Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 10/2019 ze zasedání výboru Oblasti Praha ČKAIT ze dne 9.12.2019

Zápis č. 10/2019 ze zasedání výboru Oblasti Praha ČKAIT ze dne 9.12.2019

Přítomni:
Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Milan Komínek, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Olgerd Pukl, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni:
Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra Špačková
Zahájení jednání
 • Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle rozeslaného programu
1.  Kontrola úkolů, ukončené úkoly
3/2016
Ing. Bukovský – spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT – od ledna 2020 bude nový web komory; obsah bude podobný
6/2018
Ing. Novotný – spolupráce s ČSSI a ČHIS funguje, dále spolupráce s Českou betonářskou společností – úkol stálý
6/2019
členové výboru – témata na valnou hromadu 14.1.2020 – úkol splněn
12/2019
Ing. Wiatrová – publikace z roku 2019 jako dar pro SŠ – úkol splněn
 
2.  Příprava valné hromady konané v úterý 14.1.2020 v Kongresovém centru Praha – Pozvánka
 • zkouška AV techniky VH proběhne 13.1.2020 od 14:00 v Kongresovém centru – zúčastní se Ing. Bukovský, Ing. Trnka ml., CSc. a Ing. Wiatrová
 • začátek zasedání je od 15:00; členové výboru se dostaví na 14:00, aby vítali pozvané čestné hosty a členy oblasti Praha
 • čestní hosté – ředitelka SPŠ stavební v Dušní PaedDr. Marie Plíhalová potvrdila svou účast
 • občerstvení – pro cca 450 osob – 2 chlebíčky + 2 koláčky na osobu, dále káva, voda, čaj; vzadu v sále bude opět přichystán bufet s obsluhou; objedná Ing. Wiatrová
 • Ing. Mach požádal výbor o uvedení svého diskuzního příspěvku do Pozvánky na VH – výbor souhlasí
 • Pozvánka na valnou hromadu 14.1.2020 je připravena k rozeslání všem členům oblasti Praha
 
3.   Návrh komise – návrhová, mandátová, volební
 • mandátová komise – výbor navrhl tyto členy – Ing. Jan Bořek, Ing. Libor Pokorný, Bc. Petr Šmejkal
 • návrhová komise – výbor navrhl Ing. Jana Bedrníčka
 • volební komise – bude řešeno až na příštím zasedání 13.1.2020
 
4.  Návrh kandidátů do představenstva, Dozorčí rady, Dozorčí komise a Stavovského soudu
 • členové výboru navrhnou vhodné kandidáty, kteří musí souhlasit s kandidaturou
 • emailem budou obesláni všichni členové oblasti Praha s dotazem kdo by měl zájem kandidovat do některého z orgánů ČKAIT – výbor pouze doporučí vhodné kandidáty, volit bude Shromáždění delegátů 28.3.2020
5.  Delegáti a náhradníci na Shromáždění delegátů 28.3.2020
 • oblast Praha potřebuje 63 delegátů a několik náhradníků na Shromáždění delegátů konaném v sobotu 28.3.2020
 • členové výboru doporučí další vhodné kandidáty a pošlou na ně kontakt Ing. Wiatrové
 • všichni členové oblasti Praha byli obesláni emailem s dotazem kdo by měl zájem být delegátem na Shromáždění delegátů
6.  Výroční zpráva oblasti za rok 2019
 • Ing. Bukovský – zpráva bude přítomným členům předána písemně na A4 u prezenční listiny, přílohy výroční zprávy budou vystaveny a promítány na plátnech, předseda Ing. Bukovský bude ústně výroční zprávu komentovat a doplní ji
 • výroční zpráva za rok 2019 + Přílohy výroční zprávy budou zveřejněny na webu komory společně s usnesením valné hromady
 
7. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2020
 • Ing. Komínek předloží výboru plán činnosti na rok 2020 k doplnění a bude ho prezentovat za výbor na valné hromadě 14.1.
 • návrh na nový bod plánu – požadavek členů v dotazníku na další semináře (navýšení počtu) – požadavek výboru na nového pracovníka, který bude mít na starosti další semináře; bez další pracovní síly nelze zlepšovat služby členům
 • návrh – řešit rozpočet oblasti Praha
 
8. Informace ze zasedání předsedů dne 27.11.2019 – Ing. Bukovský
 • od 1.1.2020 bude možné přejít na elektronický deník autorizované osoby; všechny autorizované osoby dostanou v prosinci informaci o této možnosti; deník bude pro zájemce dostupný na adrese denik.ckait.cz; k rozhodnutí o přechodu na el. deník jim bude nápomocen testovací účet, kde si budou všichni moci vyzkoušet fungování el. deníku; dostanou heslo k eDAO
 • 3. a 4. vlna EET od 1.5.2020 – ČKAIT nebude zavádět EET; do 1.5.2020 je možné přijímat na oblastech hotovost; poté už ne
 • dotazník – výsledky prezentoval Ing. Kožušníček (předseda oblasti Olomouc)
 • Ing. Křeček informoval o zpracování studie proveditelnosti připravované na Shromáždění delegátů 2020; dále informoval o přípravě vizí a strategického plánu na roky 2020–2023; všechny OK dostaly návrh paragrafového znění nového stavebního zákona a změnových zákonů; rozšíření časopisu Zprávy a informace ČKAIT na 6 čísel od roku 2020
 • průběh prací na nových webových stránkách – migrace dat je provedena, nový web by měl být spuštěn v lednu 2020
 • autorizační zkoušky – bylo odzkoušeno více uchazečů než v roce 2018; neúspěšnost byla 22,5 %
 • Strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 – návrh bude rozeslán všem členům s formulářem pro připomínky; dotazník bude ukončen do konce roku 2019; podle připomínek bude návrh upraven a v lednu bude prezentován na valných hromadách
 • Ing. Vejvara (předseda oblasti Plzeň) informoval o termínu další konference Statika Plzeň dne 2. 4. 2020
 • elektronické autorizační razítko formou kvalifikovaného elektronického podpisu bude možné nejdříve s účinností pravděpodobně až od roku 2023
 • vypořádání připomínek AO k návrhu stavebního zákona z pohledu ČKAIT – termín připomínek byl stanoven na 16. 12. 2019 do 8.00 hod., vypořádání za účasti připomínkujících bude 18. 12. 2019 od 9.00 hod.
 • novinkou PROFESISu jsou dokumenty z oblasti dopravních staveb (dříve vydávané na DVD Dopravní stavby – Systém jakosti), umístění „Metodiky, směrnice…“ – Ministerstvo dopravy
 
9.  2. Kulatý stůl RK Praha k BIM dne 16.12.2019 – Ing. Keim, Ing. Synek
 • 2. kulatý stůl RK Praha k BIMu se bude konat v pondělí 16.12.2019 v Domě ČKAIT v Praze
 • jednání se zúčastní zástupci ČKAIT (Ing. L. Bukovský, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Jan Klečka, paní Báčová), MMR (Ing. Žanet Hadžič), MPO (Ing. Petr Serafín), agentura ČAS (Mgr. Zdeněk Veselý, Jaroslav Nechyba), CzBIM (Ing. Petr Matyáš), ÚRS Praha (Ing. Daniel Cihelka), Metrostav (Ing. Filip Kalina); za komoru se také účastní zástupci autorizovaných osob (projektanti), které aktivně navrhují stavby v BIMu, jak velké stavební společnosti, tak projektové ateliéry; také se zúčastní šéfredaktorka časopisu Stavebnictví Ing. Hana Dušková; o průběhu jednání bude zveřejněn článek v časopisu Stavebnictví a také bude zveřejněna tisková zpráva; hlavní téma jednání bude Datový standart modelu (stavby)
 • cílem kulatého stolu je výměna zkušeností autorizovaných osob při využívání různých datových standardů a zkušenosti s nimi při navrhování a provádění staveb, jejich obsahu a požadavků na data z úrovně státní správy
 • program 2. KS: 1) Upřesnění výkonových fází projektové dokumentace při využití metodiky BIM
2) Grafická podrobnost základních prvků modelu v jednotlivých fázích projektové dokumentace   a zásady tvorby modelu
3) Standard negrafických informací základních prvků modelu pro potřeby navrhování/modelování, povolování, provádění staveb a provoz v ČR
 
   10.  Dotazník „Řekněte to na rovinu“ pro členy oblasti Praha – využití
 • častý dotaz na honorářový řád ČKAIT – Ing. Synek vysvětlil – honorářový řád lze vydat vyhláškou; rozsudkem soudu může komora vydávat pouze doporučující honorářové a ceníkové řády
 
11. Rozpočet oblasti Praha na rok 2020
 • Ing. Bukovský – do konce roku 2019 bude rozpočet na odbornou činnost překročen
 • je potřeba zkonzultovat limit rozpočtu na odbornou činnost na rok 2020 se zástupci ekonomické komise a představenstva komory
 
12. Různé
 • Semináře CŽV jaro 2020 – členové výboru si vybrali moderování seminářů
  • člen oblasti Praha, který se zúčastnil semináře 5.12. (Zatížení strojním a technologickým vybavením staveb) navrhuje nový seminář na téma Teoretický a praktický návrh odhlučnění a tlumení u základů strojů – Ing. Bořek se pokusí zajistit podobný seminář společně s dalším kolegou
  • portál a časopis PROPAMÁTKY (Institut pro památky a kulturu, o.p.s.) nabízí mediální partnerství a širší prezentaci zdarma semináře konaného 11.3.2020 – Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze – výbor souhlasí
  • společnost WPC – WoodPlastic projevila zájem o uspořádání semináře českého výrobce teras, plotů a obkladů z kvalitního a odolného dřevěného kompozitního materiálu (v rámci CŽV); Ing. Wiatrová bude firmu informovat o podmínkách spolupráce s oblastí Praha
  • Ing. Jelínek zajistí odbornou exkurzi a seminář v 2. pol. 2020
 • Ing. Bukovský – komunikační aplikace Facebook pro členy oblasti Praha – oblast Praha má adresu https://www.facebook.com/groups/ckaitpraha/; moderátorem je Ing. Martin Perlík; příspěvky aktivně doplňuje také Ing. Synek a Ing. Bukovský; skupina bude přístupná pro všechny členy ČKAIT; už se přihlásilo více než 60 členů
 
13.Další řádné jednání výboru oblasti bylo stanoveno na – 13.1.202016:30 hod.
 
 
Úkoly:
 
3/2016
– spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT
Ing. Bukovský
T: stálý
5/2016
– aktivní spolupráce se SŠ Dušní
Ing. Trnka ml., CSc.
Ing. Patáková
T: stálý
6/2016
– plnění návrhů spolupráce se SŠ Kladno
Ing. Špačková
T: stálý
27/2016
– spolupráce se SPŠS a SOU Kolín
Ing. Bořek
T: stálý
6/2018
– péče a spolupráce se školami
Ing. Novotný, Ph.D.
T: stálý
7/2018
– technická politika a BIM
Ing. Synek, Ph.D.
T: stálý
8/2018
– spolupráce s ČSSI
Ing. Trnka ml., CSc.
T: stálý
9/2018
– spolupráce s agenturou ČAS
Ing. Keim, CSc.
T: stálý
10/2018
– spolupráce s IPR Praha
Ing. Komínek
T: stálý
4/2019
– ekonomika oblasti Praha
Ing. Bukovský
T: stálý
13/2019
– návrh na nové delegáty a náhradníky delegátů oblasti Praha
členové výboru
T: 13.1.2020
14/2019
– plán činnosti výboru na rok 2020
členové výboru
T: 13.1.2020
15/2019
– návrhy na kandidáty do představenstva, Dozorčí komise, Dozorčí rady a Stavovského soudu
členové výboru
T: 13.1.2020
 
Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 10. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský