Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2018

Zápis č. 1/2018

Zápis č. 1/2018
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 4. 1. 2018

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Bura, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný,
Ing. Renata Zdařilová,Ph.D., Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Vlastimil Šmiřák

Hosté: Ing. Lucie Lukášová

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 7. 12. 2017 byl schválen bez připomínek.

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Připravované akce
První seminář v roce 2018 na téma požární bezpečnost staveb je připravován na
12. 2. 2018 ve školící místnosti Ostravia, a.s. Odborný garant:
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Akce připravené na I. pololetí 2018 jsou již na webu v termínové listině, je možné se již
přihlašovat.

4. Příprava VH OK Ostrava
Termín konání: 22. 1. 2018
Místo konání: Dům kultury města Ostravy, společenský sál
Program jednání: dle pozvánky ( odsouhlasená pozvánka byla rozeslána mailem, těm, kteří nemají v databázi mail, byla rozeslána poštou
Návrh na pracovní předsednictví: Ing. Pavel Křeček, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA,In g. František Mráz, Ing. Jindřich Pater, Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Řízení VH: Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Referát o činnosti: Ing. Svatopluk Bijok
Návrh na členy mandátové komise: Ing. Ladislav Čech, Ing. Jana Procházková,
Ing. Vlastimil Reichel
Návrh na členy volební komise: Ing. Martin Vilč, Ing. Jaroslav Habrnal,
Ing. Kamil Škrobánek
Návrh na členy návrhové komise: Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný
Ing. Kamil Šamárek
Návrh kandidátů do výboru oblasti: kandidátka bude připravena do 4. 1. 2018
Návrh kandidátů do DK Brno: doc. Ing. Karel Kubečka, CSc., Ing. Jan Sedláček,
Ing. Jaromír Ferdian, Ing. Vítězslav Dvorský
Návrh delegátů na Shromáždění delegátů: počet 18 z toho 9 členů výboru oblasti + 5 náhradníků
Pozvánky budou rozeslány do 20. 12. 2017
Prezenci účastníků: Ing. Ladislav Čech od 13.15 hod., presenční listiny zajistí OK
Občerstvení pro 220 osob zajistí sekretariát v rozsahu VH 2017, večeři pro pozvané významné hosty zajistit v hotelu Harmony
Seznam pozvaných hostů dle roku 2017 vč. Krakova, Katovic a zástupců kraje
Příprava zprávy pro DR a DK Brno a provedení kontroly hospodaření OK – předseda výboru, pracovnice OK + pověření zástupci DR a DK ( Ing. Šmiřák + Ing. Sedláček)
Termín kontroly je 18. 1. 2018 od 10.00 hod
Ubytování hostů v hotelu Harmony Club předběžně rezervováno
Vystoupení hostů bude limitováno na max. 5 minut

3. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna byly zaslány nové žádosti 1104059-1104062 + 2 obnovené žádosti.

4. Různé
 Hospodaření OK za 01-11/2017 – čerpání režijních nákladů 97 %, odborná činnost
64 %, celkově pak 84 %
 Zahraniční odborná exkurze do Švýcarska v termínu srpen/září 2018 je rovněž
obsazena
 Schůzka s náměstkem primátora Ing. Rigrem se uskutečnila v pondělí 11. 12. 2017
 Zajistit fotografa naVH

Příští schůze výboru se uskuteční 8. 2. 2018 v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava

Zapsala:
Jarcovjáková