Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS č. 10/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 24. října 2017

ZÁPIS č. 10/2017 ČKAIT - AKTIV DOPRAVNÍ STAVBY ze dne 24. října 2017

 
 
Přítomni: Ing. Mandík, Ing. Loukota, Ing. Mráz, Ing. Stoulil, Ing. Vorel, Ing. Müller,  Ing. Horák, Ing. Novotný, Ing. Jirsa, Ing. Bado, kpt. Ing. Fiala (zástupce Policie ČR)   
       
1)  Zahájení:
 
Vedoucí aktivu Ing. Mandík jednání zahájil a řídil. Uvítal přítomné členy a stálé hosty.
 
2)  Kontrola závěrů z 9. jednání ADS dne 15.05.2017:
 
03/07-2016 – Pomůcka pro „Malé investory“ – Ing. Horák za pracovní skupinu informoval o prověření portálu www.cenyzaprojekty.cz, kde lze celkem obstojně zjistit aproximativní cenu za realizaci i projektovou dokumentaci, tento portál považuje pracovní skupina za dostatečný.
Skladba je podobná ceníku Unika s přijatelnou tolerancí, jsou zde oceněny i rozpočtové práce.
 
Ing. Jirsa připomenul, že rozpočet není automaticky součástí PD. Navíc v současné době po novele SZ prakticky nic neplatí, pracuje se na aktualizaci navazujících předpisů.
 
Ing. Loukota informoval o tom, že majitel portálu www.cenyzaprojekty.cz je fyzická osoba z Pardubic, je podporován věcně ČSSI. Na www.ckait.cz je proklik na tento portál. ČKAIT má představu, že do budoucna bude zajištěn přístup obdobně jako je u ČSN.
 
Ostatní úkoly splněny v době od květnového jednání, průběžné informace.
 
3)  Pracovní část
 
3.1. Vysokorychlostní tratě
 
Ing. Stoulil připomenul existující Vládní usnesení k VRT, které obsahuje konkrétní termíny postupu přípravy. Není však stále příslušná legislativa. Na MD ČR byla vytvořena řídící skupina (členy jsou Ing. Stoulil a Ing. Mráz).
Pracuje se na studiích proveditelnosti s termíny dokončení v roce 2019. V soutěži byla vybrána pro úsek Praha – Drážďany francouzská firma, Tato firma má ale problémy – požádala u ČKAIT o statut hostující osoby pro své projektanty. Statut nebyl ČKAIT udělen, neboť uvádění pracovníci nejsou dopravními inženýry.
Na studii 2. trasy, Praha – Brno, se pracuje, výstupy by měly fungovat jako VZOR pro další trasy.
Dále informoval, že problematika VRT bude hlavním tématem Žofínského fóra dne 21. 11. 2017.  
Připomenul, že v minulosti byly již předpokládané koridory chráněny, dnes to již 100 % neplatí. Naopak se některé Obce brání. Je třeba pozitivně prezentovat VRT, neboť po trase se mohou dopravovat i jiné vlaky, než vysokorychlostní.
 
Ing. Loukota připomenul, že trasy by měly být vesměs chráněné, původní trasy, schválené vládou, měly VÚC (vyšší územní celky) zapracovat do svých Územních plánů.
 
Ing. Mráz informoval o připravené TISKOVÉ BESEDĚ na podporu VRT, která se koná dne 06. 12. 2017 od 10.00 hod na ČKAIT Praha. Počítá s s účastí Ing. Sosny z MD ČR a dalších.
 
K celé projednávané problematice se připomíná, že v roce 2020 budou ukončeny dotace z EU a pak nastane problém s financováním. Předpokládaným termínům může zabránit i zpracování EIA – bude-li nutná – z hlediska dosavadní špatné zkušenosti s různými iniciativami.
 
 
3.2. Stavební zákon
 
Ing. Loukota připomenul, že novela Stavebního zákona platí od 01. 01. 2018, do konce roku 2017 budou vydány i novely některých vyhlášek (499/2006, 503/2006 a další), ne všechny předpisy, vztahující se ke SZ budou do konce roku aktualizované.
Informace bude v Z+i č. 5/2017 a na Profesisu.
 
Ve SZ je zrušena kolaudace jako povinná, je nutné vyjasnit, od kdy je možné stavbu užívat a vazba na Katastrální úřad. Přínosem by měla být zásada: 1 stavba = 1 úřad (sloučená řízení).
 
Většina z 24 zásadních připomínek, podaných ČKAIT k vyhl. č. 499/2006 Sb. bylo akceptováno.
 
Paní ministryně Šlechtová ihned po vydání novelky SZ vyhlásila, že se obratem začne pracovat na „úplně novém SZ“, zveřejněné teze budou v Z+i.
 
Ing. Vorel byl účastníkem jednání s Bavorskem na návrhu legislativy k liniovým stavbám. U nás do procesu zasahuje cca 40 různých institucí, v SRN 1 úřad. Na ministerstvech v ČR není často kvalifikovaně obsazen legislativní útvar, stává se, že na práci se najímají externí agentury.
 
3.3. Aktivity členů ADS
 
Ing. Müller bude účastníkem komise při projednávání novely ČSN 736101, vyzval členy Aktivu k předání připomínek. Ing. Novotný předal své připomínky na jednání ADS dnes.
 
Ing. Loukota informoval o pozitivních zkušenostech při spolupráci s poslancem Kolovratníkem (Pardubice, ANO). Angažoval se kladně v dopravní problematice.
 
Ing. Vorel byl účastníkem projednávání novely ČSN 736101  pracovní fázi. Zpracovatel – VÚT Brno – prosazuje tezi „nerespektovat“ charakter území, má zjevný pocit, že vše dosavadní je špatné.
 
 
                                                                                              Ing. Martin Mandík v.r.
                                                                                                 vedoucí Aktivu DS