Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS č. 09/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 15. května 2017, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

ZÁPIS č. 09/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 15. května 2017, zasedací místnost ČKAIT Praha, Sokolská 15

 
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Matůš, Ing. Müller, Ing. Horák, Ing. Jirsa, kpt. Ing. Fiala (zástupce Policie ČR), Ing. Hejduková    
 
1)  Zahájení:
 
Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty. Na základě návrhů členů ADS byl jako osobnost infrastruktury železniční dopravy v ČR oceněn doc. Kubát.
 
 
2)  Kontrola závěrů z 8. jednání ADS dne 13.10.2016:
 
01/07-2016 – Stanoviska ADS k VŘ – Ing. Mandík předal pracovní skupině.
 
02/07-2016 – Podle sdělení RPRP (Rada pro rozvoj profese ČKAIT) bude odkaz na předpisy ve VŘ proveden ještě v roce 2017.
 
03/07-2016 – Pomůcka pro „Malé investory“ – pracovní skupina Ing. Horák, Ing. Mach, Ing. Müller, Ing. Bado – TRVÁ.
 
Ing. Hejduková upozornila, že v novém DVD Doprava jsou některé ceníky SFDI, rovněž na Profesisu.
 
Ing. Horák prověří přístup a rozsah a dá zpětné stanovisko Ing. Mandíkovi a Ing. Hejdukové.
 
Ing. Loukota k tomu dále upozorňuje na informaci v  P ČKAIT – existuje ceník na www.cenyzaprojekty.cz.
 
Dílčí závěr: Podle zveřejněného přehledu a rozsahu nepovažuje ADS za nutné vydávat pomůcku, ale HLAVNĚ odkaz a návod k vyhledávání na stávajících webových stránkách.
 
05/07-2016 – Kontaktovat nového vedoucího odboru na Ministerstvu dopravy ČR ve věci vyslání zástupců ČKAIT do Rady pro jakost – TRVÁ, Ing. Mandík. (na MD ČR není vedoucí definitivně jmenován).
 
03/08-2016 – Ing. Mandík ověřil u Ing. Štěpána možnost „Kalkulačky“ pro obor DS na stránkách ČKAIT. Zatím není termín vypracování – zatím se doporučuje použít www.cenyzaprojekty.cz. Pracuje se na dodanění.
 
Ing. Vorel poznamenal, že SFDI přes firmu v Liberci provádí rozbory real. staveb, ale týká se to hlavně „velkých“ staveb.
 
Ing. Mráz – SUDOP vždy vycházel dle „Sazebníku“ a nikdy to nevadilo.
 
 
3)  Pracovní část
 
3.1. Stavební zákon – stále se projednává, pravděpodobně v tomto volebním období neprojde.
 
 
3.2. Vysokorychlostní tratě (VRT)
Ing. Mandík uvedl, že P ČKAIT na toto téma jednalo, v současné době padají různá prohlášení i od nejvyšších představitelů, která nemají téměř žádný základ. Proto by se Komora chtěla zasadit o osvětu a odborná stanoviska.
 
Ing. Stoulil – již před 20 lety padlo rozhodnutí a připraveno územně – nikde pokračování. Informoval o vzniku „Platformy“ složené ze špičkových odborníků, která spolupracuje s Hospodářským výborem Parlamentu. Vláda uložila přípravu MD ČR (nově), zpracován materiál (dosti nekonkrétní), předložen Vládě ČR (15. 05. 2017). Je zde 5 hlavních úseků    (Praha – Drážďany, Praha – Brno a další). Chybí legislativa (upravit Zákon o drahách – dnes jsou TP jen do 160 km/hod. a další). Studie by měly být v gesci SŽDC – studie proveditelnosti NENÍ zatím zadána. Odborníci předpokládají u VRT rychlosti   250 – 300 km/hod.
Předpoklad – když VŠE půjde – začátek realizace po roce 2030.
K tomu: Žádoucí organizovat vzdělávací programy pro střední a vysoké školy, semináře, konference.
 
AKTIV jednomyslně podpořil napojení ČKAIT na „Platformu“.
 
Ing. Mráz – minulý týden byl s Ing. Křečkem na MD ČR a projednávali u Ing. Sosny spolupráci. ČKAIT bude mít zástupce i ve Vládní Komisi, v rámci ADS by měla vzniknout samostatná subkomise pro VRT.
 
Účastníci se shodli na tom, že ČKAIT by měla podporovat informovanost veřejnosti a seznamovat je s technickými možnostmi a zásadami.
 
Ing. Stoulil předal vedoucímu aktivu přehlednou tabulku s Programem podpory TP k urychlení výstavby tratí RS – příloha zápisu.
 
Program VRT se obecně nazývá „Renesance železniční dopravy.“
 
 
3.3.  Ing. Müller informoval o zpracování novely silniční normy. Dochází ke zmenšení parametrů, údajně dle „Evropy“. Odborníci se obávají, že zmenšení poloměrů oblouků povede možná ke snížení rychlosti, ale pravděpodobně k vyšší nehodovosti.
 
Kpt. Ing. Fiala (Policie ČR) tento názor podporuje. Hlavní problém dopravy dnes je přesun ze železnice na dálnice – ty jsou již dnes na hranici kapacity.
 
Ing. Vorel upozornil, že např. R35 byla vybudována s menšími parametry a nebylo ji možné převést z kategorie „R“ na „D“.
 
 
3.4.  Dne 23.5.2017 proběhne v hotelu STEP na Praze 9 Konference o projektování, pořadatelem je Sdružení pro výstavbu silnic.
 
 
3.5.   Ing. Vorel informoval o provedeném sčítání dopravy – ŘSD ČR zajistilo s ročním zpožděním.  Předběžné výsledky na www.rsd.cz.
 
Kpt. Ing. Fiala informuje o schváleném omezování dopravy na silnicích II. a III. třídy.
 
 
3.6.   Ing. Hejduková (SVI – ČKAIT) informovala o budoucnosti DVD Doprava. Nové notebooky, počítače nemají mechaniku na CD/DVD, hledá se nový způsob vydávání této vyhledávané pomůcky.
Možnosti:      stáhnout aplikaci do notebooku – licence
                        přístup Offline/Online
 
Rozhodnout o konečném řešení je nutné pro modernizaci celé pomůcky.
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Martin Mandík v.r.
                                                                                                 vedoucí Aktivu DS
 
 
Příloha: