky stejný obsah má nově vydaná publikace Ing. Šlégla.
Ing. Hejduková – SVI ČKAIT požádána o ověření, ADS v tomto případě nepovažuje za nutné vydávat publikaci na toto téma.
 
Ing. Bado nedoporučuje vydávat další propagační publikace, je třeba se spíše zabývat technickou stránkou těchto tratí.
 
Ing. Vorel navrhuje – v případě nějaké publikace – uvést příklady ze světa (USA, Čína, ..), jsou tam dále než Evropa
 
Ing. Stoulil připomíná, že v ČR se stále dělají „studie proveditelnosti“ a přitom není NIC technicky stanoveno. Informoval o své účasti na Semináři k tomuto tématu v Podvýboru pro dopravu. MD ČR sdělilo předpokládaný termín zahájení prací kolem roku 2030.
 
Ing. Mandík informoval o diskuzi k tématu na tradiční Mezinárodní konferenci Železniční dopravní cesta na SPŠSaVOŠ v Děčíně. Pro trasy se hledá těžko řešení, protože lokální politici požadují zastávky u měst, což je s ohledem na rychlost nemožné.
 
3.2. Legislativa v dopravním stavitelství Novela SZ znemožnila ukládání IS do komunikací v obcích. Díky Poslanecké iniciativě byl obratem stav vrácen do původního znění.
Pplk. JUDr. Burdová připomenula, že stavebním úřadem pro IS v komunikaci jsou opět obce III. Tř. Údajným cílem původní změny bylo umožnit malým obcím konat na svém území podle svého. Všechny zpětné úpravy mají platit od 01. 01. 2017.
3.3. Novela ČSN 736101 Byly zahájeny práce
 
Ing. Mūller informoval o zahájení prací. Má se jednat o RADIKÁLNÍ novelu, jedná se o zmenšení poloměrů návrhových oblouků, návrhové rychlosti apod. Zpracovatelem je VUT Brno. Zadavatelem novely je ÚNMZ, ŘSD a další jsou jen členové rady.
 
Pplk. JUDr. Burdová vysvětlila, že cílem novely je sjednotit parametry silnic a dálnic v rámci UE, zejména Německo, Rakousko, Francie. Práce by měly proběhnout v roce 2017. V rámci parametrů se zavádí nový pojem „MEZNÍ RYCHLOST“, tedy rychlost, kterou se dá oblouk bezpečně projet. Návazně se budou novelizovat i další ČSN.
Ing. Vorel vznesl dotaz, zda zpracovatel bude mít zájem o návrhy tzv. „zvenku“, nabízí spolupráci. Ing. Mūller a Pplk. JUDr. Burdová se pokusí ověřit.
 
Ing. Mandík vznesl dotaz, jak se tyto změny projeví pro projektanty, vzhledem k tomu, že na PD se pracuje i několik let, co tedy kdy bude platit. Jak to ovlivní termíny, již nyní znemožňuje stavby EIA – jsou to „vidle“ do dopravních staveb. Pplk. JUDr. Burdová potvrzuje, že v normě bude technický postup řešen samostatnou kapitolou s termíny platnosti.
 
Ing. Vorel připomenul, že jen 10 dopravních staveb dostalo vyjímku z novely zákona o EIA, ostatní jsou zastaveny
 
 
4) Diskuze - různé:
 
Ing. Novotný informoval, že na silniční konferenci v Hradci Králové byly informace k řešení DZ – například „místo pro přecházení“ apod. Probíhá revize TP v dané oblasti, např. místo pro přecházení jen OSVĚTLIT, nikoliv NASVĚTLOVAT. V TKP 15 je uveden adaptační úsek s osvětlením min. 100 m na obě strany. NUTNO změnit náhled Policie – přechody a místa pro přecházení legalizovat i na sil. I. třídy.
Je paradox, že ve městech je nejvyšší počet smrtelných úrazů právě na vyznačených přechodech pro chodce – přetrvává důsledek „mediálních dezinformací“ z let 2000/2001, že chodec má na přechodu absolutní přednost.
 
Pplk. JUDr. Burdová informuje o skutečnosti, že v ČR je nejpodrobnější statistika vzniku a příčin dopravních nehod, včetně vyhodnocení.
Například v Berlíně téměř neexistují „zebry“, jen místa pro přecházení. Při funkční světelné signalizaci platí jako přechod, mimo jako místo pro přecházení, tedy chodci si přednost nevynucují. Pokusně je tento způsob zřízen na 1 křižovatce v Plzni.
 
Ing. Majer doporučuje při novele ČSN 736101 řešit „zmírnění „ bezbariérovosti“. Pro stanovení nasvětlení/osvětlení místa pro přecházení a přechodu je několik návodů na návrh. Ing. Mūller připomíná TP 15, Pplk. JUDr. Burdová doplňuje, že při kvalitním VO není nutné místo pro přecházení osvětlovat samostatně.
 
Ing. Loukota má dotaz, zda se připravuje novela ČSN na bezbariérovost. Ing. Zdařilová poznamenává, že bezbariérovost není součástí novely ČSN 736101 a novela souč. předpisu se nepřipravuje. Platí vyhl. č. 398/2009 Sb.
 
Ing. Majer má dotaz, zda ČKAIT vydala nějakou metodiku pro „hospodaření s dešťovými vodami“ K tomu Ing. Hejduková informuje, že v roce 2016 byla vydána Stavební kniha na toto téma, je dispozici na OK, lze jo objednat.
 
Ing. Zdařilová se v závěru ujala reakce na různé dotazy v oblasti bezbariérovosti, které byly během jednání vzneseny.
Díky zásahům Národní rady tělesně postižených se zcela zastavily práce na novele vyhlášky č 398/2009 Sb. Požadavky NRTP lze nazvat extrémistickými, neboť některé parametry se často nedají v praxi splnit. Řada projektantů odmítá práci na zakázkách, pokud objednatel (obec) chce akci realizovat s dotací SFDI. Tam panuje „svévole“ některých členů hodnotící komise.
 
Dne 22.11.2016 má zasedat komise k programu MOBILITA na úřadu vlády, za ČKAIT se účastní Ing. Zdařilová a Ing. Loukota. Mezi připomínkami je mj. i nadužívání pokládek dlažeb se „slepeckým“ povrchem.
 
ZÁVĚRY k tomuto bodu:
 
02/08-2016 - Ing. Mandík podá ČKAIT – prostř. Ing. Klepáčkové - doporučení ADS, aby dle možnosti tlačila na novelizaci vyhl. č. 398/2009 Sb. tak, aby se zmírnily podmínky a obsah byl upraven pro „život“. Vyhláška by měla dát jen hlavní zásady, detaily by měla řešit až ČSN.
 
Ing. Loukota vznesl dotaz ke zpracovávanému VŘ ČKAIT, jehož výstupy jsou na www.ckait.cz. Jde o to, zda by zde mohla být pro DS též „kalkulačka“, jako pro ostatní obory, ne jen odvolávky na rezortní předpisy. Ing. Mandík k tomu připomíná, že by bylo vhodné v rámci ADS najít možné zpracovatele, kteří by tuto část dotáhli.
 
03/08-2016 - Ing. Mandík ověří u Ing. Štěpána, co by k tomu bylo potřeba udělat.
 
Ing. Mráz podotýká, že v železničním stavitelství nevidí tuto myšlenku reálnou.
 
Ing. Mūller informoval přítomné, že se zúčastnil konference k Cementobetonovým vozovkám nové generace. Zájemcům může poskytnout „elektronický“ katalog mj. s novým vymetaným povrchem, tato novinka vykazuje výborné parametry.
 
Ing. Zajíček informoval o připravené konferenci „Podkladní vrstvy vozovek“ dne 22. 11. 2016 v Brně, hotel Voroněž, která se koná 1 x za 2 roky. Možno získat informace na www.sdruzenisilnice.cz.
Zdůraznil význam návrhu správných podkladních vrstev. Připravuje se návrh na změnu pro možnost využití materiálů, které jsou reálně výborné, ale „špatně nazvané“ (ČSN 736133)
Připravuje se revize předpisu „návrhové metody“ tak, aby využití ekvivalentních materiálů a technologií neznamenalo změnu stavby.
 
 
Shrnutí úkolů:
 
01/08-2016 – Ing. Mráz připraví důvodovou zprávu a projedná s předsedou ČKAIT Ing. Křečkem podání tohoto návrhu za ČKAIT vypisovateli.
 
02/08-2016 - Ing. Mandík podá ČKAIT – prostř. Ing. Klepáčkové - doporučení ADS, aby dle možnosti tlačila na novelizaci vyhl. č. 398/2009 Sb. tak, aby se zmírnily podmínky a obsah byl upraven pro „život“. Vyhláška by měla dát jen hlavní zásady, detaily by měla řešit až ČSN.
 
03/08-2016 - Ing. Mandík ověří u Ing. Štěpána, co by bylo potřeba udělat pro vznik „kalkulačky“ pro obor DS na stránkách ČKAIT v rámci VŘ ČKAIT.
 
Doporučeno svolat 09. ADS dle možností v 1. pololetí 2017
 
Ing. Mandík pozval členy a stálé hosty na poslední exkurzi na stavbu dálnice D8 – 0805 dne 10. 11. 2016, kterou pořádá OK ČKAIT UL.
 
 
Ing. Martin Mandík v.r.
vedoucí Aktivu DS